You are here:

Cuireann Naughten fáilte roimh an Athbhreithniú Lár Téarma ar Straitéis MAD an AE agus roimh an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Digiteach na hEorpa d'Éirinn 2017

Léiríonn stocáireamh an Choimisiúin Eorpaigh ar an Straitéis maidir leis an Margadh Aonair Digiteach an uaillmhian riachtanach a chaithfidh Ballstáit an AE a bhaint amach 

 

10 Bealtaine 2017

Cuireann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., fáilte roimh fhoilsiú an lae inniu d'athbhreithniú lár téarma an Choimisiúin Eorpaigh ar Straitéis an AE maidir leis an Margadh Aonair Digiteach agus roimh fhoilsiú na Tuarascála ar Dhul Chun Cinn Digiteach na hEorpa d'Éirinn 2017.

Athbhreithniú Lár Téarma ar an Straitéis maidir leis an Margadh Aonair Digiteach

Is é an lá inniu an pointe leath bealaigh i Straitéis uaillmhianach an AE maidir leis an Margadh Aonair Digiteach a fógraíodh in 2015. Dá bhrí sin, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach a Athbhreithniú Lár Téarma ar an Straitéis. Moltar an obair atá déanta san athbhreithniú agus iarrtar ar Bhallstáit an AE tiomantas eile a thabhairt do fhíormhargadh aonair digiteach a chur ar fáil. Thacaigh Éire go mór le tionscnamh MAD an AE i gcónaí agus thuig sí an poitéinseal agus an breisluach a d'fhéadfadh a bheith ann do gheilleagar na hÉireann ach oibriú le Ballstáit eile an AE chun comhrialacha a chruthú do ghnólachtaí agus do sheirbhísí.

Agus fáilte á cur aige roimh uaillmhian theachtaireacht an Athbhreithnithe, dúirt an tAire Naughten:  "Cuirim fáilte roimh stocáireamh an Choimisiúin Eorpaigh ar an dul chun cinn suntasach atá déanta go dtí seo faoin Straitéis maidir leis an Margadh Aonair Digiteach. Tá áthas orm a rá go n-áirítear leis seo roinnt tionscnamh AE a tugadh chun críche, ar a raibh oifigigh i mo Roinn ag oibriú, mar shampla, 'Roam Like at Home' an AE agus comhaontú ar léirscaoileadh an bhanda speictrim 700Mhz, ar a dtugtar an chéad chéim i dtreo 5G amach anseo san Eoraip."

I litir a shínigh an tAire Naughten agus an tAire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha, Dara Murphy TD, scríobh Éire, in éineacht le grúpa Ballstát a bhfuil uaillmhianta digiteacha acu, chuig an gCoimisiún an tseachtain seo caite agus soiléire agus tuilleadh uaillmhéine á lorg acu i dtaca le pleananna an Choimisiúin do Gheilleagar Sonraí Eorpach. Éilíodh moladh reachtaíochta maidir le Saorshreabhadh Sonraí go sonrach sa litir seo. 

Lean an tAire Naughten air "Tá plé ar siúl faoi láthair ar roinnt príomhchomhad, an t-athbhreithniú ar an gcreat rialála teileachumarsáide san áireamh, agus sna hidirbheartaíochtaí i dtaca leis seo agus i dtaca le moltaí eile, leanfaidh Éire ar aghaidh ag iarraidh cur chuige cothrom a bhaint amach do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí, ach ba mhaith linn nuálaíocht agus cruthú post a spreagadh freisin. Maidir leis an gcuid eile den chlár oibre atá amach romhainn, tá an-áthas orm gur thug an Coimisiún Eorpach gealltanas follasach do mholadh reachtaíochta i dtaca le Saorshreabhadh Sonraí. Is scéala iontach é seo agus táimid ag súil le bheith ag oibriú leis an gCoimisiún, leis an gComhairle agus leis an bParlaimint chun féidearthachtaí agus uaillmhian an MAD a bhaint amach."

 

Foilsiú na Tuarascála ar Dhul Chun Cinn Digiteach na hEorpa (EDPR) 2017

I dteannta an Athbhreithnithe Lár Téarma ar an Margadh Aonair Digiteach, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Digiteach na hEorpa (EDPR) do 2017 inniu, a dhéanann monatóireacht ar dhul chun cinn i mbeartais dhigiteacha sna Ballstáit.

Tagarmharcálann EDPR forbairtí sna réimsí seo a leanas; nascacht, scileanna digiteacha, an úsáid a bhaineann saoránaigh agus gnólachtaí as an idirlíon, seirbhísí poiblí digiteacha agus infheistíocht i dtaighde, i bhforbairt agus i nuálaíocht TFC. Tugtar tuairiscí ar an margadh teileachumarsáide agus ar fhorbairtí rialála i ngach Ballstát sa tuarascáil freisin, ina luaitear an comhshaol iomaíoch faoi seach, na bearta a rinneadh chun úsáid líonra a éascú, chomh maith le saincheisteanna tomhaltóirí lena n-áirítear fánaíocht agus neodracht idirlín.

Tá áthas ar an Aire Naughten go bhfuil Éire san 8ú háit ar an iomlán as measc 28 Ballstát san Eoraip faoin EDPR.  Is príomhthosaíocht é tiomantas an Rialtais an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a chur i bhfeidhm a thacóidh le agus a spreagfaidh infheistíocht tráchtála trí bhearta polasaí agus rialála.  "Léiríonn an tAthbhreithniú Lár Téarma agus foilsiú na Tuarascála ar Dhul Chun Cinn Digiteach na hEorpa an obair iontach a d'fhéadfadh an tAE a bhaint amach i dtaca le seirbhísí digiteacha a chur ar fáil do shaoránaigh agus do ghnólachtaí agus táim ag súil le bheith ag obair leis an gCoimisiún amach anseo chun an obair thábhachtach atá romhainn a chur i gcrích."

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Is féidir teacht ar an Athbhreithniú Lár Téarma ar an Straitéis maidir leis an Margadh Aonair Digiteach ag:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-commission-calls-swift-adoption-key-proposals-and-maps-out-challenges

Is féidir teacht ar an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Digiteach na hEorpa ag:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-progress-report-review-member-states-progress-towards-digital-priorities

Press Release Documents