You are here:

Clár píolótach uasghrádaithe éifeachtúlachta fuinnimh do scoileanna fógartha ag an Aire McHugh agus ag an Aire Bruton

29 Márta 2019

Ciste €7 milliún chun caitheamh fuinnimh a laghdú ar 33%, réitigh aisfheistithe le tástáil agus éifeachtúlacht le feabhsú – seacht scoil déag páirteach sa chlár

Tá seacht scoil déag ar fud na tíre roghnaithe le go ndéanfar oibreacha éifeachtúlacht fuinnimh orthu faoi chlár píolótach aisfheistithe in 2019 atá á mhaoiniú ag an rialtas.

Díríonn an clár nualeathnaithe ar thionscadail a bhaineann leis na bearta seo a leanas: caitheamh fuinnimh a laghdú, réitigh aisfheistithe a thástáil, inniúlacht a thógáil agus samhlacha feidhmithe agus soláthair a thástáil. Tá an clár á chómhaoiniú le buiséad €7 milliún ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Seo an tríú bliain ag an gclár píolótach ar an bhfód. Samhail inscálaithe le haghaidh aisfheistiú scoileanna ar mhaithe le héifeachtúlacht fuinnimh is aidhm leis agus beidh sé i bhfeidhm go gcuirfear tús le mórchlár aisfheistithe in 2022, de réir mar atá leagtha amach i dTionscadal Éireann 2040. Táthar ag dréim le tuilleadh scoileanna a thabhairt isteach sa chlár píolótach sna blianta beaga suas go 2022, ag brath ar na hacmhainní a bheidh ar fáil.

Dúirt an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D., "Is eiseamláir é an comhoibriú seo a chruthaíonn timpeallacht foghlama agus oibre níos fearr do dhaltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí. Caithfear an t-airgead a shábhálfar trí na scoileanna 'a ghlasú' ar áiseanna a chuideoidh leo a saincheird, an mhúinteoireacht, a chleachtadh.

"Tríd an gclár píolótach seo, déanfar foirgnimh ardrátála i dtaca le héifeachtúlacht fuinnimh de sheanfhoirgnimh scoile. Chuige sin, beidh na réitigh is cairdiúla don chomhshaol, is fearr feidhmíocht agus is éifeachtaí ó thaobh costais de i bhfeidhm. Rachaidh an clár chun sochair do scoileanna agus don chomhshaol araon."

Dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., "Má táimid le bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh an athraithe ar an aeráid de, caithfidh an tseirbhís phoiblí a bheith mar eiseamláir. Tá scoileanna mar chroílár ár bpobal. Trí bhearta maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a dhéanamh de réir an chleachtais is fearr, léireofar sna scoileanna rannpháirteacha na buntáistí a bhaineann leis na huasghráduithe, lena n-áirítear buntáistí airgeadais agus leibhéal só agus compoird níos fearr."

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, Jim Gannon, "Bíonn Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ag tacú le scoileanna éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach trí cheardlanna agus áiseanna a chur ar fáil do dhaltaí (breis agus 50,000 dalta in aghaidh na bliana). Cuidímid le scoileanna fuinneamh a bhainistiú (breis agus 700 scoil go dtí seo) agus ligimid dóibh sonraí fuinnimh a thuairisciú trínár gcóras faireacháin agus tuairiscithe (2,279 scoil in 2018). Tá an clár píolótach seo ag cur conair i dtreo réiteach aisfheistithe ar fáil do gach scoil in Éirinn, rud atá ag cuidiú linn spriocanna náisiúnta a bhaint amach."

Maidir le clár píolótach 2019, tá 17 scoil roghnaithe de réir cúig chnuasach tíreolaíochta i ngach ceann de na ceithre cúigí agus tá meascán de cheantair uirbeacha agus thuaithe san áireamh. Rinneadh measúnú cuimsitheach ar gach scoil lena chinntiú go bhfuil na bearta fóirsteanach dóibh agus go mbeidh tairbhe le baint ag na scoileanna as an gclár píolótach agus go dtiocfaidh feabhas ar an gclár píolótach dá réir.

Seo an tríú bliain ag an gclár píolótach ar an bhfód. Rinneadh aisfheistiú ar 10 scoil in 2017 agus ar 6 scoil eile in 2018.

Tá foirne deartha ceaptha le haghaidh gach cnuasaigh agus tá sé beartaithe na hoibreacha éifeachtúlachta fuinnimh a dhéanamh sa samhradh 2019. Is oibreacha a mbeidh athrú ó bhun mar thoradh orthu atá i gcuid acu; ní bheidh na hoibreacha eile chomh doimhin céanna. Tá sprioc ann feabhas 33% ar éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach. Déanfar uasghrádú ar dhoirse, fuinneoga, insliú, soilse agus córais teasa agus beidh teicneolaíochtaí fuinnimh inathnuaite i gceist freisin.

Is iad seo a leanas na scoileanna atá roghnaithe le haghaidh clár píolótach 2019. Baineann dúshláin éagsúla le gach ceann acu, aois an fhoirgnimh, bunsamhail an fhoirgnimh agus riachtanais aisfheistithe san áireamh.

·         Scoil Náisiúnta Naomh Caoimhín na mBuachaillí, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

·         Scoil Náisiúnta Naomh Caoimhín na gCailíní, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

·         Scoil Náisiúnta Naomh Doimnic, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

·         Bunscoil Chnoc Shíón, Port Láirge

·         Meánscoil Mhuire na Trócaire, Port Láirge

·         Scoil Naomh Peadar, Áth Luain, an Iarmhí

·         Scoil Speisialta Naomh Hilda, Áth Luain, an Iarmhí

·         Scoil Náisiúnta Chorr na Fola, Áth Luain, an Iarmhí

·         Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Dún na nGall

·         Gaelscoil Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, Dún na nGall

·         Meánscoil Loreto, Leitir Ceanainn, Dún na nGall

·         Scoil Mhuire, Bun Cranncha, Dún na nGall

·         Scoil Náisiúnta Naomh Odhrán, Bun Cranncha, Dún na nGall

·         Pobalscoil Dhún Mór, Dún Mór, Gaillimh

·         Coláiste an Phaidrín Naofa, an Creagán, Gaillimh

·         Coláiste Mhuire, Béal Átha Ghártha, Gaillimh

·         Scoil Náisiúnta Lawrencetown, Lawrencetown, Gaillimh

 

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

Tógann an clár píolótach ar infheistíocht shuntasach a rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna in éifeachtúlacht fuinnimh trí Scéim na gCuas agus Inslithe Áiléar 2009-10 / an Scéim Caomhnaithe Uisce agus trí Oibreacha Samhraidh leanúnacha.

Tá Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann agus an Roinn Oideachais agus Scileanna i ndiaidh a bheith ag obair i gcomhpháirtíocht lena chéile le blianta beaga anuas maidir le roinnt tionscnamh ar leith, ar a dtugtar 'Fuinneamh san Oideachas', chun tacú le feabhsú ar éifeachtúlacht fuinnimh i scoileanna. Tá fócas láidir sa tionscadal seo ar threoir phraiticiúil a thabhairt do scoileanna. Tá an t-eolas ábhartha go léir le fáil ar an suíomh gréasáin www.energyineducation.ie atá deartha le cuidiú le boird bhainistíochta scoileanna, príomhoidí, múinteoirí, riarthóirí, foirne airíochais, daltaí, tuismitheoirí, ailtirí, innealtóirí agus conraitheoirí a gcleachtais ó thaobh caitheamh fuinnimh de a fheabhsú agus costais oibríochtúla scoileanna a laghdú, agus an comhshaol a chosaint san am céanna do na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Tríd an tionscadal seo, cuirtear oiliúint i mbainistiú fuinnimh ar fáil do scoileanna, mar aon le measúnú fuinnimh déanta ag gairmeach.

Lena chois sin, tá clár oibreacha scoileanna Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann bunaithe ar a bheith ag obair le scoileanna, daltaí agus múinteoirí chun ábhar curaclaim a chur ar fáil a bhaineann le haisfheistiú fuinnimh, rud a fhágann go bhfuil tairbhe oideachasúil le baint as na hoibreacha. Tá tuilleadh eolais faoi chlár scoileanna Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann le fáil ar www.seai.ie

Press Release Documents