You are here:

Fógraíonn Naughten maoiniú €26 milliún d'uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh

D'fhógair Denis Naughten T.D.,  an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comshaoil, inniu gur faomhadh maoiniú deontais €26 milliún do 44 tionscadal pobail fuinnimh ar fud na hÉireann.   D'éirigh leis na tionscadail ina n-iarratais faoi scéim 'Pobail Fuinnimh Níos Fearr' (BEC) i mbliana atá á riar ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann thar ceann na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhsaoil.

Tá foráil i maoiniú na bliana seo d'uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh i níos mó ná 2,013 teach. Tá 1,510 de na tithe sin ar bheagán fuinnimh agus saoráidí pobail, poiblí agus tráchtála atá i 479 acu. Tá réimse leathan uasghráduithe ar fhabraic (insliú), ar chórais téimh, ar shoilsiú agus ar ghriantéamh sna tionscadail. Is ionann an infheistíocht iomlán in éifeachtúlacht fuinnimh agus beagnach €67 milliún, a thacaíonn le níos mó ná 1,000 post in earnáil na tógála ar fud na tíre.

Chuir níos mó ná 350,000 duine ar fud na hÉireann feabhas lena n-éifeachtúlacht fuinnimh le deontais Rialtais. An tseachtain seo caite, d'fhógair mé scéim nua €5 milliún do shealbhóirí tí chun tacaíocht airgeadais a thabhairt dóibh chun Rátáil Fuinnimh Foirgnimh 'A' a iarfheistiú ina dtithe.   Cruthaíonn oibreacha, a dtugann na cláir seo tacaíocht dóibh, poist agus tacaíonn siad leis an ngeilleagar áitiúil. Tá oiliúint á cur ag eagraíochtaí pobalbhunaithe ar dhaoine anois le bheith ina saineolaithe chun teicneolaíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh a shuiteáil agus feabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh a dhéanamh i dtithe. Tá cuid de na daoine seo ag dul ar ais ag obair tar éis tréimhsí fada dífhostaíochta. Beidh éileamh níos mó ar na scileanna a fhoghlaimíonn siad sna blianta atá amach romhainn agus cinnteofar go bhfreastalófar ar an éileamh seo ach oideachas, oiliúint agus breisoiliúint a chur ar fáil. Caithfidh tuilleadh sealbhóirí tí agus pobal úinéireacht a ghlacadh ar a n-úsáid fuinnimh. Ní mór dúinn gach foirgneamh in Éirinn nach bhfeidhmíonn rómhaith a uasghrádú chun ár sprioc maidir le gach córas fuinnimh agus an geilleagar a dhícharbónú a bhaint amach.

Arsa an tAire Denis Naughten: "Chuir níos mó ná 350,000 duine ar fud na hÉireann feabhas lena n-éifeachtúlacht fuinnimh le deontais Rialtais agus fuair 300 tionscadal fuinnimh pobail maoiniú agus tacaíocht le cúig bliana anuas agus feabhsaíodh éifeachtúlacht fuinnimh i 15,000 teach agus sna céadta foirgneamh pobal, príobháideach agus poiblí dá bharr.  Dul i dteagmháil le pobail is ea an bealach is fearr chun na buntáistí a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh a chur ina luí ar dhaoine agus chun tacú leo na foirgnimh a úsáideann siad gach lá a dhéanamh níos compordaí, níos sláintiúla agus níos saoire le téamh agus le soilsiú.  Tá Fuinneamh agus Gníomh Aeráide fite fuaite ina chéile. Níos lú fuinnimh a úsáid agus é a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla is ea an chaoi is cost-éifeachtúla agus is inrochtana dúinn ar fad chun dul i ngleic le hathrú aeráide.  An mhí seo, d'fhógair mé scéim nua €5 milliún do shealbhóirí tí chun tacaíocht airgeadais a thabhairt dóibh chun Rátáil Fuinnimh Foirgnimh 'A' a iarfheistiú ina dtithe.  Cruthaíonn oibreacha, a dtugann cláir éifeachtúlachta fuinnimh mo Roinne tacaíocht dóibh, poist agus tacaíonn siad leis an ngeilleagar áitiúil. Tá oiliúint á cur ag eagraíochtaí pobalbhunaithe ar dhaoine anois le bheith ina saineolaithe chun teicneolaíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh a shuiteáil agus feabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh a dhéanamh i dtithe. Tá níos mó cúiseanna dóchais ann faoi láthair maidir leis na deiseanna eacnamaíocha féideartha a bhaineann go sonrach le hathrú aeráide, nó leis an aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de.  Ach é seo a dhéanamh, beidh daoine níos gníomhaí san aistriú fuinnimh laistigh dá bpobail agus má stopann siad ag úsáid breoslaí iontaise, feicfidh siad an difríocht a dhéanann sé sin ina saol agus ina bpobail," a dúirt an tAire Denis Naughten.

Dúirt Jim Gannon, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ): "Is cuid lárnach dár n-aistriú ísealcharbóin í gníomhaíocht phobail a fhorbairt. Cuireann an clár seo agus líonra na bPobal Fuinnimh Inmharthana, a bhfuil breis is 60 ball anois ann, tacaíocht, comhairle, muinín agus cúnamh deontais ar fáil do níos mó pobal chun a gconair chuig todhchaí ísealcharbóin a shocrú.  Ní mór dúinn leanúint ar aghaidh ag forbairt na n-inniúlachtaí seo, chomh maith le níos mó bealaí éifeachtacha a fháil chun éifeachtúlacht fuinnimh agus teicneolaíochtaí ísealcharbóin a mhaoiniú."

Seo a leanas cuid de na tionscadail ar éirigh leo i scéim na bliana seo:

  • Tá Comharchumann Pobail Fuinnimh Thiobraid Árann (ECTC) agus grúpaí eile ag iarraidh a ndianiarracht a leathnú agus leanúint ar aghaidh léi chun astaíochtaí CO2 a laghdú i dTiobraid Árann agus i gcontaetha in aice láimhe ach 95 teach agus 4 fhoirgneamh Pobail a iarfheistiú. Tá tionscadail ECTC bunaithe i bpobail i dTiobraid Árann agus i gcontaetha eile taobh leis.
  • Tá Árainn Mhór i nDún na nGall mar chuid de Phlean Forbartha 5 Bliana do Phobail Inbhuanaithe.  Is comhpháirtíocht é an plean seo idir Coiste Fuinnimh Árainn Mhór agus SE Systems, a bhfuil taithí acu ar thionscadail dá leithéid a chur i bhfeidhm ar oileáin. Tá an tionscadal lonnaithe in Árainn Mhór go príomha, Gaeltacht atá suite trí mhíle amach ó Chósta Dhún na nGall in Iarthuaisceart na hÉireann. Baineann an t-iarratas seo le comhpháirtithe Pobail i measc dhaonra mhórthír Dhún na nGall freisin.  Tá an tionscadal mar chuid de Phlean Fuinnimh Árainn Mhór 2012-2032, fís fhadtéarmach d'Fhorbairt Inbhuanaithe ar an Oileán.
  • Pobal Fuinnimh Inbhuanaithe Liatroma: Comhoibriú idir Pobail Fuinnimh Inmharthana a bunaíodh le déanaí in iarthuaisceart na tíre atá sa tionscadal seo.  Tá Eastáit FSS an Iarthuaiscirt (ball de SEC Shligigh) ag feidhmiú mar Phríomhiarratasóir agus ag oibriú le SEC Thuaisceart Liatroma agus Cumann Forbartha Mhaothla (SEC Mhaothla) chun tionscadal píolótach BEC a chur i bhfeidhm i gContae Liatroma. Roghnaíodh an scála píolótach chun riosca tionscadail, agus gá le maoiniú, a laghdú agus chun ligean do SECanna foghlaim ón bpróiseas agus an tionscadal a úsáid mar léiriú do na pobail níos leithne.  Is é is cuspóir leis seo an tionscadal píolótach a phoibliú agus a chur i láthair chun tionscadail fuinnimh níos cuimsithí sa phobal a fhorbairt i dtionscnamh BEC agus SEC amach anseo.

Tá maoiniú á chur ar fáil ag scéim 'Pobail Fuinnimh Níos Fearr' na bliana seo den chéad uair le haghaidh uasghráduithe fabraice i dtithe. Glacann tithe mar chúram orthu féin a n-éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú sula suiteáiltear réitigh in-athnuaite theasa. Tá obair ÚFIÉ ag díriú ar iarfheistiú domhain in 2017. 

Press Release Documents