You are here:

Fógraíonn an tAire Seán Kyne 78 abhainn a bheidh oscailte le haghaidh slatiascaireacht bradán in 2018

Cuireann an tAire fáilte roimh an Athbhreithniú Dearfach ar an mBeartas "Gabh agus Caith Amach Arís"

Tá an tUasal Seán Kyne T.D., an tAire ar a bhfuil freagracht as earnáil na n-iascach intíre, tar éis sraith rialachán agus fodhlíthe a fhaomhadh a rialóidh iascach an bhradáin fhiáin agus iascach an bhric ghil in 2018. Tiocfaidh siad i bhfeidhm ó Dé Luain, 1 Eanáir 2018.

Dúirt an tAire Kyne, "Beidh 78 abhainn san iomlán oscailte le haghaidh slatiascaireachta in 2018 agus tabharfaidh sé seo deiseanna do gach duine an acmhainn nádúrtha thábhachtach seo a roinnt ar bhonn inbhuanaithe. Beidh 42 de na haibhneacha seo oscailte go hiomlán agus úsáidfear 36 acu le haghaidh slatiascaireachta ar bhonn "gabh agus caith amach arís". D'iarr mé ar Iascaigh Intíre na hÉireann athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an ngné a bhaineann le Gabh agus Caith Amach Arís i mbeartas bainistíochta na n-iascach roimh shéasúr 2018 agus tá 12 abhainn bhreise oscailte ar bhonn Gabh agus Caith Amach Arís dá bharr, aibhneacha a bheadh dúnta seachas sin.”

Fuair an tAire Kyne comhairle bainistíochta ó Iascaigh Intíre na hÉireann maidir le 140 stoc bradán fiáin ar leith ó thaobh a ngéinte de in Éirinn, sula leagtar an reachtaíocht do 2018 amach. Cuireadh an chomhairle sin ar fáil mar chuid de phróiseas comhairliúcháin phoiblí freisin. Bhí sé seo bunaithe ar an measúnú eolaíoch a rinne an Buanchoiste Eolaíochta Neamhspleách um Bradán ar stádas reatha na stoc. Tá eolaithe ó réimse eagraíochtaí ar an gcoiste sin.

Measadh os cionn 130 aighneacht mar chuid den phróiseas comhairliúcháin phoiblí. Thug an tAire bearta caomhantais isteach do bhainistiú iascach na mbradán fiáin agus na mbreac geal in 2018 bunaithe air sin.

Seo a leanas an chomhairle bainistíochta, a dtacaíonn an measúnú eolaíoch ar aibhneacha/ar inbhir/ar chuanta léi:

  • Ba chóir go mbeadh 78 abhainn oscailte le haghaidh slatiascaireachta;
  • Ba chóir go mbeadh 42 acu sin oscailte mar gur aithníodh barrachas iasc sna haibhneacha sin;
  • Ba chóir 36 de na haibhneacha sin a rangú mar oscailte le haghaidh slatiascaireachta "gabh agus caith amach arís".
  • Ba chóir 68 abhainn a dhúnadh mar nach bhfuil barrachas iasc ar fáil iontu le haghaidh gabhála.
     

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí
Achoimre ar na príomhathruithe ar bhainistíocht iascach an bhradáin fhiáin in 2017

Ceantar IascaighAbhainn20172018
Dún DealganAn CasánOscailteGabh agus Caith Amach Arís
Dún DealganAn NíthGabh agus Caith Amach ArísDúnta go dtí an 30 Aibreán/Gabh agus Caith Amach Arís ón 1 Bealtaine
Loch GarmanAn tSláineDúntaDúnta go dtí an 30 Aibreán/Gabh agus Caith Amach Arís ón 1 Bealtaine
CiarraíAn FheartaOscailteGabh agus Caith Amach Arís
CiarraíAbhainn na hUíneOscailteGabh agus Caith Amach Arís
BaingearAbhainn Ghleann na MuaidheGABH AGUS CAITH AMACH ARÍSOscailte
BaingearAn Srath MórDúntaGabh agus Caith Amach Arís
Béal Átha SeanaidhAn IascaighDúntaGabh agus Caith Amach Arís
Béal Átha SeanaidhAn Abhainn BhuíDúntaGabh agus Caith Amach Arís
Leitir CeanainnAbhainn Fhia/Abhainn tSocairOscailteGabh agus Caith Amach Arís
Leitir CeanainnAbhainn ChroithlíOscailteGabh agus Caith Amach Arís
Leitir CeanainnTulacha BeigileDúntaGabh agus Caith Amach Arís
Leitir CeanainnAn LeanainnGabh agus Caith Amach ArísDúnta go dtí an 30 Aibreán/Gabh agus Caith Amach Arís ón 1 Bealtaine


 

1.  Na Rialacháin um Scéim Chlibeála na mBradán Fiáin agus na mBreac Geal (Leasú) I.R. Uimh. 602 de 2017

Foráiltear sna rialacháin seo do na cuótaí iasc is féidir le hinnill iascaireachta tráchtála agus le slat agus líne a ghabháil ó na haibhneacha sin a shainaithnítear i Sceideal 2.  Foráiltear freisin sna Rialacháin d'úsáid clibeanna donna sna haibhneacha sonraithe a shainaithnítear i Sceideal 4.

2. An Fodhlí um Shlatiascaireacht Uimh. 955, 2017

Cuirtear cosc san Fhodhlí seo ar dhuáin éisc a úsáid, seachas duáin aonair gan frídín, agus cuirtear cosc ar phéisteanna a úsáid mar bhaoite i slatiascaireacht speiceas éisc ar bith in uiscí atá sonraithe san Fhodhlí.

3. An Fodhlí um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (Teorainneacha Gabhála) Uimh. 956, 2017

Foráiltear san Fhodhlí seo do theorainn bhliantúil éisc de 10 n-iasc, bradán nó breac geal (níos mó ná 40 cm), in aghaidh an tslatiascaire agus foráiltear do theorainn shéasúrach éisc de 3 iasc ón 1 Eanáir go dtí an 11 Bealtaine, do theorainn laethúil éisc de 3 ias ón 12 Bealtaine go dtí an 31 Lúnasa agus do theorainn laethúil éisc d'iasc amháin ón 1 Meán Fómhair go dtí deireadh an tséasúir. Foráiltear san Fhodhlí do dhuáin aonair gan frídín a úsáid agus cuirtear cosc ar phéisteanna a úsáid mar bhaoite nuair a bheirtear ar na líonta sonraithe iasc sna tréimhsí sonraithe. 

4. An Fodhlí um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (Gabháil agus Scaoileadh) Uimh. 957, 2017

Foráiltear san Fhodhlí seo do 'ghabh agus caith amach arís' maidir le bradán agus le breac geal (níos mó ná 40 cm) in aibhneacha a bhfuil 50% ar a laghad dá dteorainn chaomhnaithe á comhlíonadh acu mar a luaitear san Fhodhlí. Foráiltear san Fhodhlí do dhuáin aonair gan frídín a úsáid agus cuirtear cosc ar phéisteanna a úsáid i slatiascaireacht bradán agus breac geal atá níos mó ná 40 cm.

5. An Fodhlí um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (An tSiúir) Uimh. 958, 2017

Leis an bhFodhlí seo foráiltear do 'ghabh agus caith amach arís' i slatiascaireacht bradán (méid ar bith) agus breac geal (os cionn 40 cm) sa tSiúir (lena n-áirítear uiscí na Clóidí, an Loinneáin agus na hAbhann Móire) agus, freisin, cuirtear cosc ar phéisteanna, cloicheáin, séaclaí nó aon fhoirmeacha crústacha nó saorga eile díobh a úsáid mar bhaoite agus cuirtear cosc ar aon duáin éisc a úsáid seachas duáin aonair gan frídín i gcaitheamh na tréimhse ón 17 Márta go dtí an 30 Meán Fómhair 2018.

6. An Fodhlí um Chaomhnú Breac Geal Uimh. 959, 2017

Leis an bhFodhlí seo foráiltear do theorainn gabhála laethúil de 3 bhreac gheala (níos lú ná 40 cm ar fad), foráiltear d'úsáid duán aonair gan frídín agus cuirtear cosc ar phéisteanna a úsáid mar bhaoite nuair atáthar tar éis breith ar an líon sonraithe de bhric gheala.

7. An Fodhlí um Chaomhnú Bradán agus Breac Geal (Aibhneacha Dúnta) Uimh. C.S. 323, 2017

Cuirtear cosc ar bhradáin agus ar bhric gheala (níos mó ná 40 cm) a thógáil nó féachaint le bradáin nó bric gheala a thógáil sna haibhneacha atá sonraithe san Fhodhlí.

Press Release Documents