You are here:

Foilsíonn an tAire Naughten agus an tAire Kyne an t-athbhreithniú bliantúil ar an Tascfórsa Fón Póca & Leathanbhanda

Tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh maidir le soláthar na seirbhísí teileachumarsáide a fheabhsú

 

D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., agus an tAire Stáit don Phobal, d'Acmhainní Nádúrtha agus don Fhorbairt Dhigiteach, Seán Kyne T.D., Athbhreithniú Bliantúil 2017 ar chur i bhfeidhm na moltaí i dtuarascáil an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda inniu (21 Feabhra). 

Tugann an tAthbhreithniú Bliantúil breac-chuntas ar an dul chun cinn a rinneadh in 2017 maidir le gníomhartha atá dírithe ar dhlús a chur le soláthar an bhonneagair teileachumarsáide. Críochnaíodh 29 gníomh as na 40 gníomh a d'aithin an Tascfhórsa. Cuirfear an obair atá fós le críochnú do 11 ghníomhaíocht i gclár oibre 2018. Aithníodh 23 beart eile le soláthar in 2018.

Agus é ag caint ar an tuarascáil, dúirt an tAire Naughten: "Táimid ag díriú ar fhíor-athrú a chur i bhfeidhm chun clúdach agus soláthar seirbhíse méadaithe a éascú ar fud na hÉireann ach fáil réidh le heasnaimh bonneagair teileachumarsáide."

Maidir le forbairtí in 2017, dúirt an tAire Naughten "Tá an rannpháirtíocht idir an réimse leathan páirtithe leasmhara atá páirteach i mbonneagar ríthábhachtach teileachumarsáide a sholáthar ar cheann de na tosca rannpháirteacha is tábhachtaí le go mbeimid in ann an t-athrú sin a bhaint amach. D'oibrigh mo Roinn go dlúth le lucht tionscail, le ComReg agus le páirtithe leasmhara eile ar réimse gníomhaíochtaí. Áirítear leis seo nuashonrú ar na rialacháin um fhorbartaí díolmhaithe a bhaineann le bonneagar teileachumarsáide a sholáthar, eolas a chur ar fáil do thomhaltóirí ionas go mbeidh siad níos eolaí agus seirbhísí leathanbhanda agus sásanna láimhe agus seirbhísí fóin póca á gceannach acu;

agus réitigh phraiticiúla a aithint chun raon clúdaigh d'fhóin phóca a fheabhsú a chuirfidh bonn eolais faoi bheartas sa todhchaí chun dul i ngleic le baill dhubha ríthábhachtacha."

Agus é ag labhairt ag seoladh na tuarascála dúirt an tAire Kyne: "Leanfaidh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ar aghaidh agus tacaíocht ríthábhachtach maoinithe á tabhairt aici d'Oifigeach Leathanbhanda i ngach údarás áitiúil. Tá na hOifigigh ag cinntiú go bhfuil níos mó leanúnachais ann maidir le rannpháirtíocht le hoibritheoirí teileachumarsáide. Tá mo Roinn ag obair go dlúth le húdaráis áitiúla agus leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, trí Ghrúpaí Gníomhaíochta Réigiúnacha Leathanbhanda sa Tuaisceart agus sa Deisceart, chun réitigh inbhraite ar easnaimh theileachumarsáide, cosúil le baill dhubha, a aithint".

 

Seo a leanas cuid de na príomhbhearta a cuireadh chun cinn i rith 2017:

 • Tá tionchar suntasach á imirt ag Oifigigh Leathanbhanda ar leibhéil mhéadaithe chumarsáide le tionscal na teileachumarsáide maidir le bacainní ar sheoladh an bhonneagair teileachumarsáide a aithint agus na bacainní sin a shárú.
   
 •  Tá údaráis áitiúla agus oibritheoirí fóin póca á dtabhairt le chéile ag "mapáil" bhaill dhubha na bhfón póca chun réitigh phraiticiúla a aithint d'fhonn raon clúdaigh d'fhóin phóca agus cáilíocht an chlúdaigh a fheabhsú ar fud na tíre.  Ina theannta sin, aithneoidh Grúpa Fócais na mBall Dubh catagóirí sonracha suíomhanna inar chóir go mbeadh clúdach ar ardchaighdeán d'fhóin phóca ar fáil, agus cuirfidh sé bonn eolais faoi bheartas sa todhchaí chun dul i ngleic le baill dhubha ríthábhachtacha. 
   
 • Tá obair an-mhór déanta ag  Bonneagar Iompair Éireann chun an soláthar duchtála ar an mbonneagar náisiúnta bóithre a mhéadú, rud a chuirfidh ar chumas oibritheoirí teileachumarsáide tuilleadh bonneagair a úsáid chun seirbhísí a sholáthar.
   
 • Mar thoradh ar an leibhéal dearfach rannpháirtíochta idir Bonneagar Iompair Éireann agus tionscal na teileachumarsáide, aithníodh roinnt suíomhanna oiriúnacha do chrainn teileachumarsáide a chuirfidh clúdach feabhsaithe ar fáil don ghréasán mótarbhealaí. 
   
 • Tabharfaidh caighdeánú na Muirear Oscailte Bóthair soiléireacht do thionscal na teileachumarsáide maidir le muirir chomhsheasmhacha a chuireann údaráis áitiúla i bhfeidhm le haghaidh oibreacha agus cabhróidh sé freisin le pleanáil infheistíochta. 
   
 • Tá ardleibhéil plé agus rannpháirtíochta idir príomh-pháirtithe leasmhara á éascú le struchtúir a bhunaigh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le déanaí, amhail an Coiste Monatóireachta agus Fóram na bPáirtithe Leasmhara (Úsáideoirí), agus tá siad ag cabhrú le réitigh a aithint ar fhadhbanna nua maidir le hoscailtí bóthair.
   
 • Le hathbhreithniú na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar na Rialacháin um Fhorbairtí Díolmhaithe, soláthrófar seirbhísí teileachumarsáide níos fearr agus cinnteofar go mbeidh na rialacháin fós bailí agus cothrom le dáta maidir le forbairtí líonra agus maidir le héileamh an tomhaltóra.
   
 • Le comhsheasmhacht ar fud na n-údarás áitiúil maidir leis na Ranníocaíochtaí Forbartha a chaighdeánú beidh soiléire ann d'oibritheoirí teileachumarsáide mar nach bhfuil muirir á gcur i bhfeidhm do shocrú an bhonneagair teileachumarsáide.
   
 • Reáchtáladh Fóram Náisiúnta i mí Dheireadh Fómhair do na príomhpháirtithe leasmhara chun saincheisteanna a chuireann isteach ar sheoladh an bhonneagair teileachumarsáide a phlé go hoscailte, agus chun moltaí nua a thabhairt a bhféadfadh Grúpa Forfheidhmithe an Tascfhórsa glacadh leo chun dlús a chur leis na seirbhísí feabhsaithe a sholáthar do thomhaltóirí.
   
 • Tá tomhaltóirí in ann roghanna eolasacha a dhéanamh maidir leis an táirge ceart agus na seirbhísí cearta chun freastal ar a riachtanais mar go bhfuil níos mó faisnéise do thomhaltóirí á cur ar fáil ag ComReg. Ina theannta sin, le níos mó faisnéise acu ar chearta tomhaltóirí tá tomhaltóirí ar an eolas anois faoin gceart atá acu gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí uireasacha agus faoi na nósanna imeachta maidir le gearán dá leithéid á dhéanamh. 

   

Thug na hAirí aitheantas don chúnamh tábhachtach a thug Grúpa Forfheidhmithe an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda chun bearta 2017 a chur chun cinn, agus táim ag tnúth le bheith ag obair le páirtithe leasmhara i rith 2018 chun seirbhísí fón póca agus leathanbhanda a fheabhsú ar fud na tíre. 

CRÍOCH   

 

Ceisteanna ó na meáin:

Preasoifig na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail

Teil: (01) 8883977

Suíomh gréasáin: www.drcd.gov.ie

Ríomhphost: Press.Office@drcd.gov.ie

Twitter: @DeptRCD

 

Preasoifig na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Teil: (01)6782441

Ríomhphost: Press.Office@dcccae.gov.ie

Suíomh gréasáin: www.dccae.gov.ie

Twitter: @Dept_ccae

 

Nóta d'Eagarthóir:

 

Faoin Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda

Bunaíodh an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda (an 'Tascfhórsa') i mí Iúil 2016, ag eascairt as tiomantas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, chun na bearta a leagtar amach sa Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a bhaint amach. Bhí ionadaithe Ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha Rialtais, leasanna gnó agus tomhaltóirí agus leasanna tuaithe sa Tascfhórsa.  Ghlac ComReg páirt sa Tascfhórsa mar bhreathnóirí.  Ba é cuspóir an Tascfhórsa ná réitigh a aithint a d'fhéadfaí a chur i bhfeidhm sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma chun easnaimh theileachumarsáide a mhaolú, go háirithe i gceantair thuaithe na hÉireann, roimh thógáil agus roimh sheoladh an líonra faoi idirghabháil an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda.  Bhí roinnt moltaí agus 40 pointe gníomhaíochta le soláthar chun rochtain ar fhóin phóca agus ar leathanbhanda a fheabhsú i dtuarascáil an Tascfhórsa, a foilsíodh i mí na Nollag 2016.

Bunaíodh Grúpa Fordheidhmithe sa chéad ráithe de 2017, chun na gníomhaíochtaí chun tacú leis na moltaí a rinneadh i dtuarascáil an Tascfhórsa a mhaoirsiú agus a chur chun cinn agus tagann an grúpa, a bhfuil an tAire Naughten agus an tAire Stáit Seán Kyne ina gcomhchathaoirligh air, le chéile gach ráithe. Foilsítear Tuairiscí ar an Dul Chun Cinn i dtaca le cur i bhfeidhm na mbeart go ráithiúil.

Is féidir teacht ar Thuarascáil, ar Chlár Forfheidhmithe agus ar Thuairiscí Ráithiúla ar Dhul Chun Cinn an Tascfhórsa ag: http://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Broadband/mobile-phone-and-broadband-taskforce/Pages/Mobile-Phone-and-Broadband-Taskforce.aspx

 

Faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

Is tionscnamh beartais de chuid an Rialtais é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL) a bhfuil sé mar chuspóir leis leathanbhanda ardluais (30 meigighiotán sa soicind ar a laghad) a chur ar fáil do gach saoránach agus do gach gnólacht in Éirinn, i ngach áitreabh, beag beann ar shuíomh. Bainfear é seo amach ach infheistíocht luathaithe tráchtála a fháil ó oibritheoirí teileachumarsáide, agus idirghabháil Stáit a fháil chun rochtain ar leathanbhanda ardluais a sholáthar do cheantair sa tír nach féidir bheith cinnte go ndéanfaidh an earnáil tráchtála infheistíocht iontu. Tá dul chun cinn maith á dhéanamh sa phróiseas soláthair chun cuideachta a fháil le líonra ardluais a thógáil, a oibriú agus a chothabháil sna háiteanna sin.  Spreag an PNL infheistíocht san earnáil teileachumarsáide. Tá rochtain ag beagnach 7 as 10 de na 2.3 milliún áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais anois.  Ó tháinig an Rialtas seo i gcumhacht, tá rochtain ag beagnach 400,000 áitreabh breise ar sheirbhís leathanbhanda ardluais.  Laistigh de bhliain, ardóidh an líon sin go dtí beagnach 8 as gach 10 n-áitreabh agus faoi 2020 beidh rochtain ag 9 as 10 n-áitreabh nó ag 90% d'áitribh ar nasc leathanbhanda ardluais

Ligeann léarscáil idirghabhála an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda, atá ar fáil trí www.broadband.gov.ie , don phobal a sheiceáil an bhfuil a áitreabh i limistéar tráchtála nó i Limistéar Idirghabhála an Stáit nó nach bhfuil.

Tá faisnéis bhreise ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda ar fáil ag: http://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Broadband/national-broadband-plan/Pages/National-Broadband-Plan.aspx

Press Release Documents