You are here:

Bhuail an tAire Naughten le Averil Power, Príomhfheidhmeannach Chumann Asma na hÉireann, lena phleananna a leagan amach maidir le cáilíocht an aeir a fheabhsú agus beatha daoine a bhfuil asma orthu a shábháil

 

Leagann Naughten a phleananna amach maidir le cáilíocht an aeir a fheabhsú agus beatha daoine a bhfuil asma orthu a shábháil

 

22 Samhain 2016

Bhuail an tAire Comhshaoil Denis Naughten inniu le Príomhfheidhmeannach Chumann Asma na hÉireann Averil Power chun a phleananna a leagan amach maidir le cáilíocht an aeir in Éirinn a fheabhsú.  Tá Éire sa cheathrú háit ar domhan ó thaobh bail daoine a bhfuil asma orthu de. 

"Áirítear asma agus COPD (Galar Scamhóige Toirmeascach Ainsealach) i measc na bhfadhbanna is tromchúisí don tseirbhís sláinte in Éirinn agus imríonn cáilíocht an aeir agus dálaí eile comhshaoil tionchar an-mhór orthu araon.  Meastar go bhfaigheann ceathrar bás gach lá in Éirinn de bharr aer truaillithe agus go ngabhann costas breise de thart ar €2 bhilliún in aghaidh na bliana leis sin," arsa an tAire Naughten.

I measc na n-ábhar a phléigh an tAire Naughten agus Averil Power ag a gcruinniú i dTithe an Rialtais bhí:

Cosc náisiúnta ar ghual toiteach a chur i bhfeidhm go luath; gréasán náisiúnta de stáisiúin mhonatóireachta fíorama ar cháilíocht aeir; truailliú ón réimse iompair

Dhearbhaigh an tAire Naughten d'Averil Power go ndéanfar na bearta seo a leanas laistigh de na sé seachtaine amach romhainn:

  • Go bhfoilseofar an chéad Ráiteas Bliantúil um Aistriú faoin Acht Um Ghníomhú Aeráide agus Um Fhorbairt Ísealcharbóin.
  • Go rachfar i gcomhairle leis an bpobal maidir leis an gcéad Phlean Náisiúnta um Maolú anseo in Éirinn lena chinntiú go mbeidh saoránaigh na tíre in ann páirt a ghlacadh sa phróiseas agus tionchar a imirt ar na bearta a d'aithin na príomhearnálacha i leith plean comhtháite agus éifeachtach a fhorbairt.
  • Go seolfar Idirphlé Náisiúnta ar an Aeráid go luath in 2017
  • Go bhfoilseofar comhairliúchán tosaigh ar Straitéis um Aer Glan don tír le súil go bhforbrófar plean uaillmhianach i gcomhréir le beartas AE lena ndéanfar iarracht sláinte saoránach a chosaint, agus ina dtabharfar aitheantas iomlán do na hidircheangail idir an úsáid fuinnimh againn agus cáilíocht an aeir a análaímid.
  • Go bhfógrófar sonraí maidir le comhfhiontar idir dhá chuideachta leathstáit ina ndéanfar iarracht soláthar agus bainistiú tionscal bithmhaise inbhuanaithe in Éirinn a optamú.

Críoch
 

Press Release Documents