You are here:

Cathaoirleach agus Comhalta Boird ainmnithe ag an Aire White do BSL

alex white 

Baile Átha Cliath, an 14 Iúil 2015

 

Fuair an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an tUasal Alex White, TD, faomhadh an Rialtais inniu le beirt chomhalta nua a cheapadh ar Bhord BSL.

 

Ar ainmniúchán an Aire, ceapfar Ellevena Graham Uasal mar Chathaoirleach. Tá an tUasal Graham ina comhalta neamhfheidhmeannach den Bhord ó 2010 i leith, agus ina Cathaoirleach Gníomhach ó d'éirí an t-iarChathaoirleach as i mí Eanáir. Is í seo an chéad bhean a bheidh ina cathaoirleach ar BSL.

 

Tá sé ar intinn ag an Aire White an tUasal Andrew Hastings  a cheapadh mar ainmní de chuid an Aire ar an mBord.

 

Dúirt an tAire White "Tá an-áthas orm Ellevena Graham a cheapadh mar Chathaoirleach ar BSL. Creidim go mbeidh BSL in ann leanúint ar aghaidh ag seachadadh a shainordú straitéiseach faoina treoir."

 

Dúirt an tAire White gur daoine d'ardchumas na comhaltaí nuacheaptha agus gur roghnaíodh iad tar éis comórtais a reáchtáladh ar www.stateboards.ie. Dúirt an tAire White  "Tá mé muiníneach go ndéanfaidh an bheirt atá ceaptha a gcion ar son rath leanúnach ghrúpa cuideachtaí BSL, grúpa a bhfuil ról tábhachtach acu i margadh fuinnimh na hÉireann, ó ghiniúint go soláthar miondíola fuinnimh "

 

CRÍOCH

 


 

 

Nótaí d'Eagarthóirí

 

Cúlra an Phróisis Roghnúcháin

 

Tar éis próiseas a eagraíodh de réir "Treoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit" a d'fhoilsigh an Rialtas i mí na Samhna 2014, tá ceapachán bheirt chomhalta ar Bhord BSL ag an Aire White faofa ag an Rialtas.

 

Fógraíodh na poist do Chathaoirleach agus Chomhalta Boird BSL ar www.stateboards.ie ar an 6 Márta 2015 agus an 9 Márta 2015 faoi seach. Tugadh cuireadh d'iarrthóirí a spéis a léiriú, agus measadh na scileanna agus an taithí a leanas, inter alia, a bheith riachtanach le dul ar bhord BSL.

 

  • Taithí rialachais, dlí, airgeadais, theicniúil agus sna hearnálacha fóntais ábhartha.
  • Taithí airgeadais agus/nó cuntasaíochta ag leibhéal sinsearach in eagraíochtaí nó cuideachtaí móra casta san earnáil fuinnimh nó in earnáil chomhionann.
  • Eolas ar mhargaí caipiteal fiachais.
  • Taithí ar riosca a bhainistiú i dtimpeallacht mhór chasta tráchtála.

 

Fuarthas 57 iarratas aonair, agus rinneadh gearrliosta astu sin.

 

Déanfar socruithe in am agus i dtráth don Uasal Graham teacht os comhair Chomhchoiste Iompair agus Cumarsáide an Oireachtais de réir nósanna imeachta leasaithe an Rialtais do dhaoine a mholtar a cheapadh mar Chathaoirligh ar Bhoird Stáit.

 

 


 

 

Beathaisnéisí gearra: an Cathaoirleach agus na ceapaithe nua molta

 

Ellvena Graham

Bhí an tUasal Graham fostaithe ag Ulster Bank le 30 tríocha bliain anuas, agus le déanaí bhí poist shinsearacha aici mar Phríomhoifigeach Oibriúcháin, Stiúrthóir Bainistíochta Baincéireacht  FBM agus mar Cheann Ulster Bank Northern Ireland. Faoi láthair tá sí ina Stiúrthóir Neamhfheidhmeannach Sinsearach Neamhspleách ar Bhord Bhord Soláthair an Leictreachais (BSL), an Bord a bhfuil sí le ceapadh mar Chathaoirleach air.

 

Andrew Stewart Hastings

D'éirigh an tUasal Hastings as post an Phríomhfheidhmeannaigh in Barclays Bank Ireland plc i mí an Mhárta 2015 le díriú ar róil neamhfheidhmeannacha agus ar leasanna eile lasmuigh den bhaincéireacht. Tá sé ina Chomhalta den Institiúid Baincéireachta agus ina Stiúrthóir Cairte. Sula raibh sé ina phost in Barclays, mar a raibh Tuaisceart Éireann freisin faoina chúram, bhí an tUasal Hastings ina phríomhfheidhmeannach ar BNP Paribas Ireland ó 2007 go 2011.

 

 

Comhaltaí Boird BSL ag an 14 Iúil 2015

 

ComhaltaPost

Dáta ar ceapadh ar dtús é/í

 

Ellvena Graham Uasal

Cathaoirleach

 

Iúil 2015*

An tUasal Pat O'Doherty

 

PríomhfheidhmeannachEanáir 2013

An tUasalAndrew Hastings

 

Comhalta BoirdIúil 2015

Noreen Wright Uasal

 

Comhalta BoirdMeitheamh 2011

Noreen O'Kelly Uasal

 

Comhalta BoirdAibreán 2013

An tUasal Séamus Mallon

 

Comhalta BoirdBealtaine 2011

Anne Butler Uasal

 

Comhalta BoirdSamhain 2012

An tUasal Peter O'Sullivan

 

Comhalta Tofa ag na FostaitheEanáir 2015

An tUasal Tony Merriman

 

Comhalta Tofa ag na FostaitheEanáir 2015

An tUasal Dave Byrne

 

Comhalta Tofa ag na FostaitheEanáir 2015

An tUasal Seán Kelly

 

Comhalta Tofa ag na FostaitheEanáir 2015

* D'fhreastail Ellvena Graham Uasal mar Chomhalta Boird ó mhí Dheireadh Fómhair 2010.

 

 


 

Press Release Documents