You are here:

Foilsíonn na hAirí Naughten agus Ring tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le rochtain ar fhóin phóca agus ar leathanbhanda

Tá dul chun cinn láidir á dhéanamh i dtaca le fáil réidh le baic agus i dtaca leis na buntáistí atá ann do thomhaltóirí a fheabhsú

20 Iúil 2017
D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten, T.D., agus an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail Michael Ring, T.D., an dara tuarascáil ar dhul chun cinn ar chur i bhfeidhm na moltaí ón Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda inniu (20 Iúil). Tugann an tuarascáil breac-chuntas ar an dul chun cinn a rinneadh ar na gníomhartha atá dírithe ar dhlús a chur le soláthar an bhonneagair teileachumarsáide. 

Agus é ag caint ar an tuarascáil, dúirt an tAire Naughten: "Tuigim go maith an frustrachas atá ar dhaoine, go háirithe i gceantair thuaithe na hÉireann, mar gheall ar bhaill dhubha agus mar gheall ar dhrochraon clúdaigh d'fhóin phóca. Tá an Tascfhórsa ag dul i ngleic leis agus tugann Tuarascáil an lae inniu breac-chuntas ar an obair atá á déanamh go dtí seo ar fud na tíre. Tá sonraí a gclúdaigh gréasáin á soláthar ag oibritheoirí teileachumarsáide d'údaráis áitiúla anois le baill dhubha a aithint agus le pleananna chun iad a dheisiú a fhorbairt. Tá Oifigeach Leathanbhanda ann anois atá mar phointe teagmhála don phobal agus do na hoibritheoirí teileachumarsáide i ngach údarás áitiúil, rud atá ríthábhachtach chun constaicí a shárú go tapa. Beidh seirbhísí níos fearr ann ar bhonn uilechoiteann mar gheall ar an obair ríthábhachtach seo, go háirithe do dhaoine atá ina gcónaí faoin tuath in Éirinn."

Dúirt an tAire Ring: "Faightear torthaí inbhraite i dtaca le réitigh ar cheisteanna a bhfuil tionchar acu ar rochtain ar fhóin phóca agus ar leathanbhanda i gceantair thuaithe na hÉireann mar gheall ar an gcomhoibriú dlúth idir comhaltaí an Ghrúpa Forfheidhmithe Fón Póca agus Leathanbhanda agus mar gheall ar an eolas a roinneann siad. Tá tionchar dearfach ag an rannpháirteachas idir na hoibritheoirí teileachumarsáide agus na hOifigigh Leathanbhanda i ngach údarás áitiúil cheana féin maidir le fáil réidh le baic i bhfeidhmiú céimneach an bhonneagair teileachumarsáide. Agus muid ag gluaiseacht chun tosaigh, tiocfaidh méadú ar an tábhacht a bhaineann leis an gcaidreamh seo le cinntiú go bhfuil seirbhísí feabhsaithe fón póca agus leathanbhanda ar fáil do mhuintir na tuaithe in Éirinn."

Seo a leanas cuid de na príomhbhearta a cuireadh chun cinn i Ráithe 2:

 • Chuir oibritheoirí teileachumarsáide pointí ainmnithe teagmhála i bhfeidhm laistigh dá n-eagraíochtaí. I gcomhar leis na hOifigigh Leathanbhanda a cheap na húdaráis áitiúla ar fad, tá rannpháirteachas á chuíchóiriú agus á fheabhsú ag na struchtúir seo agus cabhraíonn siad le fáil réidh le baic ar fheidhmiú céimneach an bhonneagair teileachumarsáide. 
 • Tá Bonneagar Iompair Éireann agus tionscal na teileachumarsáide ag obair go dlúth lena chéile ar láithreacha oiriúnacha ar ghréasán an mhótarbhealaigh a aithint le bonneagar teileachumarsáide a lonnú chun clúdach móibíleach a fheabhsú.
  • D'fhoilsigh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) an leagan is déanaí de na Treoirlínte d'Oscailtí i mBóithre Poiblí a Bhainistiú (Leabhar Corcra). Cabhróidh na treoirlínte athbhreithnithe le feabhas a chur ar an mbainistíocht a dhéanfaidh údaráis áitiúla amach anseo ar oibreacha bóthair atá ag teastáil chun tacú le bonneagar teileachumarsáide agus le soláthraithe fóntais. 
   • Bhunaigh DTTAS Coiste Monatóireachta um Oscailtí Bóithre, a bheidh ról láidir aige maidir le córas ceadúnúcháin na hoscailte bóithre a mhaoirsiú, chomh maith le dul i ngleic le buncheisteanna níos leithne a bhfuil tionchar acu ar fheidhmiú céimneach an bhonneagair teileachumarsáide agus na n-oibreacha fóntais. 
    • Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ag obair le hoibreoirí líonraí móibíleacha agus le roinnt údaráis áitiúla ar thionscadal píolótach chun baill dhubha fón póca a aithint, chun a fháil amach an fáth a bhfuil na ceisteanna seo ag teacht chun cinn, agus chun réitigh a fheabhsóidh clúdach sa cheantar a aithint.
     • Rinne Bonneagar Iompair Éireann obair ar shuiteáil na duchtála atá 13km ar fad ar an N25 idir an tOileán Beag agus Mainistir na Corann i gCorcaigh, agus tá obair ar na codanna atá fágtha fós ar siúl. Cuirfidh sé seo ar chumas na n-oibritheoirí teileachumarsáide trealamh riachtanach a shuiteáil chun éascaíocht a dhéanamh ar fheidhmiú céimneach na seirbhísí teileachumarsáide. 
      • Tá taighde á dhéanamh ag ComReg ar an bhféidearthacht a bhaineann le hathsheoltóirí fón póca a úsáid agus a cheadúnú chun dul i ngleic le droch-chaighdeán an chomhartha laistigh, go háirithe i gceantair thuaithe. 
 • Tá ComReg ag obair ar thuarascáil réamhaisnéise cúig bliana a chur le chéile a sholáthróidh eolas ar mhéideanna agus ar luasanna sonraí agus ar naisc agus ar luasanna leathanbhanda feistithe. Cuirfidh an t-eolas seo ar chumas na n-oibritheoirí pleanáil líonra níos fearr a dhéanamh le cinntiú go gcoinníonn siad suas leis an éileamh tomhaltais do sheirbhísí. 

Brostófar feidhmiú céimneach an bhonneagair riachtanaigh agus soláthar na seirbhísí fón póca agus leathanbhanda, go háirithe i gceantair thuaithe na hÉireann, mar gheall ar chur chun cinn na moltaí atá sa Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda. Tacóidh leathanbhanda agus seirbhísí móibíleacha ardluais le fostaíocht agus le hiomaíochas costais i ngnólachtaí agus cuirfidh siad ar chumas daoine fiontair nua ghnó a bhunú.

CRÍOCH 

Ceisteanna ó na meáin:
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
Teil: 096-24321
Ríomhphost: pressruralcommunity@ahg.gov.ie

Preasoifig na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
Teil: 087 6937580/(01)6782441
Ríomhphost: Press.Office@dcccae.gov.ie
Suíomh gréasáin: www.dccae.gov.ie
Twitter: @Dept_ccae
 
Nótaí don Eagarthóir:

Aistríodh feidhmeanna ar leith a bhaineann le forbairt tuaithe chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail faoi choimirce an Aire Michael Ring, le héifeacht ón 19 Iúil 2017.

Faoin Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda
Bunaíodh an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda (an Tascfhórsa) i mí Iúil 2016, ag eascairt as tiomantas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, chun na bearta a leagtar amach sa Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a bhaint amach.

Bhí ionadaithe Ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha Rialtais, leasanna gnó agus tomhaltóirí agus leasanna tuaithe sa Tascfhórsa. Ghlac ComReg páirt sa Tascfhórsa mar bhreathnóirí. Ba é cuspóir an Tascfhórsa ná réitigh a aithint a d'fhéadfaí cur i bhfeidhm sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma chun easnaimh theileachumarsáide a mhaolú, go háirithe i gceantair thuaithe na hÉireann, roimh thógáil agus roimh fheidhmiú céimneach an líonra faoi idirghabháil an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda. Bhí roinnt moltaí agus 40 pointe gníomhaíochta le soláthar chun rochtain ar fhóin phóca agus ar leathanbhanda a fheabhsú i dtuarascáil an Tascfhórsa, a foilsíodh i mí na Nollag 2016. 

Bunaíodh Grúpa Forfheidhmithe, a raibh an tAire Denis Naughten agus an tAire Michael Ring ina gcomhchathaoirligh air, sa chéad ráithe de 2017 chun na bearta le tacú leis na moltaí a rinneadh i dtuarascáil an Tascfhórsa a mhaoirsiú agus a chur chun cinn. Foilsítear Tuairiscí ar an Dul Chun Cinn i dtaca le cur i bhfeidhm na mbeart go ráithiúil.

Is féidir teacht ar Thuarascáil, ar Chlár Forfheidhmithe agus ar Thuairiscí Ráithiúla ar Dhul Chun Cinn an Tascfhórsa ag: http://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Broadband/mobile-phone-and-broadband-taskforce/Pages/Mobile-Phone-and-Broadband-Taskforce.aspx.

Faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda
Is tionscnamh beartais de chuid an Rialtais é an Plean Náisiúnta Lathanbhanda a bhfuil sé mar chuspóir aige leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach saoránach agus do gach gnó in Éirinn. Is mian leis an bPlean clúdach 100% a bhaint amach ar fud na hÉireann. Bainfear é seo amach ach infheistíocht luathaithe tráchtála a fháil ó oibritheoirí teileachumarsáide, agus ach idirghabháil Stáit a fháil chun rochtain ar leathanbhanda ardluais a sholáthar do cheantair sa tír nach féidir bheith cinnte go ndéanfaidh an earnáil tráchtála infheistíocht iontu. Ligeann léarscáil idirghabhála an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda, atá ar fáil trí www.broadband.gov.ie , don phobal a sheiceáil an bhfuil a áitreabh i limistéar tráchtála nó i Limistéar Idirghabhála an Stáit nó nach bhfuil.

Tá próiseas soláthair á bhainistiú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil chun cuideachta nó cuideachtaí a roghnú a chuirfidh líonra ardluais leathanbhanda i bhfeidhm laistigh de Limistéar Idirghabhála an Stáit, agus beidh an costas á pháirtmhaoiniú ag fóirdheontas Rialtais. Tá an Roinn ag plé le próiseas "idirphlé iomaíoch" leis na trí tairgeoir faoi láthair. An chéad chéim eile den phróiseas soláthair ná an Cuireadh chun Réitigh Mhionsonraithe a Chur Isteach agus tugadh cuireadh do thairgeoirí a réitigh mholta a chur isteach. I ndiadh céim na réiteach mionsonraithe, iarrfar ar thairgeoirí tairiscintí deireanacha a chur isteach.

Tá faisnéis bhreise ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda ar fáil ag: http://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Broadband/national-broadband-plan/Pages/National-Broadband-Plan.aspx

Press Release Documents