You are here:

Naughten tar éis €884,000 a dháileadh chun dul i ngleic le bruscar, salachar madraí agus graifítí ar fud na tíre

26 Aibreán 2018

Tá fógartha ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D. inniu (26 Aibreán) go bhfuil €884,000 le dáileadh ón gCiste Comhshaoil ar 31 Údarás Áitiúil faoi Scéim Deontais Feasachta Frith-Bhruscair agus Frith-Ghraifítí 2018 (SDFFF).

Soláthraíonn an Scéim maoiniú d'údaráis áitiúla chun feachtais feasachta agus oideachais don phobal a eagrú ag leibhéal an phobail a dhíríonn ar bhruscar, salachar madraí agus graifítí.  Tá freagracht ar gach údarás áitiúil ar leith na tionscadail feasachta oiriúnacha a gcuirfear maoiniú ar fáil dóibh a roghnú.  Agus leithdháileadh €884,000 an lae inniu san áireamh fágtar gur €15 mhilliún, nach mór, iomlán na ndeontas a soláthraíodh faoin Scéim seo le 10 mbliana anuas.

Dúirt an tAire Naughten: "Is mór an sásamh dom a fhógairt go bhfuil €884,000 le leithdháileadh faoi Scéim Deontais Feasachta Frith-Bhruscair agus Frith-Ghraifítí 2018 (SDFFF).  Anuraidh, rinne mé méadú 28% ar an maoiniú don SDFFF agus tá an leibhéal seo maoinithe don chlár á choinneáil agam i mbliana. Baineann údaráis áitiúla úsáid as an maoiniú seo chun feasacht a mhéadú agus chun athrú ar iompar daoine a spreagadh chun dul i ngleic le graifítí agus gach cineál bruscair a chaitear, cuir i gcás guma coganta, bunanna toitíní agus salachar madraí, rud a bhíonn ag dó na geirbe agam féin go speisialta. Seans gurb é an salachar madraí an bruscar is mó a chuireann isteach ar dhaoine agus is cúis mhór crá croí é dúinn ar fad ar shráideanna, i bpáirceanna agus ar thránna na tíre. Cuirim fáilte roimh aon tionscnamh a mhéadódh feasacht faoin mbruscar seo a chránn muid agus an baol mór don tsláinte phoiblí a théann leis, go háirithe do pháistí, nuair nach mbacann úinéirí madraí salachar a madraí féin a thógáil den talamh."

"Loitiméireacht ar an gcomhshaol is ea bruscar a chaitheamh ach ní réiteoidh an t-airgead na fadhbanna ar fad atá againn ó thaobh bruscair. Teastaíonn athrú ar iompar daoine ar bhonn uilechoiteann agus táim muiníneach go mbeidh fíorthionchar ag na feachtais feasachta a mhaoineofar tríd an scéim seo ag leibhéal an phobail fud fad na tíre.  Tá sé fíorthábhachtach dom tacú agus cabhrú le hiarracht an phobail trí mhaoiniú suntasach agus aitheantas a chur ar fáil.  Teastaíonn uaim moladh a thabhairt do dhíograis, d'fhuinneamh agus do dhúthracht grúpaí áitiúla pobail agus saorálacha, daltaí scoile agus múinteoirí a thugann faoina gcuid freagrachtaí sibhialta go dáiríre gach lá beo trí thionscnaimh frithbhruscair éagsúla a eagraíonn siad ar fud na tíre chun an comhshaol a chosaint".

Is é 2018 comóradh 20 bliain an Ghlantacháin Náisiúnta Earraigh, a eagraíonn An Taisce agus a ndéanann mo Roinn cómhaoiniú air. Tá an Glantachán Náisiúnta Earraigh ar siúl faoi láthair do mhí Aibreáin ar fud na tíre," arsa an tAire Naughtenmar fhocal scoir. 

CRÍOCH

Sceideal Leithdháiltí na nDeontas Feasachta Frith-Bhruscair 2018

 

Údarás ÁitiúilLeithdháileadh SDFFF 2018
Cathair Bhaile Átha Cliath72,000
Contae Chorcaí36,000
Fine Gall36,000
Baile Átha Cliath Theas36,000
Cill Dara23,000
Dún Laoghaire-Ráth an Dúin36,000
Cathair agus Contae Luimnigh51,000
An Mhí26,000
Contae na Gaillimhe26,000
Dún na nGall26,000
Contae Thiobraid Árann42,000
Ciarraí26,000
Loch Garman28,000
Cill Mhantáin23,000
Maigh Eo23,000
23,000
Cathair Chorcaí36,000
An Clár23,000
Cathair agus Contae Phort Láirge49,000
Cill Chainnigh23,000
An Iarmhí19,000
Laois19,000
Uíbh Fhailí19,000
Cathair na Gaillimhe36,000
An Cabhán19,000
Sligeach19,000
Ros Comáin19,000
Muineachán19,000
Ceatharlach19,000
An Longfort16,000
Liatroim16,000
  
Iomláin884,000

Press Release Documents