You are here:

Seolann na hAirí Naughten agus Ring teicneolaíocht nua a laghdóidh moilleanna agus a d'fhéadfadh beatha daoine a shábháil i gcás éigeandálaí

19 Deireadh Fómhair 2017

Sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, agus an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring TD, seirbhís nua éigeandála suímh d'fhóin phóca ar maidin a chabhróidh go mór le seirbhísí éigeandála teacht ar an áit go díreach a bhfuil daoine a ghlaonn ar 999 nó ar 112.

I ndiaidh scéim rathúil phíolótach, d'fhorbair Google an tseirbhís nua ar a dtugtar Ardsuíomh Móibíleach (AML) ar a chóras oibriúcháin Android. Chuir Eir, Vodafone agus Three i bhfeidhm é, in éineacht le BT Ireland, a oibríonn an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála in Éirinn. Faigheann an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála 4,000 glao fóin phóca in aghaidh an lae ar an meán.

Oibríonn Ardsuíomh Móibíleach (AML) ach comhordanáidí GPS fóin a aimsiú go huathoibríoch agus ach teachtaireacht téacs a sheoladh chuig an ionad glaonna nuair a ghlaoitear ar 112 nó ar 999. Cuirtear na comhordanáidí ar aghaidh chuig na seirbhísí éigeandála láithreach, a fhreagraíonn do na glaoiteoirí agus a chuireann pearsanra éigeandála amach dóibh ar fud na hÉireann. Beidh sé ina chúnamh ríthábhachtach do na seirbhísí éigeandála ar fud na tíre, i gceantair thuaithe ach go háirithe.

Mar aon leis an úsáid a bhaintear as Eircode, a chabhraíonn le seoltaí a dhéanamh níos éasca le haimsiú, cuirfidh na seirbhísí AML leis an suíomh bheacht a léiriú do na seirbhísí is mó a dteastaíonn an suíomh uathu. Tacóidh sé le seirbhísí éigeandála dul go dtí éigeandálaí níos tapúla, fíorghlaonna a fhíorú agus i gcásanna áirithe, glaonna a bhaineann leis an mhórthimpiste chéanna a aithint.

Cuireann AML leis an eolas faoi shuíomh a thugtar do na seirbhísí éigeandála agus ní chuirtear ina áit é. Iarrfaidh na seirbhísí éigeandála ar an nglaoiteoir eolas faoin suíomh a thabhairt i gcónaí, is cumá má fhaigheann siad suíomh ó fhón póca nó nach bhfaigheann.

Ní mór a thabhairt faoi deara nach bhfuil AML ar fáil ach ar an gcóras oibriúcháin Android faoi láthair agus nach bhfuil sé ar fáil ar fhóin chliste a ritheann córais oibriúcháin eile. Úsáidtear an ghné seo do sholáthraithe seirbhísí éigeandála amháin, agus ní bhailíonn nó ní stórálann Google na sonraí beachta faoin suíomh a bhailítear nuair a ghlaonn tú ar 999 nó ar 112.

Agus an tseirbhís nua á seoladh aige, dúirt an tAire Cumarsáide Denis Naughten: "Faigheann an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála 4,000 glao fóin phóca in aghaidh an lae ar an meán agus in Éirinn, tá fóin Android ag breis is 50% den mhargadh. Ciallaíonn sé seo go rachaidh an córas nua chun leasa na ndaoine agus iad in am an ghátair agus chun leasa na seirbhísí éigeandála ar fud na tíre, go háirithe i gceantair thuaithe. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do Google as an teicneolaíocht nua seo, a mbeidh tionchar dearfach aici ar shaolta na ndaoine, a chur chun cinn."

Dúirt an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring TD: "Is í an teicneolaíocht nua seo go díreach an fhorbairt atá ag teastáil ó dhaoine faoin tuath in Éirinn. Beidh agaí freagartha níos tapúla ann dá bharr agus d'fhéadfadh sé beatha daoine a shábháil. Táim ag obair ar phobail a nascadh agus cuireann an teicneolaíocht seo go mór le hÉirinn níos nasctha agus níos sábháilte a thógail."

Dúirt Anne Rooney, bainisteoir beartas poiblí na hÉireann in Google: "Soláthraíonn freagróirí éigeandála seirbhís thábhachtach, iontach don phobal. Tá áthas orainn cabhrú leis na seirbhísí éigeandála in Éirinn dul chuig duine ar bith a bhfuil a gcúnamh ag teastáil uathu níos tapúla agus níos éifeachtúla le AML."

Críoch


Ardsuíomh Móibíleach (AML) - Ceisteanna Coitianta

C. Céard is AML ann?

F. Is teicneolaíocht fón póca é Ardsuíomh Móibíleach (AML) a chuireann feabhas ar agus a chuireann le modhanna reatha a aimsíonn daoine a chuireann glaoch ó fhón póca ar na Seirbhísí Éigeandála ar 112 nó ar 999. Go traidisiúnta, nuair a ghlaoigh duine ó fhón póca ar na seirbhísí éigeandála agus nuair nach raibh sé/sí cinnte faoin áit a raibh sé/sí, nó nuair nach raibh sé/sí in ann an áit a chur in iúl, an t-aon eolas a bhí ag na seirbhísí éigeandála ná neas-suíomh cheantar cumhdaithe na gceall móibíleach nó suíomh an chrainn mhóibíligh dheireanaigh a d'úsáid sé/sí. I bhformhór na gcásanna, is ionann é seo agus ceantar de roinnt km2 agus i gcásanna áirithe, d'fhéadfadh sé seo bheith níos mó ná 100 km2.

Úsáideann AML (ar a dtugtar ELS - Seirbhís Éigeandála Suímh Android freisin) na cumais suímh atá ar fáil i bhfóin phóca Android nuair a chuirtear glaoch éigeandála agus seolann sé an suíomh seo go huathoibríoch chuig na Seirbhísí Éigeandála. D'fhorbair BT AML ar dtús do Sheirbhís 999 na Ríochta Aontaithe, agus é ag obair le HTC agus le líonraí móibíleacha na Ríochta Aontaithe chun dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le daoine a chuireann glaoch éigeandála ó fhón póca a aimsiú. Is teicníc chost-éifeachtúil é a d'fhéadfadh i bhfad níos mó cruinnis i dtaca le suíomh an ghlaoiteora a chur ar fáil ná mar a bhí ar fáil roimhe seo.

Tacaíonn Google (atá freagrach as córas oibriúcháin Android a fhorbairt) le teicníc AML agus cuireadh isteach i gcóras oibriúcháin Android é.

Bainfidh na Seirbhísí Éigeandála tairbhe shuntasach as AML agus iad ag freagairt do ghlaoiteoirí i gceantair uirbeacha agus thuaithe agus ag cur feithiclí éigeandála amach dóibh. Leanfaidh na Seirbhísí Éigeandála orthu, áfach, ag úsáid na nósanna imeachta atá ann cheana féin freisin chun suíomh a dheimhniú.

D'fhéadfadh AML suíomhanna a chur ar fáil sna cásanna seo a leanas:

  • Daoine, a ndearnadh ionsaí orthu nó a bhfuil éigeandáil leighis acu, nach bhfuil in ann labhairt chun suíomh a thabhairt
  • Páistí/daoine fásta atá faoi mhíchumas intleachta nach mbeidh in ann suíomh a thabhairt
  • Daoine atá ag glaoch ó cheantair uirbeacha nó thuaithe nach bhfuil eolas acu orthu
  • Éigeandálaí ar bhóithre tuaithe a bhfuil droch-chomharthaíocht orthu


 

C. Cén chaoi a n-oibríonn sé?

F. Nuair a chuirtear glaoch éigeandála ar 112 nó ar 999 le fón cliste a bhfuil AML ag obair air, cuireann an fón a sheirbhís suímh ar siúl go huathoibríoch sa chéad 25 soicind den ghlaoch agus déanann sé iarracht a shuíomh a dhéanamh amach. Úsáidtear seirbhísí suímh ionsuite Google ar an bhfón chun suíomh an fhóin a fháil amach (mar a úsáidtear go minic le Google Maps, agus le haipeanna suíomhbhunaithe eile ar an bhfón). D'fhéadfaí an suíomh seo a dhéanamh amach ach faisnéis GPS, comharthaí Wi-Fi agus crainn chille in aice láimhe a úsáid, chomh maith le cúnamh ó Google má tá sé ar fáil. Nuair a fhaightear suíomh amach, seolann an gléas an t-eolas seo mar theachtaireacht téacs ar leith chuig an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ), a fhreagraíonn na glaonna éigeandála ar fad in Éirinn agus a chuireann glaoiteoirí ar aghaidh chuig an tSeirbhís Éigeandála a iarrtar. Cuirtear suíomh AML ar fáil go huathoibríoch do na Seirbhísí Éigeandála nuair a chuirtear glaoch éigeandála ar aghaidh chucu.

C. Cé chomh cruinn agus atá sé?
F. Is féidir bheith ag súil go mbeidh seirbhísí suímh ar fhón cliste Android agus, dá bhrí sin, an suíomh a dhéanann AML amach, i bhfoisceacht 50 méadar den áit a bhfuil an t-úsáideoir i ndáiríre agus ina mbunaítear suíomhchinntiú GPS nó Wi-Fi. Fuarthas amach sa tástáil a rinneadh go dtí seo gurb ionann an meánchruinneas measta agus níos lú ná 25 méadar. Sa chás go mbunaítear suíomhchinntiú maith GPS, ríomhadh gur 10 méadar atá sa chruinneas measta.

C. An gcaithfidh mé aon rud difriúil a dhéanamh agus glaoch éigeandála á chur agam?
F. Ní chaithfidh - Iarrfaidh na Seirbhísí Éigeandála ort suíomh a thabhairt i gcónaí, is cuma má fhaigheann siad suíomh ó d'fhón nó nach bhfaigheann. Cuirfidh an suíomh ó do ghléas, i go leor cásanna, cúnamh agus eolas ar fáil. Mar chuid dá ngnáthnósanna imeachta maidir le glaonna a láimhseáil, caithfidh na Seirbhísí Éigeandála do shuíomh a iarraidh.

C. An gcaithfidh mé rud ar bith a shuiteáil?
F. Ní chaithfidh - Ní aip é AML; is teicneolaíocht é, a dtacaíonn Google leis agus atá mar chuid den chóras oibriúcháin i bhfóin phóca Android. Má tá sé ar fáil ar an ngléas móibíleach, cuirtear AML ar siúl go huathoibríoch agus go héasca ar an bhfón póca chomh luath agus a chuirtear glaoch éigeandála agus ní thabharfaidh an glaoiteoir rud ar bith faoi deara le linn an ghlaoigh.

C. An bhfuil sé ar fáil agus an n-oibreoidh sé ar m'fhón?
F. Tá AML ar fáil ar fhóin phóca Android faoi láthair. Chuir Google feidhmiúlacht AML ar fáil i ngach córas oibriúcháin nuashonraithe Android ón leagan 4.0 (Ice Cream Sandwich) ar aghaidh.
Níl cumas suímh AML ar fáil ach ar an gcóras oibriúcháin Android faoi láthair agus níl sé ar fáil ar fhóin chliste a ritheann córais oibriúcháin eile ó dhéantúsóirí eile. Meastar go dtacóidh soláthraithe córas oibriúcháin d'fhóin chliste le Teicníc AML agus go ndéanfaidh siad comhéadan le chéile go luath.

C. An gcaithfidh mé suíomh a chumasú ar m'fhóin le go n-oibreoidh sé?
F. Ní chaithfidh. Is féidir le feidhmiúlacht AML seirbhísí suímh a chur ar siúl ar an bhfón go sealadach má dhéantar iarracht glaoch éigeandála a chur mar go bhfuil sí ionsuite i gcóras oibriúcháin Android. Má chumasaíonn AML seirbhísí suímh mar fhreagra ar ghlaoch éigeandála, díchumasaítear na seirbhísí suímh arís tar éis 25 soicind ar a mhéad.

C. Céard faoi phríobháideachas? - Cé atá in ann mo shuíomh a fheiceáil agus cathain is féidir leo é a fheiceáil?
F. Tarchuirtear suíomhanna AML go díreach chuig an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) agus tá siad ar fáil do na Seirbhísí Éigeandála ar bhonn glaoch ar ghlaoch amháin. Úsáideann agus stórálann SFGÉ faisnéis suímh an ghlaoiteora i gcomhlíonadh dian reachtaíocht na hÉireann agus an AE. Anuas air sin, ní féidir le hoibreoirí líonraí móibíleacha an fhaisnéis suímh a chuireann AML ar fáil a fheiceáil.

C. An féidir mo lorg a leanúint agus an teicneolaíocht seo á húsáid agat?
F. Ní féidir. Ní chumasaítear cumais suímh AML ach nuair a chuirtear glaoch éigeandála ar fhón an úsáideora agus ní féidir AML a chur ar siúl ó chian. Ní chuirtear suíomhanna AML ar fáil agus ní tharchuirtear iad ach amháin mar fhreagra ar ghníomh an úsáideora i.e. glaoch éigeandála a chur.

C. An féidir liom feidhmiúlacht AML a chasadh as?
F. Nuair a shuiteáiltear Google ID ar fhón agus nuair a chuirtear feidhmiúlacht AML isteach i gcóras oibriúcháin gléis, ní féidir AML a chasadh as.

C. Cén chaoi a ndéanann AML mo shuíomh amach?
F. Ar an gcaoi chéanna le seirbhísí suímh eile i bhfóin phóca, úsáideann AML faisnéis éagsúil atá ar fáil chun an suíomh nó an "suíomhchinntiú" is fearr a chinneadh. Áirítear leis an bhfaisnéis sin:

  • Comharthaí GPS atá ar fáil.
  • Baill the Wi-Fi nó pointí rochtana atá ar fáil nó atá le feiceáil.
  • Láithreacha cealla móibíleacha atá ar fáil. Bailíonn Google an fhaisnéis seo freisin ar an gcaoi chéanna le comharthaí Wi-Fi, cé go soláthraíonn sé leibhéal cruinnis níos ísle mar gheall ar mhéid agus ar raon láithreacha na gceall móibíleach.

Cé go gcuireann suíomhchinntithe an cruinneas is fearr ar fáil, is minic nach mbíonn siad ar fáil laistigh, i bhfoirgnimh mhóra, agus is féidir le foirgnimh arda ceantair uirbeacha a chlúdach go minic (cainneoin uirbeacha). Nuair a chuireann AML seirbhísí suímh ar siúl mar gheall ar ghlaoch éigeandála, d'fhéadfadh tréimhse fhada ama (nóiméid) bheith ag teastáil chun suíomh a aimsiú má úsáidtear GPS amháin (ó bhútáil fhuar). Úsáidtear na "Sonraí Cúnaimh" atá ar fáil do sheirbhísí suímh an fhóin chliste ó na freastalaithe suímh in Google chun dlús a chur leis an bpróiseas seo (go dtí soicindí) má tá nasc sonraí ar fáil.

C. Céard faoi shonraí - an dteastaíonn nasc sonraí uaim?
F. Ní theastaíonn. Is féidir le AML oibriú gan sonraí móibíleacha ach laghdóidh nasc sonraí an t-am a theastaíonn chun suíomh a fháil amach, feabhsóidh sé cruinneas an tsuímh agus an seans go bhfaighidh na Seirbhísí Éigeandála suíomh úsáideach nuair a chuirtear glaoch éigeandála.

C. An dteastaíonn cumhdach móibíleach uaim le go n-oibreoidh sé?
F. Teastaíonn. Cé gur féidir leat Glaoch Éigeandála a chur ach líonra móibíleach ar bith atá ar fáil a úsáid (ní gá an líonra lena gcláraíonn tú bheith i gceist leis), ní oibreoidh AML ach amháin nuair atá cumhdach nó seirbhís ó líonra do sholáthraí seirbhíse agat. Is amhlaidh atá mar go n-úsáideann d'fhón teachtaireacht dhofheicthe SMS chun teachtaireacht AML a sheoladh chuig na Seirbhísí Éigeandála agus ní sheolfar teachtaireachtaí SMS ach trí sheirbhís SMS do líonra baile.

C. An n-oibreoidh sé agus mé ag tiomáint?
F. Oibreoidh. Ní mór a thabhairt faoi deara gur suíomh thar am ar leith atá i gceist le suíomhchinntiú nó le suíomh AML agus gurb é an suíomh ag tús an ghlaoigh éigeandála an suíomh a thugtar do na Seirbhísí Éigeandála, a d'fhéadfadh bheith roinnt ciliméadar ón áit a bhfuil tú i ndáiríre tar éis cúpla nóiméad.

Cuirtear i gcuimhne do ghlaoiteoirí éigeandála gur chóir dóibh, nuair is féidir, ainm nó uimhir an bhóthair ar a bhfuil sé/sí, an t-acomhal nó an sainchomhartha deireanach a chonaic sé/sí agus an rud is tábhachtaí, an treo ina bhfuil sé/sí ag dul (m.sh. ó dheas, nó ó áit A go háit B) a chur ar fáil. Tá sé seo an-tábhachtach ar mhótarbhealach.

C. Cen áit eile a bhfuil AML á úsáid faoi láthair?
F. Ó Mheitheamh 2017, tá AML/ELS ag feidhmiú ina iomláine i níos mó ná 10 dtír ar fud an domhain, an Ríocht Aontaithe san áireamh. Tá sé á thástáil i roinnt tíortha ar fud an domhain freisin.

Press Release Documents