You are here:

Treoirlínte nua cibearshlándála le haghaidh oibritheoirí seirbhísí riachtanacha foilsithe ag an Aire

27 Meán Fómhair 2019

 

D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., treoirlínte nua cibearshlándála inniu (an Aoine, an 27 Meán Fómhair 2019) le haghaidh oibritheoirí seirbhísí riachtanacha Stáit chun iad a chosaint ar chibearionsaithe agus ar chibear-rioscaí eile.

Tá tuairim is 70 eagras ainmnithe mar 'Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha' sa Stát. Is forais iad in earnálacha éagsúla a bhainistíonn an bonneagar criticiúil: sláinte, fuinneamh, iompar, seirbhísí airgeadais, uisce óil agus digiteach.

 

Dúirt an tAire Bruton:​​

"Caithfimid a chinntiú go bhfuil siad siúd a bhíonn ag cur seirbhísí riachtanacha ar fáil sa Stát cosanta ar haiceáil agus ar chibear-rioscaí eile. Cinnteoidh na treoirlínte nua seo go mbeidh na cosaintí riachtanacha i bhfeidhm ag na heagrais lena mbaineann siad chun iad féin agus na daoine a mbíonn siad ag freastal orthu a chosaint."

 

De réir na dtreoirlínte, is gá d'oibritheoirí déanamh de réir an chleachtais is fearr agus na rioscaí a bhaineann lena gcórais a aithint agus meicníochtaí láidre cosanta agus braite a chur i bhfeidhm. Tá prótacal leagtha amach sna treoirlínte freisin maidir le freagairt ar theaghmhas cibearshlándála.

 

Tá roinnt prionsabal leagtha amach sna treoirlínte agus táthar ag súil go ndéanfaidh oibritheoirí dá réir agus cosaintí á gcur i bhfeidhm acu. Ní mór go mbeidh na bearta slándála:

 

·         Éifeachtach anois agus san am atá le theacht

·         Saincheaptha le freastal ar riachtanais áirithe an eagrais

·         Ag teacht le riachtanais an eagrais agus leis na seirbhísí a chuireann sé ar fáil

·         I gcomhréir leis na rioscaí

·         Daingean agus furasta le tuiscint, agus ní mór go mbeidh línte soiléire freagrachta ann

·         Infhíoraithe lena chinntiú gur féidir leis an seirbhís fianaise a chur ar fáil go bhfuiltear ag déanamh de réir na bpolasaithe ábhartha

Uilechuimsitheach

Comhlánóidh na treoirlínte seo tacar beart níos leithne chun bonneagar an Stáit a chosaint. Beidh an tacar beart luaite sa Straitéis nua Náisiúnta Chibearshlándála, atá á tabhairt chun críche faoi láthair.


Dúirt an tAire Bruton:

"Tá teicneolaíochtaí bunaithe ar an idirlíon neadaithe go hiomlán anois i ngach rud a dhéanaimid. Tá buntáistí móra ag dul leis sin, ach tá rioscaí nua ann freisin agus ní mór dóibh muid féin a chosaint orthu. Cinnteoidh na treoirlínte nua seo go n-oibreoidh ár seirbhísí riachtanacha de réir an chleachtais is fearr."

Tá na treoirlínte iomlána ceangailte leis seo. 

Nótaí d'eagarthóirí

Baineann na treoirlínte le Treoir an AE um Shlándáil Córais Líonra agus Faisnéise, a aistríodh isteach i reachtaíocht na hÉireann le I.R. 368 de 2018 ar an 18 Meán Fómhair 2018. Tá na Treoirlínte ceaptha chun cuidiú le hOibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha a ndualgais maidir le slándáil córais líonra agus faisnéise agus maidir le heachtraí a thuairisciú a chomhlíonadh faoi Rialacháin 17 agus 18 de I.R. 360 de 2018: An tAontas Eorpach (Bearta le haghaidh Leibhéal Ard Comónta Slándála maidir le Córais Líonra agus Faisnéise).

Foilsíodh dréacht de na treoirlínte i dtús báire chun deis a thabhairt do dhaoine a dtuairimí a chur in iúl i bhfoirm scríofa. Ba é an 27 Feabhra 2019 an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí. Glacadh na tuairimí a nochtadh san áireamh sular foilsíodh an leagan deiridh de na treoirlínte.

 
An Straitéis Náisiúnta Chibearshlándála

Tá an Straitéis Náisiúnta Chibearshlándála á tabhairt chun críche, agus tá Grúpa Stiúrtha Ardleibhéil i gceannas air. Tá ionadaithe as fud fad an Rialtais sa Ghrúpa Stiúrtha. Seoladh próiseas comhairliúcháin sonraithe i mí an Mhárta, agus bhí cúig ghrúpa comhairliúcháin ann bunaithe ar théamaí éagsúla chun dul i ngleic ar dhóigh níos sonraithe leis na príomhdhúshláin. Rachaidh an taithí oibríochtúil atá ag an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála chun sochair don Straitéis ó thaobh a bheith ag freagairt ar theagmhais agus ó thaobh chur i bhfeidhm meicníochtaí faoin Treoir um Shlándáil Córais Líonra agus Faisnéise. Tá dréachtú na Straitéise chóir a bheith tugtha chun críche agus foilseofar í amach anseo nuair a bheidh sí faofa ag an Rialtas.


Press Release Documents