You are here:

Méadaíonn Naughten cistí chun dul i ngleic le dumpáil neamhdhleathach

15 Feabhra 2016

Agus cur síos á dhéanamh aige ar dhumpáil neamhdhleathach mar 'thréas eacnamaíoch agus comhshaoil', tá €2 mhilliún á leithdháileadh ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, ar an gcniogbheartaíocht in aghaidh dumpáil neamhdhleathach ar fud na tíre i mbliana. 

Sheol an tAire Naughten agus an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail Michael Ring TD Tionscnamh Frithdhumpála 2018 inniu (15 Feabhra).

Dheimhnigh an tAire Naughten go mbeidh faireachas ceilte agus teicneolaíocht chliste, lena n-áirítear aeríomhánna ó dhróin agus ó shatailítí, chomh maith le ceamaraí slándála TCI agus forfheidhmiú agus ionchúisimh níos fearr, mar chuid lárnach de chniogbheartaíocht na bliana seo. Tógann sé ar an rath a bhí ar Thionscnamh Frithdhumpála na bliana seo caite inar caitheadh ​​€1.3 milliún ar 230 tionscadal glantacháin agus athchóirithe (tá an liosta ceangailte leis seo) faoi stiúir grúpaí pobail, comhshaoil ​​agus spóirt ar fud na tíre. Fuarthas réidh le breis is 2.800 tonna dramhaíola ó thailte poiblí agus príobháideacha, ó thránna, ó bhealaí siúil agus ó cheantair chónaithe. 

Tá sé á fhógairt ag an Aire Naughten agus ag an Aire Ring inniu gur féidir le hÚdaráis Áitiúla agus le grúpaí pobail iarratais a chur isteach anois faoin Tionscnamh Frithdhumpála 2018, a bhfuil maoiniú méadaithe de €2 mhilliún i gceist leis.

"Tá an fód á sheasamh ag Éirinn agus tá ár n-aibhneacha, ár dtránna, ár bpáirceanna agus ár mbealaí siúil á n-aisghabháil ó dhumpálaithe mídhleathacha. Ní fhacthas riamh a leithéid d’fhreagairt ón bpobal agus ó údaráis phoiblí agus a bhí ar thionscnamh frithdhumpála na bliana seo caite. Glanadh 230 áit ina ndéantar dumpáil agus cuireadh bearta i bhfeidhm chun deimhin a dhéanamh de nach ndéanfar dumpáil neamhdhleathach sna háiteanna seo arís. Táim ag cur €700,000 leis an leithdháileadh i mbliana, le go mbeidh €2 mhilliún ar fáil, chun tógáil ar an móiminteam a cruthaíodh agus chun díriú níos mó ar dhaoine a dhumpálann go neamhdhleathach a aithint agus a ionchúiseamh. Díreofar ar bhailitheoirí dramhaíola neamhúdaraithe agus bréagacha a fhógraíonn ar líne nó a scaipeann bileoga. Spreagfaimid teaghlaigh freisin ceadúnais a lorg i gcónaí ó oibritheoirí diúscartha dramhaíola sula dtéann siad i dteagmháil leo," a dúirt an tAire Naughten.

Agus é ag labhairt ag seoladh Thionscnamh Frithdhumpála 2018, dúirt an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring TD: "Agus mé i m'Aire atá freagrach as forbairt tuaithe, tuigim bagairt na dumpála neamhdhleathaí ar phoist, ar ioncaim agus ar infheistíocht sna ceantair a bhraitheann ar chaomhnú agus ar chosaint ár dtírdhreach iontach agus ár n-uiscebhealaí glana. Na grúpaí pobail a bhíonn ag glanadh ina gceantar féin, gan de spreagadh acu ach grá áite agus mórtas paróiste, is iad sin na laochra sa troid ina gcoinne siúd a bhíonn i mbun an chleachtais uafásaigh seo. Ba chóir dúinn buíochas a ghabháil leis na hoibrithe deonacha seo. Chuir mé leithdháileadh aonuaire de €1.4 milliún ar fáil do ghrúpaí Bailte Slachtmhara ar fud na tíre chun tacú lena n-obair dheonach chun a bpobail a dhéanamh ina n-áiteanna níos fearr."

Táthar cuireadh á thabhairt d’Údaráis Áitiúla iarratais ar mhaoiniú a chur isteach. Is é an Príomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin Dramhaíola cuí a mheasfaidh na hiarratais faoi réir na gcritéar roghnúcháin a forbraíodh chun na críche seo. Áirítear leis seo gníomhaíochtaí beartaithe a dhíríonn ar bhailitheoirí neamhúdaraithe dramhaíola agus ar na foinsí dramhaíola a dhíríonn ar oibríochtaí 'fear le veain' a fhógraíonn ar líne agus a scaipeann bileoga; laethanta gníomhaithe bunaithe ar fhaisnéis; tionscnaimh um dhramhaíl théagartha tí amhail maithiúnais i ndáil le tochtanna. Leanfar ar aghaidh le cistí a chur ar fáil chun tacú le pearsanra forfheidhmiúcháin teacht ar na huirlisí forfheidhmiúcháin TFC is déanaí. 

Dúirt an tAire Denis Naughten: "Tá an troid ar siúl anois chun breith ar na daoine a bhfuil tréas timpeallachta agus eacnamaíochta á dhéanamh acu agus chun iad a ionchúiseamh. Tá ár bpobail ag seasamh le chéile. Ní úsáidfidh daoine, nach bhfuil meas ar bith acu ar an gcomhshaol, ar ár ndlíthe nó ar a gcomharsana, ár n-aibhneacha, ár sléibhte, ár mbailte nó ár sráidbhailte chun rudaí a dhumpáil a thuilleadh. Bhí pobail áitiúla lárnach i rath an Tionscnaimh Frithdhumpála anuraidh agus beidh siad lárnach sa tionscnamh arís i mbliana. Is cnámh droma ár gcontaetha iad na pobail seo agus is íospartaigh, tuairisceoirí, finnéithe agus comhpháirtithe iad freisin maidir le glanadh agus rialú na láithreán ina ndéantar diúscairt mhídhleathach."

CRÍOCH

Is é an dáta deiridh d'iarratais a bheith faighte Dé hAoine, 2 Márta 2018 agus tá tuilleadh eolais ar thionscnamh frithdhumpála 2018 ar fáil ó na Príomhúdaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola agus ón Rannóg Comhshaoil i ngach údarás áitiúil. Tá sonraí teagmhála anseo thíos:
 

RéigiúnSeoladhGuthánRíomhphost
Príomhúdaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola (WERLA) - Réigiún Chonnacht/Uladh

Comhairle Chontae Liatroma,

Áras an Chontae,

Cora Droma Rúisc,

Liatroim,

N41 PF67.

+ 353 71 9620005

sscott@leitrimcoco.ie

 

WERLA - Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Urlár 2,

Teach Eblana

Lána Mhuire Mhaith, Baile Átha Cliath 8,

D08 E120.

+ 353 1 222 5458brian.white@dublincity.ie
WERLA - Réigiún an Deiscirt

Comhairle Contae Chorcaí,

Oifig Mótarchánach,

Páirc Ghnó Bhóthar na Modhfheirme,

Bóthar na Modhfheirme,

Corcaigh,

T12 XP80.

+ 353 21 4819462

+ 353 86 1703154

nicholas.bond@corkcoco.ie

 

Press Release Documents