You are here:

Naughten ag dul i ngleic le bruscar agus graifítí le breis airgid

1 Meitheamh 2017

D’fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, inniu (1 Meitheamh) leithdháileadh €884,000 chun dul i ngleic le graifítí agus bruscar ar fud na tíre. Sin méadú €194,000 ar leithdháileadh na bliana seo caite faoin Scéim Deontais um Fheasacht in aghaidh Bruscair agus Graifítí 2017 (ALAGS).

Faoin Scéim cuirtear maoiniú ar fáil d’údaráis áitiúla chun feachtais oideachais a chur ar siúl d’fhonn feasacht ar bhruscar a ardú ag an leibhéal pobail agus díriú go háirithe ar chaitheamh bruscair, salachar madraí agus graifítí. Tá gach údarás áitiúil freagrach as na tionscadail feasachta oiriúnacha a fhaigheann maoiniú a roghnú. Leis an leithdháileadh €884,000 a fógraíodh inniu tá €15 mhilliún san iomlán nach mór de dheontais curtha ar fáil faoin scéim le 10 mbliana anuas.

Agus an leithdháileadh á fhógairt aige dúirt an tAire Naughten: “Tá feabhas ag teacht gach bliain in Éirinn ó thaobh bruscair de ach ní mór dúinn bheith aireach i gcónaí ó taifeadadh méadú beag anuraidh ar leibhéil bhruscair ar fud na tíre ón mbliain roimhe sin. Leis na hacmhainní a chuirtear ar fáil domsa tá bród orm an tacaíocht seo a thabhairt do ghrúpaí pobail agus d’údaráis áitiúla leis an maoiniú seo a mbeidh tionchar follasach aige ar ár bpobail. Le déanaí, chuir mé maoiniú breise ar fáil d’fheachtas Ghlantachán Náisiúnta Earraigh 2017 de chuid An Taisce. Rinne mé an maoiniú atá ar fáil chun dul i ngleic leis an dumpáil mhídhleathach a dhúbailt agus inniu tá áthas orm a fhógairt go bhfuil méadú suntasach á dhéanamh ar an maoiniú a chuirtear ar fáil chun dul i ngleic le graifítí agus bruscar den uile chineál, guma coganta, bunanna toitíní agus salú ag madraí, rud a chuireann an ghoimh orm féin go pearsanta. Seans gurb é an salú ag madraí an cineál bruscair is gránna agus is mó a chuireann isteach ar dhaoine agus sinn uile cráite aige ar ár sráideanna, inár bpáirceanna agus ar ár dtránna. Chuirfinn fáilte mhór roimh aon tionscnaimh a mhéadódh ar fheasacht ar an mbruscar gránna seo agus ar an mbaol sláinte a ghabhann leis, do leanaí go háirithe, nuair nach bpiocann úinéirí madraí suas salachar a gcuid madraí.

Agus dúirt Naughten freisin: “Loitiméireacht timpeallachta is ea bruscar a chaitheamh ach ní leigheasfaidh airgead amháin na fadhbanna a bhaineann leis. Athrú ar iompraíocht i ngach réimse atá de dhíth agus measaimse go mbeidh tionchar inbhraite ag na feachtais feasachta seo a mhaoineofar le deontais ALAG. Tá sé thar a bheith tábhachtach domsa tacaíocht agus cúnamh a thabhairt do na hiarrachtaí pobail seo leis an maoiniú agus aitheantas suntasach seo. Ba mhaith liom ardmholadh a thabhairt do phaisean, fuinneamh agus tiomantas na mílte grúpaí pobail agus deonacha áitiúla, na leanaí scoile agus múinteoirí a ghlacann go fonnmhar lena ndualgais chathartha gach uile lá agus iad i mbun tionscnaimh frithbhruscair chun críche ár dtimpeallacht a chosaint,” arsa an tAire Naughten.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

Ba cheart do ghrúpaí ar suim leo é seo teagmháil a dhéanamh lena n-údarás áitiúil.

Leithdháileadh na nÚdarás Áitiúil

 

Údarás ÁitiúilLeithdháilte faoi Scéim Deontais um Fheasacht in aghaidh Bruscair agus Graifítí 2017 (ALAGS)
Cathair Bhaile Átha Cliath          72,000
Contae Chorcaí          36,000
Fine Gall          36,000
Deisceart Bhaile Átha Cliath          36,000
Cill Dara          23,000
Dún Laoghaire-Ráth an Dúin          36,000
Cathair & Contae Luimnigh          51,000
An Mhí          26,000
Contae na Gaillimhe          26,000
Dún na nGall          26,000
Contae Thiobraid Árann          42,000
Ciarraí          26,000
Loch Garman          28,000
Cill Mhantáin          23,000
Maigh Eo          23,000
          23,000
Cathair Chorcaí          36,000
An Clár          23,000
Cathair & Contae Phort Láirge          49,000
Cill Chainnigh          23,000
An Iarmhí          19,000
Laois          19,000
Uíbh Fhailí          19,000
Cathair na Gaillimhe          36,000
An Cabhán          19,000
Sligeach          19,000
Ros Comáin          19,000
Muineachán          19,000
Ceatharlach          19,000
An Longfort          16,000
Liatroim          16,000
  
Iomlán        884,000

Press Release Documents