You are here:

Tugadh an Léarscáil Idirghabhála Leathanbhanda chun críche

Tugann Naughten an Léarscáil Idirghabhála Leathanbhanda don Phlean Náisiúnta Leathanbhanda chun críche agus síníonn sé tiomantas eir chun leathanbhanda a chur ar fáil do 300,000 áitreabh tuaithe ar bhonn tráchtála

300,000 áitreabh breise chun rochtain a fháil ar leathanbhanda tráchtála ardluais laistigh de 90 seachtain


4 Aibreán 2017

Réitigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, an bealach le cinntiú gur féidir le 300,000 áitreabh breise ar fud na hÉireann rochtain a fháil ar leathanbhanda ardluais laistigh de 90 seachtain. 

Bhí na háitribh seo mar chuid de Limistéar Idirghabhála an Stáit roimhe seo ach soláthróidh Eir anois dóibh.

Nuashonraigh tAire an léarscáil chun 84,500 áitreabh a chur le Limistéar Idirghabhála an Stáit. Infheistíocht tráchtála nár tharla is cúis leis seo.  

Leis an bhforbairt is déanaí seo, is féidir an Léarscáil Leathanbhanda, a léiríonn an t-áitreabh a dteastóidh idirghabháil stáit dó, a thabhairt chun críche anois. Na trí chuibhreannas a cuireadh ar an ngearrliosta sa phróiseas soláthair chun leathanbhanda ardluais a chur ar fáil d'áitribh sa limistéar idirghabhála, is féidir leo anois tairiscintí a sholáthar. 

Dúirt an tAire Denis Naughten "Is lá maith é inniu do cheantair thuaithe na hÉireann. Ciallaíonn an comhaontú a shínigh mé le Eir go bhfaighidh teach amháin leathanbhanda ardluais chomh fada leis an doras gach nóiméad de gach lá oibre as seo go ceann 90 seachtain. Beidh rochtain ag 300,000 áitreabh tuaithe ar leathanbhanda ardchaighdeáin ardluais - is ionann sin agus 500 teach breise gach lá. Le ceithre bliana anuas d'infheistigh oibritheoirí tráchtála níos mó ná€2.5 billiún agus líonraí agus seirbhísí teileachumarsáide á n-uasghrádú acu. Is comhartha soiléir é seo go bhfuil an tiomantas a thug an stát maidir le Leathanbhanda anois ag spreagadh infheistíochta ón earnáil tráchtála. Fuarthas réidh le ceann amháin de na príomh-éiginnteachtaí sa phróiseas soláthair nuair a tugadh an léarscáil Leathanbhanda chun críche agus ligfidh sé dúinn dul níos gaire dár gcuspóir maidir le deimhin a dhéanamh de go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais. "

In 2016 ní raibh rochtain ach ag 52% d'áitribh in Éirinn ar Leathanbhanda Ardluais (HSB). Leis an bhforbairt is déanaí seo beidh rochtain ag 77% d'áitribh ar HSB faoi dheireadh 2018 agus beidh rochtain ag tromlach na n-áitreabh eile air faoi dheireadh 2020.

Beidh léarscáil athbhreithnithe idirghabhála an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne [ www.broadband.gov.ie ] agus is féidir le daoine a n-áitreabh a sheiceáil. 

CRÍOCH
 
NÓTAÍ D'EAGARTHÓIRÍ

Faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda
Is tionscnamh beartais de chuid an Rialtais é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a bhfuil sé d'aidhm leis leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach saoránach agus do gach gnólacht in Éirinn. Is é uaillmhian an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda ná clúdach 100% a bhaint amach ar fud na hÉireann laistigh de 3 - 5 bliana ón uair a chuirfear tús le feidhmiú céimneach mórscála. Bainfear é seo amach ach infheistíocht luathaithe tráchtála a fháil ó oibritheoirí teileachumarsáide, agus idirghabháil Stáit a fháil chun rochtain ar leathanbhanda ardluais a sholáthar do cheantair sa tír (Limistéar Idirghabhála an Stáit) nach féidir bheith cinnte go ndéanfaidh an earnáil tráchtála infheistíocht iontu. Go dtí seo, is féidir le 1.4 milliún áitreabh rochtain a fháil ar Leathanbhanda Ardluais mar thoradh ar infheistíocht tráchtála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda.

Tá próiseas soláthair á bhainistiú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil chun cuideachta nó cuideachtaí a roghnú a chuirfidh líonra ardluais leathanbhanda i bhfeidhm laistigh de Limistéar Idirghabhála an Stáit, agus beidh an costas á pháirtmhaoiniú ag fóirdheontas Rialtais. Úsáidfear Maoiniú Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa freisin. Tá an Roinn ag plé le próiseas "idirphlé iomaíoch" leis na trí thairgeoir faoi láthair.

Cuireadh tús leis an bpróiseas soláthair i mí na Nollag 2015 agus is idirphlé iomaíoch, ina bhfuil roinnt céimeanna casta, atá i gceist leis. I mí Iúil 2016, cuireadh trí chuibhreannas ar an ngearrliosta mar thairgeoirí agus tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh in idirphlé foirmiúil agus tá dianchainteanna ar siúl. Is é is cuspóir leis an bpróiseas idirphlé dul i ngleic le sonraíochtaí an-mhionsonraithe agus fadhbanna a thagann chun cinn a réiteach chun conradh agus líonra láidir agus oiriúnach a chur ar fáil. Thosaigh an t-idirphlé i mí Iúil 2016 agus bhí sé dian go dtí seo. 

Is é an chéad chéim eile an Cuireadh chun Réitigh Mhionsonraithe a Chur isteach (ISDS). Is cuireadh é seo do thairgeoirí a gcuid réiteach beartaithe a chur isteach agus is é seo an chéim sula n-iarrtar ar thairgeoirí a dtairiscintí deiridh a chur isteach.
 
Cad é an difríocht idir limistéir ghorma agus limistéir bhánghorma ar an léarscáil?

Foilseofar an léarscáil inniu ar shuíomh gréasáin na Roinne agus tá trí chatagóir de limistéir ann:

 • Léiríonn limistéir ghorma na ceantair ina bhfuil leathanbhanda ardluais á chur ar fáil ag oibritheoirí tráchtála faoi láthair nó ina bhfuil sé i gceist acu é a chur ar fáil.
 • Léiríonn limistéir bhánghorma suíomhanna tuaithe ina bhfuil sé i gceist ag eir leathanbhanda ardluais a sholáthar faoi dheireadh 2018.
 • Léiríonn ómra na limistéir a dteastóidh idirghabháil stáit dóibh agus atá faoi réir an phróisis soláthair atá ar bun faoi láthair.

 
Cad atá i gComhaontú Gealltanais eir? 

Tá ceanglas sna príomhphointí a bhfuil eir tiomanta dóibh chun:

 • pas a a thabhairt do 100% de na 300,575 áitreabh;
 • 95% de na horduithe a rinne soláthraithe seirbhíse / úsáideoirí deiridh ag an táille chaighdeánach rialaithe ceangail a nascadh;
 • a chinntiú go bhfaighidh gach áitreabh luas íoslódála 30 meigighiotán sa soicind agus luas uaslódála 6 mheigighiotán sa soicind. Chuir eir pleananna isteach chun an ceanglas seo a chomhlíonadh le Snáithín chomh fada leis an mbaile den chuid is mó (c. 90%);
 • spriocanna cloch mhíle a comhaontaíodh a bhaint amach maidir leis an líon áitreabh a fhaigheann pas gach ráithe, le dáta críochnaithe de mhí na Nollag 2018; 


Méid na Tógála:

 • Tá siad á gcur i bhfeidhm i 300,575 Áitreabh
 • Thart ar 90% FTTH & 10% VDSL
 • 810,000 saoránach (17% den daonra)
 • 387,000 ball den lucht saothair (21% den iomlán)
 • 28,209 feirm (33% den iomlán)
 • 47,096 SMEanna, micrea go príomha
 • 1,085 scoil
 • 300 páirc ghnó

Céard é méid an Limistéir Idirghabhála? 

Áírítear na nithe seo a leanas leis an Limistéar Idirghabhála:

 • 542,000 seoladh poist
 • 990,000 saoránach (21% den daonra náisiúnta)
 • 381,000 ball den lucht saothair
 • 52,057 feirm (61% de na feirmeacha náisiúnta)
 • 47,096 SMEanna, micrea go príomha
 • 437 scoil (13% den iomlán)
 • 310 páirc ghnó (4% den iomlán náisiúnta)
   

Infheistíocht tionscail:

 • D'infheistigh lucht tionscail €2.5 billiún in uasghráduithe líonraí agus seirbhísí teileachumarsáide le ceithre bliana anuas. 
  Inniu, is féidir le thart ar 1.4 milliún teach agus gnó in Éirinn teacht ar sheirbhísí leathanbhanda ardluais de 30 Meigighiotán sa soicind ar a laghad.
 • Soláthraíonn Virgin Media seirbhísí suas le 360Mbps do níos mó ná 860,000 áitreabh faoi láthair.
 • Chuir seoladh leathanbhanda eir suas le 100Mbps i bhfeidhm i 1.3 milliún áitreabh ar fud na hÉireann.
 • SIRO -  D'éirigh le níos mó ná 50,000 áitreabh cheana féin agus beartaítear go n-éireoidh le 500,000 san iomlán.
 • D'fhógair enet an tseachtain seo go mbeidh níos mó ná €5 milliún á infheistiú aige i mbonneagar leathanbhanda chun nascacht ardluais a sholáthar do dheich mbaile sa chéad chéim eile den tionscnamh fibredirect. Seo a leanas na bailte a roghnaíodh: Baile Dhún na nGall, Bun Cranncha, Bealach Féich, Srath an Urláir, Béal Átha Seanaidh, Bun Dobhráin, Muinchille, Baile na Lorgan, Béal Átha na Sluaighe agus Cluainín. Leanann an chéad ghrúpa eile den tionscadal seo rath na n-iontrálacha agus an taithí leathanbhanda i gClár Chlainne Mhuiris, i mBaile Locha Riach, i mBaile Átha Fhirdhia agus i gCill Chainnigh trí chumas 1 gigighiotáin a sholáthar, rud a chuireann ar chumas gnólachtaí áitiúla leas iomlán a bhaint as margaí digiteacha agus leas a bhaint as deiseanna ar líne.
 • Tá an t-oibritheoir seasta gan sreang Imagine á sholáthar i mbailte agus i sráidbhailte tuaithe. D'fhógair Westnet agus Ripplecom infheistíochtaí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar leathanach an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda.

Press Release Documents