You are here:

Cuireann an tAire Naughten fáilte roimh sheoladh na Scéime Deontais le haghaidh Feithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí Leictreacha

​Chuir an tAire Naughten fáilte roimh sheoladh na Scéime nua Deontais le haghaidh Feithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí (SPSV) Leictreacha, a sheol an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Shane Ross, T.D. Tacóidh an scéim leis an úsáid níos mó a bhainfear as feithiclí leictreacha san earnáil SPSV (Tacsaí/Hacnaí/Limisín).

Dúirt an tAire: "Tá mé féin agus mo chomhghleacaí an tAire Ross ag leanúint orainn ag obair le chéile le cinntiú go mbeidh gach carr paisinéirí a dhíoltar in Éirinn ón mbliain 2030 ar aghaidh saor ó astaíochtaí. Tá Deontas na SPSVanna Leictreacha ar cheann de réimse bearta tacaíochta a d'fhógair an Rialtas anuraidh atá dírithe ar thodhchaí ísealcharbóin le feithiclí leictreacha a chur chun cinn."

Beidh deontais ar fiú suas le €7,000 iad ar fáil d'fheithiclí leictreacha cadhnra agus deontas ar fiú suas le €3,500 iad ar fáil do hibridí inluchtaithe. Is féidir Deontas na SPSVanna Leictreacha a úsáid in éineacht le dreasachtaí eile d'fheithiclí leictreacha, Deontas an Luchtaire Baile d’Fheithiclí Leictreacha san áireamh, ar sheol an tAire Naughten ar an 1 Eanáir 2018 é. Cuireann scéim Dheontas an Luchtaire Baile d’Fheithiclí Leictreacha deontas ar fiú suas le €600 é ar fáil chun luchtaire baile a cheannach agus a shuiteáil do thiománaithe incháilithe feithiclí leictreacha. 

Dúirt an tAire freisin: "Tá sé tábhachtach go bhfuil an pobal eolach ar na buntáistí a bhaineann le feithiclí leictreacha agus ar na tacaíochtaí atá ar fáil. Mar gheall air sin, tá Clár um Rannpháirtíocht Phoiblí á mhaoiniú ag an rialtas ina mbeidh deis ag daoine feithiclí leictreacha a thabhairt ar thuras trialach ag seónna bóthair ar fud na tíre agus ag trialacha flíteanna don earnáil phoiblí agus tráchtála. Cuirfear an clár seo i bhfeidhm i rith 2018."

Riarfaidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair thar ceann na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an Scéim Deontais um SPSVanna Leictreacha agus is féidir iarratais a chur isteach ón 1 Feabhra 2018. Tá tuilleadh eolais ar fáil ó www.nationaltransport.ie.

Nótaí d’Eagarthóirí

Seo a leanas cuid de na nithe atá sa phacáiste beart a fógraíodh i gCáinaisnéis 2018 chun úinéireacht ar fheithiclí leictreacha a mhéadú:

 • leanúint ar aghaidh leis an deontas ceannaigh d'fheithiclí leictreacha (suas le €5,000);
 • leanúint ar aghaidh le faoiseamh na Cánach Cláraithe Feithiclí (suas le €5,000);
 • ráta nua sochair comhchineáil de 0% d'fheithiclí leictreacha ar feadh trí bliana ar a laghad;
 • deontas nua chun tacú le suiteáil na bpointí luchtaithe baile do cheannaitheoirí feithiclí leictreacha nua agus dara láimhe;
 • deontas nua chun tacú leis an úsáid a bhaintear as feithiclí leictreacha mar thacsaithe, mar hacnaithe agus mar limisíní;
 • maoiniú chun tacú le feidhmiú agus le forbairt an líonra phoiblí luchtaithe agus béim ar leith ar líon na luchtairí tapa a mhéadú;
 • maoiniú chun tacú le dolaí d'fheithiclí leictreacha a laghdú.

Tá Clár um Rannpháirtíocht Phoiblí pleanáilte freisin, lena n-áireofar:

 • feachtas náisiúnta feasachta;
 • seó bóthair maidir le heispéireas tiománaithe a thabharfaidh an deis do dhaoine feithicil leictreach a thiomáint agus na buntáistí a bhaineann leo a fheiceáil iad féin;
 • trialacha flíteanna don earnáil phoiblí agus tráchtála; agus
 • tacaíochtaí chun úsáid a bhaint as feithiclí leictreacha i dtrialacha roinnte carranna.

Press Release Documents