You are here:

Labhraíonn an tAire Seán Canney le Cruinniú Mullaigh Náisiúnta ar Chumhacht

31ú Eanáir 2019

Inniu thug Sean Canney TD, Aire Stáit um Acmhainní Daonna ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil an t-aitheasc tosaigh ar "Cásanna fuinnimh na todhchaí agus muid ag beartú a bhfuil i ndán di" ag Cruinniú Mullaigh Náisiúnta ar Chumhacht 2019, a d'eagraigh an Sunday Business Post. 

Tharraing an tAire Canney aird ar go bhfuil Dréacht-Phlean Náisiúnta na hÉireann ar Fhuinneamh aghs Aeráid 2021 go 2030 ar oscailt faoi láthair i gcomhair comhairliúcháin phoiblí go dtí 22 Feabhra agus go bhfuil sé ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne - www.dccae.gov.ie. Ar shonrú dó nach bhfuil an Plean le cur i gcrích go dtí deireadh 2019, ar seisean, "Iarraim oraibh uile ionchur a bheith agaibh mar fhreagairt don chomhairliúchán poiblí le cabhrú linn ár n-aistriú fuinnimh a mhúnlú."

Shonraigh an tAire Canney fosta go gcuirtear san áireamh sa Dréacht-PNFA toimhdí fás daonra ó Thionscadal Éireann 2040. "Bunfhigiúr atá i dTionscadal Éireann 2040 an toimhde go bhfásfaidh daonra na hÉireann faoi 1 mhilliún duine sa tréimse go 2040. Ciallaíonn sé seo gur gá dúinn 660,000 post breise a chruthú agus 550,000 áit chónaithe bhreise a thógáil. Is gá dúinn a chinntiú freisin go bfhuil an fás daonra cothrom idir cathracha agus bailte réigiúnacha agus ionaid daonra. Rachaidh sé seo i bhfeidhm ar an éileamh a bheidh ar fhuinneamh, aeráid, bonneagar, dramhaíl agus cumarsáid."

Cuimsítear sa Dréacht-PNFA ceithre chás fhéideartha i leith thréimhse 2021 go 2030. Tá dhá chas bunaithe ar phraghas íseal ola agus tá an péire eile bunaithe ar phraghas ard ola. An chúis atá leis seo a léiriú go bhféadfadh fachtóirí seachtracha amhail praghas ola tionchar a imirt ar fheidhmiú polasaithe agus bearta pleanáilte. Tá an Dréacht-PNFA ionsamhlaithe, ag cur san áireamh tiomantais phleanáilte aeráide agus fuinnimh atá cuimsithe i nDréacht-Phlean Náisiúnta Forbartha na hÉireann 2018-2027, trína socraítear an creat infheistíochta go ceann deich mbliana.

Mhaígh an tAire Canney go "Léirítear sna cásanna atá ionsamhlaithe sa Dréacht-PNFA go sroichfidh Éire idir 24% agus 28% d'fhuinneamh in-athnuaite faoi 2030, ach nach sroichfear ár sprioc astuithe gáis idir  7 agus 40 milliún tona de choibhéis CO2 thar thréimhse 2021-2030."

Lean sé leis agus dúirt go dtiocfaidh bearta nua, feabhsaithe aeráide chun cinn ó na pleananna astuithe iomlán Rialtais a d'fhógair an tAire Bruton agus atá le cur i gcrích faoi dheireadh na míosa seo chugainn.

Críoch

Press Release Documents