You are here:

An tAire Canney ag seimineár in Áth Luain faoin mbonneagar digiteach

​​​ 24 Bealtaine 2019

Chuir an tAire Stáit um Fhorbairt Phobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach, Seán Canney T.D., fáilte roimh Rí Carl XVI Gustaf agus Banríon Silvia na Sualainne go hÉirinn inniu, 24 Bealtaine 2019. Bhí an bheirt, a bhí ar cuairt stáit ar Éirinn, ag glacadh páirte i seimineár faoin dóigh a bhfuil an bonneagar digiteach ag múnlú na sochaí agus tionscal.

 

Bhí páirtithe leasmhara ardleibhéil ó rialtas na Sualainne, ó rialtas na hÉireann, ón earnáil teileachumarsáide agus ón earnáil dhigiteach i láthair ag an imeacht a bhí ar siúl i gCampas Bogearraí Ericsson in Áth Luain. Bhí plé beomhar, téagartha ann faoi na buntáistí a bhaineann le bonneagar digiteach agus cuireadh cás-staidéir i láthair faoi na deiseanna nua atá le baint as cáblaí snáthoptaice agus as teicneolaíochtaí 5G ag gnónna agus saoránaigh araon. Bhí an tAire Canney páirteach i bpléphainéal faoi fhorbairt 5G agus cáblaí snáthoptaice agus a dtionchar ar an sochaí agus ar na tionscail sa todhchaí. Bhí cuid de na daoine is mó le rá sa tionscal teileachumarsáide ar an bpainéal chomh maith.

 

Dúirt an tAire Canney: "Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh A Shoilse, Rí Carl Gustaf, agus a Soilse, Banríona Silvia na Sualainne. Tá cuid mhór i gcoitinne ag an Sualainn le hÉirinn, ní hamháin mar gheall ar na préamhacha a théann i bhfad siar sa stair, ach siocair go bhfuilimid ag tabhairt aghaidh ar an todhchaí dhigiteach agus an léargas céanna, chóir a bheith, againn air sin. Soláthróidh an Margadh Singil Digiteach an iliomad buntáistí do thomhaltóirí agus do ghnónna Eorpacha. Cothófar an nuálaíocht, cuirfear leis an ngeilleagar agus tá gach dóchúlacht ann go gcruthófar na mílte post nua. Mar gheall ar na nithe sin go léir, feabhsófar saol laethúil daoine sna Ballstáit, Éire agus an tSualainn ina measc.

 

Lean an tAire Canney air: "Maidir leis an ngeilleagar digiteach, ba chóir go mbeadh na buntáistí a bhaineann le líonraí cumarsáide ardluais a éascaíonn digitiú le mothú ar fud na tíre – i gceantair thuaithe chomh maith céanna le ceantair uirbeacha, agus i ngach gné dár saol sóisialta agus eacnamaíochta. Chuige sin, tá an Tascfhórsa Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda, a bhfuilimse mar Chathaoirleach air, ag déanamh cinnte de go bhfuil réitigh á n-aimsiú le dul i ngleic le heaspa clúdaigh. Táimid ag cinntiú freisin go mbeidh dúshraith láidir leagtha síos faoin am a mbeidh tús á chur le cur i bhfeidhm an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus go mbeidh píosa maith den bhealach siúlta againn i dtreo nascacht dhigiteach le haghaidh gach duine in Éirinn."

 

Bhí cruinniú déthaobhach ag an Aire Canney ag an seimineár digiteach lena chomhionann Sualannach, an tAire Anders Ygeman, arb é an tAire Fuinnimh agus Forbartha Digití é. Bhí deis acu plé fiúntach a dhéanamh ar chúrsaí digiteacha in Éirinn agus sa tSualainn i gcomhthéacs an phlé níos leithne atá ag dul ar agahidh faoi chúrsaí digiteacha san Eoraip.

CRÍOCH

 

Nótaí d'eagarthóirí:

·         Eagraíodh seimineár dar teideal An Dóigh a bhfuil an tSochaí agus Tionscail á Múnlú ag an mBonneagar Digiteach mar ghné de chuairt stáit na Sualainne ar Éirinn, a bhí ar siúl ón 22 go dtí an 24 Bealtaine, 2019. Bhí roinnt ceisteanna ar an gclár, ina measc fuinneamh inathnuaite, an bonneagar digiteach agus dúshláin sláinte.

·         Bunaíodh an Tascfhóras Gutháin Mhóibíligh agus Leathanbhanda chun gealltanas sa chlár don Rialtas Comhpháirtíochta a chomhlíonadh chun réitigh a aimsiú maidir leis an easnamh sa chlúdach leathanbhanda agus sa chlúdach do ghutháin mhóibíleacha, agus chun a fhiosrú conas a d'fhéadfaí seirbhísí níos fearr a sholáthar do thomhaltóirí sula dtógfar agus sula gcuirfear i bhfeidhm ina iomlán an líonra atá beartaithe faoi Idirghabháil an Stáit i bhfoirm an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda.

·         Seo an tríú bliain ag an Tascfhórsa i mbun oibre, agus tá sé ag díriú i gcónaí ar cheisteanna a théann i bhfeidhm ar dhóigh dhiúltach ar chur i bhfeidhm an bhonneagair teileachumarsáide atá riachtanach i gceantair thuaithe trí chlár oibre bliantúil. Foilsíonn an Tascfhórsa tuarascálacha go ráithiúil faoin dul chun cinn a dhéanann sé. Tá léargas le fáil in athbhreithniú 2018 ar obair an Tascfhórsa, atá foilsithe ag an Aire Canney, ar an dul chun cinn a rinneadh ó thaobh chlár oibre 2018 de.

·         Is féidir teacht ar Thuarascálacha Ráitiúla agus Bliantúla ar an Tascfhórsa anseo.​


Press Release Documents