You are here:

Cruinniú óige halla an bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide á óstáil i gCnoc an Teampaill ag an Aire Bruton do scoileanna i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath

Tiocfaidh tithe is teo, pobail a bhfuil nasc is fearr eatarthu, feirmeoireacht chliste agus geilleagar is inbhuanaithe de thairbhe an Phlean

Is mian leis an Aire Bruton cluinstin ó scoileanna áitiúla

Óstálfaidh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., cruinniú óige halla an bhalla faoi ghníomhú ar son na haeráide inniu (an Aoine, an 25 Deireadh Fómhair) i Scoil Chuimsitheach Chnoc an Teampaill, Cluain Tarbh. Is cruinniú é seo sa tsraith chruinnithe halla an bhaile atá á hóstáil aige faoina Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide.

 

Ní féidir na sonraí eolaíochta faoin díobháil atá á déanamh ag gáis cheaptha teasa a shéanadh. Is gearr an deis atá againn chun gníomhaíochta leis a díobháil a láimhseáil. Ní mór do gach tír pleananna uaillmhianacha a chur i bhfeidhm chun athruithe móra struchtúrtha a dhéanamh inár ngeilleagar agus inár sochaí. Léiríonn an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide cén chaoi a mbainfidh Éire a cuid spriocanna 2030 amach maidir le hastaíochtaí carbóin, agus cuireann sé ar an treo ceart muid chun astaíochtaí atá neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint amach faoi 2050. Cuidíonn sé linn an eagla agus an imní atá orainn a mhaolú trí ghníomhaíocht agus deiseanna.

Dúirt an tAire Bruton:

"Tá daoine óga chun tosaigh sna hiarrachtaí chun an phráinn a bhaineann le gníomhú ar son na haeráide a léiriú. Is é seo an dúshlán is mó atá le sárú ag muintir an domhain agus ní mór dúinn gníomhú anois agus Éire is fearr, is folláine agus is inbhuanaithe a fhágáil ag na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Tugann an Plean seo an bealach chun cinn dúinn."

 

Léiríonn an plean cén chaoi a mbainfidh Éire a cuid spriocanna 2030 amach maidir le hastaíochtaí carbóin agus cuireann sé ar an treo ceart muid chun astaíochtaí atá neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint amach faoi 2050.

Is plean uaillmhianach é an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide trína mbainfear an méid seo a leanas amach faoi 2030:

·         Beidh cúig oiread an fhuinnimh in-athnuaite ar an ngreille

·         Beidh 10 n-oiread an aisfheistithe á dhéanamh ar thithe agus ar fhoirgnimh

·         Beidh 25 oiread na bhfeithiclí leictreacha ar na carranna nua a bheidh ag dul ar na bóithre

·         Ní bheidh aon phlaistigh ann nach féidir iad a athchúrsáil; 60% an figiúr cuí sa lá atá inniu ann

·         Beidh 500,000 turas comaitéireachta breise laethúil poiblí/gníomhach ann

·         Beidh 250 milliún crann nua curtha

 

Dúirt an tAire:

"Tá mé anseo inniu chun cruinniú óige halla an bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide a óstáil mar chuid de shraith de chruinnithe comhairliúcháin atá ar siúl ar fud na tíre maidir leis an bPlean, chun an cur chuige a mhíniú, chun barúlacha a chluinstin agus chun glacadh le smaointe. Tá sé ríthábhachtach go gcluinfear guth daoine óga agus muid ag déanamh cinntí a rachaidh i bhfeidhm ar a dtodhchaí. Foilseofar Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2020 an bhliain seo chugainn agus cuirfear an comhairliúchán ar fad san áireamh ann.

 

"Faoin bPlean seo, beidh Baile Átha Cliath níos fearr mar áit chun cónaí a dhéanamh ann, chun obair ann agus chun fás aníos ann. Éireoidh linn mar gheall ar na hiarrachtaí a dhéanfar ar bhonn áitiúil. Tá líonra láidir i mBaile Átha Cliath cheana féin, rud ar féidir tógáil air – tá 33 grúpa pobail um fhuinneamh inbhuanaithe bunaithe cheana féin. Anuraidh, bhain breis agus 830 teaghlach leas as an scéim um thithe is teo, rud a chuimsigh beagnach €7m d'infheistíocht i dtithe i mBaile Átha Cliath, agus bhain cuid mhór daoine eile leas as deontais chun aisfheistiú domhain a dhéanamh ar a gcuid tithe agus gnólachtaí agus chun uasghrádú a dhéanamh go feithiclí leictreacha. Is ionann na roghanna seo ar fad a bheith déanta ag muintir Bhaile Átha Cliath i dteannta le chéile agus athrú suntasach ar ár dtimpeallacht. Ní foláir dúinn a fhiafraí, áfach, an féidir liom tuilleadh a dhéanamh."

 

An focal scoir ag an Aire Bruton:

"Tá mé ag súil go mór leis an bplé ar maidin. Chun go mbainfear amach an t-athrú atá de dhíth, beidh ar gach pobal sa tír athruithe a dhéanamh agus tabhairt faoin dúshlán."

 

Tá tuilleadh eolais faoin bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide le fáil ar www.gov.ie/climateaction  

Bí páirteach sa chomhrá: #ClimateAct​ionPlan2019

 

CRÍOCH

Nótaí d'eagarthóirí

Beidh an cruinniú halla an bhaile ar siúl i Scoil Chuimsitheach Chnoc an Teampaill, Bóthar Mhullach Íde, Baile Átha Cliath 3 D03 DX79.​

Press Release Documents