You are here:

Tuarascáil Deiridh foilsithe ag an Tascfhórsa ar Fhóin Phóca agus Leathanbhanda ina leagtar síos bearta chun soláthar an bhonneagair teileachumarsáide a bhrostú

Cuirfear eolas cuimsitheach ar fáil do thomhaltóirí chun cabhrú leo rogha stuama a dhéanamh maidir leis na táirgí agus na seirbhísí atá ar fáil

Oibreoidh oifigigh nua leathanbhanda sna hÚdaráis Áitiúla i bpáirt le hoibreoirí teileachumarsáide ar gach gné a bhaineann le bonneagar a sholáthar agus tabharfaidh siad treoir d'fhorbairt straitéisí digiteacha áitiúla

 

20 Nollaig 2016

 

Inniu, d'fhoilsigh an tAire Denis Naughten agus an tAire Heather Humphreys Tuarascáil Deiridh an Tascfhórsa ar Fhóin Phóca agus Leathanbhanda agus chuir os comhair na Comh-aireachta í.  Sa Tuarascáil seo tá 40 gníomh atá dírithe ar sheachadadh an bhonneagair teileachumarsáide a bhrostú roimh sheoladh an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a thabharfaidh leathanbhanda ardluais do gach áitreabh ar fud na tíre.

 

Dúirt an tAire Naughten: "Tuigim go maith a mhíshásta is atá daoine ar fud na hÉireann maidir le droch-chaighdeán nascachta. Is dá bharr sin gurb é an tosaíocht shóisialta, eacnamaíoch agus pholaitiúil is tábhachtaí agamsa é mar Aire Cumarsáide an Plean Náisiúnta Leathanbhanda nua a chur ar fáil a luaithe agus is féidir. Is tráthúil é an Tuarascáil seo a fháil inniu. Tá cuideachtaí tráchtála teileachumarsáide ag leanúint d'infheistíocht throm a dhéanamh i líonraí leathanbhanda ardluais agus fóin póca a shíneadh. Cabhróidh na gníomhartha seo atá réitithe leis an Rialtas chun an infheistíocht seo a bhrostú agus chun a chinntiú go ndéanfar é ar bhonn cothrom ar fud na tíre."

 

Dúirt an tAire Heather Humphreys: "Beidh ról tábhachtach ag na gníomhartha atá luaite i dTuarascáil an Tascfhórsa i soláthar seirbhísí móibíleacha agus leathanbhanda ardluais a bheidh chun tairbhe láithreach do theaghlaigh agus do ghnóthais ar fud na hÉireann. Fáiltímse, an tAire atá freagrach as ceantair thuaithe na hÉireann a athbheochan, roimh thorthaí thuarascáil an tascfhórsa agus tá sé i gceist agam gach acmhainn dá bhfuil ar fáil agam a úsáid lena dhéanamh deimhin de nach gcuirfear moill ar bith nach gá ar sholáthar an bhonneagair thábhachtaigh seo do phobail na tuaithe.  Cabhróidh sé go mór leis an bpróiseas ar an talamh i ngach contae ar fud na tíre oifigeach leathanbhanda a bheith ag gach údarás áitiúil."

 

Gníomhartha tábhachtacha i dtuarascáil an Tascfhórsa

Ar na gníomhartha a leagtar síos sa tuarascáil tá bearta chun nósanna imeachta pleanála a chuíchóiriú agus tús áite a thabhairt dóibh ar mhaithe leis an mbonneagar teileachumarsáide, réimeas ceadúnúcháin a ligfidh do dhaoine a gcomharthaí baile a threisiú le hathsheoltóirí, duchtanna a shíneadh feadh an M7/M8, bearta chun cabhrú le páirtithe leasmhara rogha stuama a dhéanamh maidir lena soláthraí líonra agus sáis láimhe.

 • Oibreoidh Roinn an Aire Naughten le hoibreoirí teileachumarsáide agus ComReg chun spotaí dubha do sheirbhísí móibíleacha a aithint agus chun teacht ar bhearta chun dul i ngleic leis na spotaí dubha seo, lena n-áirítear féachaint an bhféadfaí déileáil leis seo ach speictream a shannadh ar an mbanda 700MHz.
 • Chun cabhrú le tomhaltóirí rogha stuama a dhéanamh maidir le táirgí agus seirbhísí líonra, forbróidh agus foilseoidh ComReg léarscáil nua de chlúdach an líonra, agus forbróidh siad réimeas tástála chun feidhmíocht sáis láimhe na bhfón póca a thomhas.
 • D'fhonn an próiseas seolta a chuíchóiriú, beidh maoiniú á chur ar fáil ag an Aire Humphreys do gach údarás áitiúil chun oifigeach a shannadh a bheidh freagrach as leathanbhanda; feidhmeoidh an t-oifigeach sin mar dhuine teagmhála d'oibreoirí teileachumarsáide atá i mbun bonneagar a thógáil.
 • Oibreoidh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta leis na húdaráis áitiúla chun straitéisí digiteacha áitiúla a fhorbairt chun an tairbhe is mó dar féidir a bhaint as líonra teileachumarsáide den chéad scoth.
 • Ó Ráithe 1, 2017, beidh tarscaoileadh i bhfeidhm ag gach Údarás Áitiúil maidir le ranníocaíochtaí d'fhorbairtí ar bhonneagar teileachumarsáide. 
 • Tabharfaidh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil reachtaíocht chun cinn a cheadóidh díolúintí pleanála reatha d'aeróga 3G a shíneadh go 4G agus déanfaidh an Roinn na Treoirlínte Pleanála agus Forbartha a athbhreithniú.
 • Tá tús curtha ag Bonneagar Iompair Éireann cheana ar dhucht 95km feadh Mhótarbhealach an M7/M8 a chuirfidh críoch leis an duchtáil ar an mbealach tábhachtach seo idir Corcaigh agus Baile Átha Cliath. Tá Bonneagar Iompair Éireann tiomanta freisin d'athbhreithniú a dhéanamh ar an gcostas d'oibreoirí teileachumarsáide chun rochtain a fháil ar na duchtanna sin.
 • Tabharfaidh ComReg réimeas ceadúnúcháin isteach d'athsheoltóirí in 2017. Ligfidh sé seo do theaghlaigh agus do ghnóthais, athsheoltóirí comhartha ar ardcháilíocht a shuiteáil ar a bhfoirgnimh chun comharthaí intí a threisiú.
 • Baineann gníomhartha tábhachtacha eile sa tuarascáil leis an athbhreithniú agus nuashonrú ar na treoirlínte ábhartha reachtúla maidir le pleanáil chun leanúnachas i measc na n-údarás áitiúil a chinntiú, agus le córas ar líne a thabhairt isteach chun an próiseas iarratais pleanála a chuíchóiriú.

Bunófar Grúpa Forfheidhmithe chun monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme na ngníomhartha i dtuarascáil an Tascfhórsa agus chun é a thiomáint chun cinn, agus tionólfar fóram bliantúil le go mbeidh deis ag na páirtithe leasmhara uile, cúrsaí níos leithne a imríonn tionchar ar sholáthar bonneagair teileachumarsáide a phlé.

 

Infheistíochtaí tábhachtacha atá á ndéanamh faoi láthair

 • Tá oibreoirí líonraí móibíleacha ag críochnú uasdátuithe ar líonraí 3G agus 4G tar éis do cheant speictrim ilbhanda ComReg 2012. Tá ar a laghad oibreoir amháin ann anois le clúdach 90% le 4G.
 • Measann ComReg go ndáilfidh siad speictream i mbanda 3.6GHz in 2017. Cuirfidh sé seo 86% d'acmhainn speictrim bhreise isteach sa mhargadh a ligfidh d'oibreoirí líonraí fosaithe gan sreang agus móibíleacha, seirbhísí a sheachadadh.
 • I mBuiséad 2017 tá €8m chun banda speictrim 700MHz a shaoradh, rud a bheidh thar a bheith tábhachtach i gceantair thuaithe go háirithe. Meastar go gceadófar don earnáil teileachumarsáide an banda seo a úsáid in 2020.
 • Tá oibreoirí teileachumarsáide ag leanúint d'infheistíocht a dhéanamh i soláthar an leathanbhanda ardluais ar fud na hÉireann. Tá rochtain anois ag 1.4m áitreabh ar leathanbhanda ardluais agus tá breis infheistíochta geallta. Tá an próiseas soláthair don idirghabháil stáit faoi lánseol agus tá sé tugtha le fios ag trí thairgeoir sa phróiseas gur líonra snáithín go dtí an teach is mó a mholfaidh siad i gcomhair cheantair thuaithe na hÉireann, rud a chuirfidh Éire chun tosaigh ó thaobh nascachta de go hidirnáisiúnta.

 

CRÍOCH 

 

Ceisteanna ó na meáin chumarsáide:

An Oifig Preasa agus Eolais

Teil: 087 6737338 / (01) 631 3807 / 3838 / 3848 (díreach)

Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie

Suíomh gréasáin: www.ahg.gov.ie

Twitter: @DeptAHG

 

 

NÓTAÍ d'EAGARTHÓIRÍ:

Maidir leis an Tascfhórsa ar Fhóin Phóca agus Leathanbhanda

Bunaíodh an Tascfhórsa ar Fhóin Phóca agus Leathanbhanda (an Tascfhórsa) i mí Iúil 2016 ag éirí as gealltanas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta na gníomhartha a leagtar síos sa Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a sheachadadh. Is iad an tAire Denis Naughten T.D. agus an tAire Heather Humphreys T.D. comhchathaoirligh an Tascfhórsa.

 

Is é cuspóir an Tascfhórsa teagmháil agus dul i gcomhairle le hionadaithe ón tionscal teileachumarsáide d'fhonn na bacainní ar imlonnú bonneagair agus seirbhísí a aithint. Tá sé mar aidhm leis réitithe a aithint ar féidir iad a chur chun feidhme sa ghearrthéarma, mheántéarma agus fhadtéarma chun maolú ar easnaimh theileachumarsáide, faoin tuath go háirithe, sula ndéanfar an líonra, atá beartaithe faoi idirghabháil stáit an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda, a thógáil agus a sheoladh. Cabhróidh obair an Tascfhórsa leis na hÚdaráis Áitiúla seoladh líonra an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a ullmhú a luaithe is a bheidh na conarthaí réitithe. 

 

Is féidir teacht ar an Tuarascáil agus Clár Forfheidhmithe anseo.

 

Maidir leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

Is tionscnamh beartais de chuid an Rialtais é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda, a bhfuil sé mar aidhm leis leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach saoránach agus gnóthas in Éirinn. Leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda táthar dóchasach go mbeifear in ann clúdach 100% a bhaint amach ar fud na hÉireann laistigh de 3 – 5 bliana ón seoladh mórscála. Cuirfear an méid sin i gcrích trí mheascán d'infheistíocht bhrostaithe ó oibreoirí teileachumarsáide, agus idirghabháil stáit chun rochtain ar leathanbhanda ardluais a sheachadadh do na páirteanna sin den tír nach féidir a bheith cinnte go ndéanfaidh an earnáil tráchtála infheistíocht iontu.

 

Foilsíodh tuarascáil nuashonraithe ar an Straitéis Idirghabhála, a forbraíodh tar éis dianteagmháil leis an tionscal agus le páirtithe leasmhara i gcoitinne, i mí na Nollag 2015. Leagtar síos inti sraith de chuspóirí beartais maidir leis an idirghabháil stáit atá beartaithe. Go sonrach leagtar amach na seirbhísí a bheidh ag teastáil faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda agus conas mar a sheachadfaidh an tairgeoir rathúil iad.

 

Tá breis eolais faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda ar fáil ag:

http://www.dccae.gov.ie/communications/SiteCollectionDocuments/Broadband/National%20Broadband%20Plan.pdf

 

http://www.dccae.gov.ie/communications/SiteCollectionDocuments/Broadband/Updated%20Strategy%20December%202015.pdf

 

Press Release Documents