You are here:

Cuireann Naughten fáilte roimh an Innéacs um Gheilleagar agus Sochaí Dhigiteach 2017 de chuid an AE (DESI) inniu

Tugann an AE Rangú an-ard d'Éirinn i gComhtháthú Teicneolaíochtaí Digiteacha na nGnólachtaí

An tInnéacs um Gheilleagar agus Sochaí Dhigiteach 2017 de chuid an AE (DESI) - Éire

 

3 Márta 2017

Cuireann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, an tAire Denis Naughten TD, fáilte roimh fhoilsiú an lae inniu den Innéacs um Gheilleagar agus Sochaí Dhigiteach 2017 de chuid an AE agus tá áthas air go bhfuil Éire san 8ú háit san Eoraip as measc 28 Ballstát.   Luaigh sé arís tiomantas an Rialtais don Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a chur i bhfeidhm mar phríomhthosaíocht a thacóidh le agus a spreagfaidh infheistíocht tráchtála trí bhearta polasaí agus rialála.

Mar a luaigh an Coimisiún Eorpach, tá rangú ard ag Éirinn maidir le comhtháthú teicneolaíochtaí digiteacha na ngnólachtaí, toisc gur ghlac go leor SMEanna le ríomhthráchtáil.  An rath a bhí ar Scéim na nDearbhán um Thrádáil Ar Líne a chruthaigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus a chuir na hOifigí Fiontair Áitiúla i bhfeidhm ar fud na hÉireann is cúis leis seo go pointe áirithe.  Thug an scéim tacaíocht do na mílte gnólachtaí beaga Éireannacha le hoiliúint agus le cistí chun a múnlaí traidisiúnta gnó a athrú agus custaiméirí ar líne a mhealladh anseo in Éirinn agus i margaí easpórtála

Mar aitheantas ar an mbearna scileanna digiteacha a aithníodh san innéacs, fuair an tAire Naughten maoiniú nua de €2.2 milliún i mí na Nollag 2016 do 15 eagraíocht phobail agus neamhbhrabúis chun bunscileanna digiteacha do shaoránaigh a fheabhsú. Tá sé d'aidhm ag an maoiniú sin muinín, spreagadh agus scileanna a thabhairt do dhaoine chun a gcéad chéimeanna a thógáil ar líne, ionas gur féidir leo a gcion féin a dhéanamh i ndomhan atá ag éirí níos digití.  Dúirt an tAire go bhfuil sé ag súil le torthaí an tionscnaimh sin a fheiceáil in DESI na bliana seo chugainn.

Tá Éire i measc na dtíortha ardfheidhmíochta san Innéacs a foilsíodh inniu, "Tá fáilte á cur agam roimh an bhfíric go bhfuil rochtain ag 94% de theaghlaigh in Éirinn ar nascacht 4G, táscaire nua sa DESI. Táim muiníneach go mbeidh an figiúr sin níos airde fós an taca seo an bhliain seo chugainn mar gheall ar chur i bhfeidhm na ngníomhartha ó Bhliain 1 atá i dTuarascáil an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda - chomh maith leis na Rialacháin a shínigh mé a ligeann do ComReg dul ar aghaidh le leithdháileadh an speictrim sa bhanna 3.6GHz i mbliana. Soláthraíonn Innéacs DESI fianaise a thacaíonn le Plean Náisiúnta Leathanbhanda an Rialtais freisin, agus tá leas á bhaint ag úsáideoirí idirlín as bonneagair ardluais agus as seirbhísí poiblí ar líne. Táim muiníneach go mbeidh Éire níos airde fós i rangú na bliana seo chugainn mar gheall ar fheidhmiú céimneach an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda."

Tá leibhéal na síntiús le leathanbhanda tapa in Éirinn ag 60%, leibhéal atá i bhfad chun cinn ar mheán an AE ag 37%. Cinnteoidh an Plean Náisiúnta Leathanbhanda go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais a bhfuil luas íoslódála de 30 meigighiotán sa soicind ar a laghad agus luas uaslódála de 6 mheigighiotán sa soicind i gceist leis, agus an poitéinseal aige dul chomh hard le 1,000 meigighiotán.

Dúirt an tAire Naughten, "Tá sé d'aidhm ag an Rialtas geilleagar agus sochaí nasctha a chur ar fáil ina mbeidh gach saoránach, gach cuideachta agus gach pobal in ann lánchumas sóisialta agus geilleagrach an domhain dhigitigh a bhaint amach. Is príomhthosaíocht bheartais dom leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach áitreabh in Éirinn faoi Phlean Náisiúnta Leathanbhanda an Rialtais. Beidh cuimsiú sóisialta agus fás geilleagrach níos fearr ann, ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta, mar gheall ar an nascacht seo."

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Is innéacs ilchodach é an Innéacs um Gheilleagar agus Sochaí Dhigiteach (DESI) a dhéanann achoimre ar tháscairí ábhartha ar fheidhmíocht dhigiteach na hEorpa agus rianaíonn sé forbairt bhallstáit an AE in iomaíochas digiteach.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Press Release Documents