You are here:

Fógraíonn an tAire comhairliúchán poiblí ar na dréachtbhearta nua slándála do Bhonneagar Ríthábhachtach Náisiúnta

15 Samhain 2017
 D'fhógair an tAire Stáit don Phobal, d'Acmhainní Nádúrtha agus don Fhorbairt Dhigiteach, Seán Kyne T.D., dréachtbhearta nua slándála d'oibritheoirí príomhbhonneagar ríthábhachtach náisiúnta laistigh den Stát.

Baineann na bearta slándála le Treoir an AE maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise a chuirfear i bhfeidhm ar an 10 Bealtaine 2018. Chun cuspóirí na Treorach a bhaint amach, caithfidh gach Ballstát riachtanais slándála a bhunú a mbeidh ar 'Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha' a chur i bhfeidhm laistigh dá n-eagraíocht. Roghnófar agus sainmhíneofar na hoibritheoirí sin sa dlí go luath in 2018, ach cuireadh na haonáin gur dócha go roghnófar iad ar an eolas faoi sin cheana féin. Déanann na prionsabail slándála cur síos ar na prionsabail éigeantacha a bheidh ar gach oibritheoir a bhaint amach ina eagraíocht. 

Tá cúig théama i sraith mhionsamhlach na bprionsabal slándála a thugann léargas ardleibhéil ar bhainistíocht na heagraíochta ar riosca na cibearshlándála. Is iad na téamaí sin ná Aithin, Cosain, Braith, Freagair agus Aisghabh. Athraíonn modh agus am fheidhmiú na ngníomhartha agus na rialúchán faoi gach téama idir OES, ag brath ar a measúnuithe riosca féin agus ar mhionsonraí na hearnála ina n-oibríonn siad. Ba chóir do gach oibritheoir bearta a mheas, agus a chur i bhfeidhm mar is cuí, chun dul i ngleic leis na cúig phríomhréimse, agus an timpeallacht agus an earnáil ina n-oibríonn siad agus rioscaí aitheanta a eagraíochta féin á gcur san áireamh aige.

Beidh sé de fhreagracht ar an OES a léiriú don Údarás Inniúil Náisiúnta (an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála) go bhfuil na prionsabail éigeantacha slándála, agus bearta a bhaineann leis na prionsabail sin a chosnaíonn slándáil líonra agus faisnéise laistigh den eagraíocht, á gcur i bhfeidhm aige. Beidh OES freagrach as córais líonra agus faisnéise a aithint a mbeidh orthu cloí le riachtanais slándála na Treorach a bhaineann le slándáil na seirbhíse riachtanaí a sholáthraíonn sé.

Dúirt an tAire Kyne: "Léiríonn sraith mhionsamhlach na bprionsabal slándála céim mhór chun cinn a mbeidh ar gach oibritheoir seirbhísí riachtanacha in earnálacha an bhonneagair ríthábhachtaigh náisiúnta a chur i bhfeidhm chun a n-eagraíochtaí a chosaint ó thaobh cibearshlándála de. Bíonn dúshláin leanúnacha roimh oibritheoirí seirbhísí riachtanacha gach lá agus tá sé ríthábhachtach go mbeimis inchurtha leo chun iad a shárú.

Leanann scála agus tionchar na gcibear-ionsaithe orthu ag fás, mar go bhfuil teicneolaíocht faisnéise agus dhigiteach mar bhonn agus taca ag beagnach gach seirbhís ar a mbraitheann teaghlaigh, gnólachtaí agus pobail. Barrfheabhsaíodh bonneagar ar nós fuinnimh, teileachumarsáide agus líonraí iompartha, agus seirbhísí cosúil le cúram sláinte agus le hoideachas trí theicneolaíocht idirlín. D'fhéadfadh eagraíocht nó córas bheith leochaileach mar gheall ar an gceangal sin, áfach.

"Sa rialtas, táimid ag obair le cinntiú go bhfuil ár dtír sábháilte agus go bhfuil sé ar a cumas dul i ngleic le haon agus le gach teagmhas cibearshlándála. Tháinig méadú mór ar na hacmhainní a cuireadh ar fáil don Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála agus bhog sé go háitreabh nua, ó ceapadh mise i m'Aire Stáit d'Fhorbairt Dhigiteach.

"Ach 'na hOibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha' in Éirinn a ainmniú, cabhróidh sé le tús áite a thabhairt do chibearshlándáil laistigh de na heagraíochtaí sin. Cinnteoidh sé freisin go mbeidh an NCSC in ann leanúint ar aghaidh ag cur treorach agus tacaíochta ar fáil chun dul i ngleic le hionsaithe nuair agus de réir mar a tharlaíonn siad.”

Beidh na dréachtbhearta seo ar oscailt le haghaidh comhairliúcháin go dtí an 20 Nollaig.
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/consultations/pages/default.aspx 

CRÍOCH

Press Release Documents