You are here:

Cuireann Naughten i gcuimhne don phobal go bhfuil tinte cnámh neamhdhleathach agus tugann sé rabhadh faoi na hiarmhairtí díobhálacha sláinte a bhaineann le boinn a dhó

Ráiteas ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD

31 Deireadh Fómhair 2017

Tá an tAire Comhshaoil, Denis Naughten, ag cur i gcuimhne don phobal go bhfuil tinte cnámh neamhdhleathach faoi Reachtaíocht Dramhaíola. Luaitear sa dlí gur cion é dramhaíl a dhiúscairt trí dhó neamhrialaithe.

Tá an Garda Síochána agus na húdaráis áitiúla amuigh ina sluaite inniu agus iarracht á déanamh acu stoc-chairn a ghlanadh roimh thráthnóna chun tinte cnámh a chosc inár gcathracha agus inár bpobail ach ní féidir leo bheith ar gach sráid. Is é fírinne an scéil go mbeidh roinnt daoine meáite ar thinte cnámh a thosú i spásanna poiblí agus ar thalamh bán i bpobail agus d'fhéadfadh tionchair uafásacha a bheith acu ar shábháilteacht, ar shláinte agus ar an timpeallacht," a dúirt an tAire Naughten.

"Táim ag iarraidh ar an bpobal smaoineamh ar na hiarmhairtí a bhaineann le tine chnámh a thosú, ní hamháin ó thaobh sábháilteachta poiblí agus dlí de ach ó thaobh timpeallachta agus sláinte de freisin. Baineann iarmhairtí díobhálacha sláinte agus timpeallachta le boinn a dhó, ní hamháin do na daoine a sheasann gar do na tinte seo ach don phobal níos leithne, mar go ngluaiseann an mhúch, agus do na seirbhísí éigeandála a mbeidh orthu freagairt don tine," a dúirt an tAire Naughten.

Tá na céadta ceimiceán agus truailleán atá thar a bheith tocsaineach agus bagrach don bheatha sa mhúch a scaoiltear nuair a dhóitear bonn. Tá páistí agus seandaoine go háirithe i mbaol mar go luíonn cáithníní go domhain sna scamhóga. Táim ag iarraidh ar an bpobal gearán a dhéanamh faoi stoc-charn ábhar ar bith agus gan tinte cnámh a thosú nó gan freastal orthu anocht," a dúirt an tAire Naughten.

Críoch

Nótaí d’Eagarthóirí:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/si/286/made/en/print

Cuireann I.R. 286 de 2009 cosc follasach ar dhramhaíl a dhó (boinn san áireamh). Is é cuspóir na rialachán seo cion soiléir a dhéanamh de dhramhaíl a dhiúscairt trí dhó neamhrialaithe.

Press Release Documents