You are here:

Fáilte ag Airí roimh Bhearta Maolaithe BSL i dtaca le Cailleadh Luathóg san Éirne

Comhphrótacail Nua i bhfeidhm do Bhealach Uisce Thuaidh-Theas

23 Deireadh Fómhair, 2015

Cuireann an tAire Acmhainní Nádúrtha, Joe McHugh, TD, agus an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta sa Tuaisceart, Carál Ní Chuilín, fáilte inniu roimh an gcomhaontú atá déanta ag BSL le Ranna na nAirí cailleadh na luathóg a mhaolú ag Fearas Hidrileictreach BSL ag Eas Chaitlín ar an Éirne.

Ar an tAire McHugh: "Is mian liom BSL a mholadh as an dearcadh freagrach agus as an dúthracht atá léirithe acu trí phacáiste cuimsitheach a chomhaontú le cailleadh na luathóg a mhaolú.

"Áirítear leis an phacáiste ceannach agus scaoileadh eascann isteach san fharraige agus leathnú an chláir ardrathúil "gabhála agus iompair" ar an Éirne le heascanna a iompar thart ar an Fhearas Hidrileictreach."

Cuireadh an dá Aire ar an eolas chomh maith faoin bprótacal idirghníomhaireachta a d'fhorbair BSL, RCEF agus Iascaigh Intíre na hÉireann maidir leis an oibriúchán ar fad le heascanna a ghabháil agus a scaoileadh saor in aice an Fhearais.

Ar an tAire Ní Chuilín: "Tá sé iontach tábhachtach ó thaobh na freagartha ar an eachtra seo de an riosca go dtarlóidh a leithéid arís a laghdú agus gan na bearta atá i bhfeidhm, ó Thuaidh agus ó Dheas, leis an speiceas leochaileach eascainne a chosaint a mhaolú.

"Tá prótacal nua comhaontaithe idir oifigigh i mo Roinn féin agus in Iascach Intíre Éireann le róil agus freagrachtaí a shoiléiriú i dtaca le hoibriú suiteálacha san Fhearas Hidrileictreach. Cuideoidh baill foirne ó Iascaigh an dá eagras Rialtais leis an mhaoirsiú ar mhonatóireacht na ngaistí luathóg agus ar a n-iompar ar talamh ina dhiaidh sin ag BSL i ndobharcheantar na hÉirne."

Bhí an bheirt Airí sásta freisin go bhfuil infheistíocht shuntasach déanta ag BSL ó thit an eachtra amach in uasghrádú iomlán ar shaoráidí gabháil luathóg ag Eas Chaitlín agus go bhfuil an teicneolaíocht is nua-aimseartha atá ar fáil anois in úsáid. Leis an uasghrádú seo, cinntítear go bhfuil aerú agus saoráidí stórála níos fearr ann do luathóga gafa sula scaoiltear saor iad.

Ar an tAire McHugh: "Ghníomhaigh BSL go pras leis an teicneolaíocht a uasghrádú. Is mian liom béim a chur ar ghné thábhachtach den chomhaontú maolaithe, is é sin go bhfuil gealltanas déanta ag BSL cúrsaí oibriúcháin a choinneáil faoi athbhreithniú i bhfianaise forbairtí teicneolaíochta sa todhchaí."

Luaigh an tAire Ní Chuilín go sonrach gur lorg an dá Roinn tuairimí ón mBuanchoiste Eolaíochta um Eascanna agus machnamh á dhéanamh acu ar na roghanna maolaithe. Is eolaithe ó réimse eagras ó Thuaidh agus ó Dheas atá ar an mbuanchoiste agus tá ról neamhspleách, comhairleach acu.

Ar sí: "Lorgaíodh tuairimí neamhspleácha eolaíocha faoi éifeachtúlacht agus leordhóthanacht bearta molta maolaithe le dul i ngleic leis an bhunchailliúint, rud a bhí riachtanach le go mbeadh muinín ag na páirtithe leasmhara sa phróiseas. Tá súil agam nach dtarlóidh eachtra ar bith eile cosúil leis an cheann sin a thit amach um Cháisc, 2014 anois go bhfuil na prótacail nua curtha i bhfeidhm."

Tá gnéithe na mbeart maolaithe leagtha amach thíos:

 

Bearta Maolaithe maidir le Cailleadh 115kg Luathóg san Éirne

  1. 8450kg d'eascanna geala le bheith faighte ag BSL le cur isteach san fharraige láithreach. RCEF le scaoileadh saor na n-eascann a mhaoirsiú agus BSL le bheith mar bhreathnóirí.
  2. Méadófar ar 17,500kg san iomlán oibriúcháin gabhála agus iompair BSL i dobharcheantar na hÉirne.
  3. Mar aitheantas ar an méid sa bhreis (12,000kg) ar an spriocmhéid a d'iompair BSL (i ndiaidh na heachtra) in 2014, glacfar 6,500kg den bharrachas sin ó 2014 san áireamh sa mhéid breise comhaontaithe atá leagtha amach in uimhir 2 thuas.
  4. 11,000kg an glanmhéid breise comhaontaithe gabhála agus iompair, mar sin. Bainfear é sin amach trí na spriocanna bliantúla (atá leagtha amach ag an mBuanchoiste Eolaíochta um Eascanna) maidir le gabháil agus iompar a shárú go dtí go mbeidh an glanmhéid breise (11,000kg) bainte amach; caithfear an 11,000kg a bhaint amach taobh istigh de thréimhse 4 bliana (.i. 2018 ar a mhoille), ach is féidir go mbainfear amach é roimhe sin.
  5. Déanfaidh an Buanchoiste Eolaíochta  um Eascanna na méideanna breise a iompróidh BSL a fhíorú ar bhonn bliantúil. Déanfaidh gach páirtí athbhreithniú, i gcomhar lena chéile, go bliantúil ar dhul chun cinn maidir leis na méideanna breise gabhála agus iompair.
  6. I bhfianaise mholtaí an Bhuanchoiste Eolaíochta um Eascanna maidir le "teicneolaíocht fheabhsaithe le héalú eascann a mhéadú sa todhchaí", tá sé comhaontaithe freisin go gcoinneoidh BSL cúrsaí oibriúcháin faoi athbhreithniú i bhfianaise forbairtí teicneolaíochta sa todhchaí, chomh maith leis na gníomhartha maolaithe thuasluaite; tá na gaistí eascainne uasghrádaithe cheana féin ag BSL agus an teicneolaíocht is fearr dá bhfuil ar fáil faoi láthair in úsáid acu.​

Press Release Documents