You are here:

An tAire Cumarsáide Denis Naughten, Aitheasc Tosaigh Chruinniú Mullaigh Sonraí 2018

19 Meán Fómhair, Páirc an Chrócaigh

 

Réamhrá

Míle buíochas a Phádraig as tús a chur le himeachtaí agus is mór an pléisiúr dom a bheith anseo sa timpeallacht íocónach seo, Páirc an Chrócaigh.

Táimid i láthair anseo inniu le breathnú ar an todhchaí agus na forbairtí agus na dúshláin uile a d'fhéadfadh teacht a phlé.

Cé go bhfuil mórán déanta ag an Rialtas leis an gheilleagar s'againn a fhéabhsú, tuigimid nach dtig linn a bheith ró-réchúiseach.

Caithfimid a fhiafraí dínn féin conas a thig linn leanúint ar aghaidh ag mealladh infheistíochta, ag spreagadh poist shároilte agus a chinntiú go mbaineann gach cuid den tsochaí tairbhe as na buntáistí a théann le nuálaíocht.

Sin an cuspóir atá leis an gCruinniú Mullaigh Sonraí.

Léiríonn sé rún daingean Rialtas na hÉireann a bheith ar thús cadhnaíochta i bhforbairtí a bhaineann le sonraí agus cúrsaí digiteacha agus tús a chur le comhrá faoina ról i sochaí an lae inniu, ról atá ag síorleathnú amach.

Tá sé ráite ag an Rialtas gurb é a mhian príomhchathair theicneolaíochta na hEorpa a dhéanamh d'Éirinn agus chun sin a dhéanamh is gá dúinn a bheith i dtús an tslua maidir le hathrú.

Tá ceannaireacht léirithe ag Éirinn cheana féin sna cúrsaí seo.

Tá sé tugtha faoi deara againn sna hiarrachtaí le comhlachtaí ardteicneolaíochta a thabhairt anseo go gcaithfear cur leo le córas cuimsitheach cosanta sonraí. Bhíomar ar na chéad tíortha san Eoraip  a cheap Aire Cosanta Sonraí ar leith. Mhéadaíomar faoi shé an maoiniú don oifig le haghaidh an Choimisiúin Cosanta Sonraí ó 2014.

Cloímid go hiomlán leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGMCS) agus thugamar isteach reachtaíocht intíre lena chur i bhfeidhm in am is i dtráth.

Is eol dúinn go mbeidh méadú ar na héilimh ar an gCoimisiún Cosanta Sonraí agus ar a fhoireann agus leanfaimid linn ag déanamh dlúthmhonatóireacht ar an gcás.

Is gá dúinn machnamh a dhéanamh ar na hathruithe a d'fhéadfadh teacht sa todhchaí ní do rialtais agus do rialtóirí amháin ach do gach cuid den tsochaí.

Sin é an fáth a bhfuil gach duine agaibh anseo inniu. Pléifidh sibh cuid de na himpleachtaí a bhaineann le hathrú teicneolaíochta d'earnálacha mar an rialtas, forfheidhmiú an dlí, tionscal, sláinte agus oideachas. Léiríonn sé sin an éifeacht a bheidh ag an athrú leanúnach digiteach ar gach cuid den gheilleagar agus den tsochaí.

 

An Plean Náisiúnta Leathanbhanda

Sa chéad deireanach ba í Éire an chéad tír ar domhan a thug leictreachas do gach teach.  Anois tá rún againn sin a dhéanamh le leathanbhanda.

Is tasc ollmhór é sin d'Éirinn nó tá 37% den daonra s'againn ina gcónaí ar 96% de mhórchríoch na hÉireann.  Tá an pobal is scaipthe san Eoraip againn.

Faoi láthair tá rochtain dhíreach ag 26% de thithe cónaithe agus de ghnólachtaí sna ceantair thuaithe sin ar chábla snáthoptaice glan chuig a ndoras. Anois ba mhaith linn an obair a chur i gcrích chun go dtabharfar leathanbhanda ardluais do gach teach cónaithe agus gach gnólacht, is cuma cén áit a bhfuil siad lonnaithe.

Ceanglóidh ár bPlean Náisiúnta Leathanbhanda iad sin nach ndéanann ár n-infheistíocht tráchtála reatha freastal orthu.

Táimid sna céimeanna deiridh den phróiseas soláthair don Phlean. Inné bhí áthas orm a fhógairt don Dáil go ndearna an tairgeoir deireanach i Soláthar an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a Thairiscint Deiridh a chur faoi bhráid na Roinne s'agam. Nuair a chuirfear tús leis an bPlean beidh ar chumas an infreastrúchtúir luasanna íoslódála de níos mó ná 100 meigighiotán sa soicind a sholáthar do chustaimeirí i dtithe cónaithe agus 1 Ghigighiotán do ghnólachtaí ar bith.

Tabharfar 1.1 milliún duine isteach sa ré dhigiteach nua-aimseartha leis an líonra seo.  Dá bharr tabharfar deis do 41% de dhaonra oibre an náisiúin atá faoi láthair sa cheantar idirghabhála obair a dhéanamh in áiteanna iargúlta.

Mar gheall air sin déanfar athnuachan ar cheantair thuathe na hÉireann, rud a bhfuil géarghá leis agus a rabhthas ag feitheamh le fada leis agus dá thoradh beidh ag gach saoránach, is cuma cén áit a bhfuil sé ina chónaí, rochtain ar na deiseanna uile a thagann leis an saol digiteach.

 

Diminsiún an AE agus MAD

Tuigimid dá dhlúithe an ceangal is ea is mó na tairbhí. Tá sé sin chomh fíor ag leibhéal an AE agus atá sé ag an leibhéal náisiúnta agus sin é an fáth a rabhamar chomh gníomhach sin i gclár oibre digiteach an AE.

In Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach na bliana seo d'éiríomar ón 9ú háit go dtí an 6ú háit.

Tharla an feabhas seo ar ár bhfeidhmíocht mar gheall ar an méid a bhaineamar amach maidir le céimithe STEM, trádáil ar líne agus Sonraí Oscailte.

Ach is mian linn go dtiocfaidh tuilleadh feabhais orainn agus tá a fhios againn go gcaithfimid tuilleadh a dhéanamh maidir le réimsí amhail scileanna digiteacha.

Dearadh Scéim Dearbháin Trádála ar Líne na Roinne s'agam chun tacú le micreaghnóthaí.  Tá na gnólachtaí le suas le 10 bhfostaí acu agus níos lú ná €2 mhilliún de láimhdeachas sa bhliain cáilithe lena n-acmhainn trádála ar líne  a fhorbairt tríd an Scéim seo. 

Tugann sí dreasacht airgid suas le €2,500 chomh maith le hoiliúint, meantóireacht agus tacaíocht líonra. Is scéim éileamhbhunaithe í a sheachadann an Oifig Fiontair Áitiúil i ngach contae.  D'éirigh le corradh le 4,600 gnólacht dearbhán a fháil nuair a d'iarr siad é ó seoladh an scéim in 2014 agus bhain corradh le 11,500 gnólacht tairbhe as seisiúin de thraenáil dhigiteach.  Maidir leis na comhlachtaí a ghlacann páirt sa Scéim Dearbháin Trádála ar Líne tagann fás 21% ar an meán ar a gcuid díolachán, tagann méadú 35% ar a gcuid fostaíochta agus tosaíonn 3 cinn as gach 5 cinn acu ag easpórtáil den chéad uair.

Aithnímid nach leor dúinn scileanna ár gcuid saoránach a chothú ach go gcaithfimid na deiseanna atá ar fáil dóibh a fheabhsú.

Ar na mórdheiseanna a chuirtear ar fáil dúinn tá Straitéis um Margadh Aonair Digiteach (MAD) an AE ar thug Rialtas na hÉireann a thacaíocht di ó cuireadh tús léi in 2015.

Tá obair iontach déanta cheana againn ar chibearshlándáil, RGMS agus an Cód Teileachumarsáide, Saorshreabhadh Sonraí agus Roam Like at Home an AE. Caithfimid sin a dhéanamh anois i réimsí mar ríomhphríobháideacht, an áit a bhfuil gá le cinnteacht rialála le haghaidh gnólachtaí agus saoránach agus ní mór di a bheith comhréireach.

Le creat daingean rialála ag leibhéal AE cruthaítear bunchloch láidir le muinín a chothú, le hinfheistíocht a mhéadú agus le tús a chur le hinfreastruchtúr digiteach, le deiseanna a chruthú do shaoránaigh agus go háirithe do FBManna.

Tá sé riachtanach go mbíonn an chothromaíocht cheart againn idir a bheith ag spreagadh infheistíochta agus ag cothú iomaíochta, agus san am céanna a chinntiú go bhfuil an leibhéal cuí rialála ann.

Má tá barraíocht rialála agus caomhnaitheachta ann tá an chontúirt ann go bhfágfar an Eoraip léi fein, agus go dtógfar ballaí digiteacha thart orainn uile agus ba chóir é sin a sheachaint.

Agus sinn ag tabhairt aghaidh anois ar dheireadh Straitéis um Margadh Aonair Digiteach an AE, ní mór dúinn an deis a thapú ar mhaithe lenár saoránaigh agus lenár sochaí. Ní mór dúinn freisin cinnteacht ghlan rialálá a sholáthar dár ngnólachtaí. 

Táimid sásta gur mhol an Coimisiún Eorpach an Clár Eorpach Digiteach nua faoi na hidirbheartaíochtaí ar Bhuiséad an AE sa todhchaí, ag súil go gcuirfear €9bn ar leataobh chun cur le hacmhainn dhigiteach na hEorpa. Má táimid ag iarraidh a bheith san iomaíocht ar leibhéal domhanda sa ré ina bhfuil Olltiomsú Sonraí, Idirlíon na nEarraí agus an Intleacht Shaorga ann, tá an scála tábhachtach.

Táthar ag tuar go mbeidh 50,000 milliún mír ceangailte faoi 2020.  Ciallaíonn sin 600 fearas nua ceangailte den idirlíon gach soicind idir seo agus 2020. Gan amhras cuireann Idirlion na nEarraí poitéinseal iontach ar fáil dúinn.  

Agus sinn ag baint leas as olltiomsú sonraí agus as úsáid AS agus Idirlíon na nEarraí ní mór dúinn díriú ar na buntáistí a bheidh ag an úsáideoir deiridh.

 

Rioscaí a Mhaolú

Aithnímid gur féidir le hidirghabháil an duine a chinntiú go dtig linn teicníc nó uirlis ar bith a úsáid lenár leas nó lenár n-aimhleas. Is amhlaidh atá an cás maidir le seirbhísí ar líne agus ní mór dúinn a bheith ar ár n-airdeall ar eagla go mbainfear mí-úsáid astu.

Sa dlínse seo, tá beart á dhéanamh againn maidir le ceisteanna faoi shábháilteacht ar líne. Ach thugamar faoi deara freisin go bhfuil a leithéid ag tarlú ag leibhéal AE agus caithfimid comhoibriú lenár bpáirtithe san AE. Mar gheall gur rud domhanda é an t-idirlíon ní féidir le tír ar bith dul i ngleic leis na rioscaí uilig léi féin.

Sa deireadh, mar is eol do gach duine, tá mé cinnte, ós rud é go bhfuil fearais atá ceangailte den líonra ina gcuid lárnach anois de shaol an gheilleagair agus den saol sóisialta, tá ar go leor dóigheanna leochaileachtaí anois atá níos casta ná riamh. As na leochaileachtaí sin tagann rioscaí, do Rialtais, do shaoránaigh, do ghnólachtaí agus do na seirbhísí uile a bhfuil siad sin ag brath orthu.

Tá iarracht déanta ag Stáit ar fud an domhain déileáil leis na ceisteanna sin le tamall de bhlianta anuas. San Aontas Eorpach bhí cur chuige dian cuimsitheach againn maidir le cibearshlándáil, agus go háirithe le hinfreastruchtúr tábhachtach a chosaint.

Maidir leis sin, tá áthas orm  a rá gur shínigh mé na Rialacháin atá riachtanach chun an Treoir AE um Líonra agus Slándáil Faisnéise a chur i bhfeidhm in Éirinn. Déanfaidh an an tIonad Náisiúnta um Chibearshlándáil, atá bunaithe sa Roinn s'agam, beart anois chun príomhoibritheoirí tábhachtachta náisiúnta infreastruchtúir a ainmniú go foirmiúil i raon d'earnálacha, lena n-áirítear, fuinneamh, iompar agus infreastruchtúr idirlín.  Fágfaidh sé sin go gcaithfidh siad sraith de chaighdeáin slándála a chomhlíonadh.  Tá rioscaí dáiríre ann agus fágfaidh na bearta a tugadh isteach inniu gur fusa iad sin a bhainistiú, ar mhaithe le gach duine sa Stát.

 

Conclúid

Sula gcríochnóidh mé an chaint seo, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le baill Fhóram Sonraí an Rialtais a thug a gcuid saineolais agus a chuidigh le forbairt an chláir.

Tá mé buíoch freisin de na daoine uile a thug urraíocht don Chruinniú Mullaigh Sonraí agus a thug cúnamh go fial chun go dtarlódh an Cruinniú Mullaigh Sonraí.

Is mór againn bhur gcúnamh.

Go n-éirí go geal libh in bhur gcuid oibre inniu.

 

Deireadh.

Press Release Documents