You are here:

Fáiltíonn an tAire Naughten roimh fhoilsiú dhréacht-Téarmaí agus Coinníollacha (T&Cs) don Scéim Tacaíochta um Theas In-Athnuaite (SSRH)

Fáiltíonn an tAire Naughten roimh fhoilsiú dhréacht-Téarmaí & Choinníollacha don SSRH

 

Chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, TD fáilte roimh fhoilsiú dhréacht-Téarmaí & Coinníollacha don Scéim Tacaíochta um Theas In-Athnuaite faoi riarachán Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI).

Dúirt an tAire: "Beart tábhachtach is ea an Scéim Tacaíochta um Theas In-Athnuaite le fuinneamh in-athnuaite a mhéadú san earnáil teasa agus le hastaíochtaí a laghdú.  Mar gheall ar an scéim cuirfear deiseanna nua tráchtála ar fáil do thionscail bhithfhuinnimh agus teasa in-athnuaite in Éirinn.  Leagadh amach na dréacht-Téarmaí & Coinníollacha lena chinntiú go mbeidh an teas a ghinfear faoin SSRH inbhuanaithe, go mbainfear feidhm fhóinteach as agus go bhfaighidh an cáiníocóir luach ar airgead."

Faoin Scéim Tacaíochta um Theas In-Athnuaite soláthrófar airgead le fuinneamh in-athnuaite a chur ar fáil in áit córas téamh breosla iontaise d'úsáideoirí teasa tráchtála san earnáil neamhastaíochtaí trádála.  Beidh dhá chineál meicníocht tacaíochta sa scéim - tacaíocht oibríochta do chórais téimh bhithmhaise agus díleá anaeróbach, agus deontas suiteála do theaschaidéil.

Sa Phlean Forbartha Náisiúnta tá leithdháileadh táscach de €300 milliún leagtha amach le haghaidh na scéime don tréimhse 2018-2027.

Dúirt an tAire freisin: "Tabharfaidh foilsiú dhréacht-Téarmaí & Coinníollacha an SEAI deis do rannpháirtithe ullmhú le haghaidh tabhairt isteach na scéime.  Tá an Roinn seo agam i dteagmháil leis an gCoimisiún Eorpach maidir le Státchabhair a fhaomhadh don scéim.  Tá sé beartaithe an scéim a thosú níos déanaí i mbliana faoi réir an Státchabhair a bheith faofa."

Tá na dréacht-Téarmaí & Coinníollacha ar  shuíomh gréasáin an SEAI agus is féidir fiosrúcháin a chur chuig SSRH@SEAI.ie.

Press Release Documents