You are here:

Fáilte curtha ag an Aire Naughten roimh an tionscal fuinnimh ceisteanna faoin mBreatimeacht a phlé

Déardaoin, 26 Deireadh Fómhair, 2017

Chuir Denis Naughten, T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, fáilte roimh phríomhshaineolaithe ón tionscal fuinnimh agus ó ghnólachtaí fuinnimh inniu impleachtaí féideartha an Bhreatimeachta don earnáil fuinnimh a phlé. Chuir an tAire Naughten tús leis an imeacht le breac-chuntas ar na naisc eacnamaíochta agus shóisialta idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe, agus chuir sé béim ar na naisc láidre, thábhachtacha ó thaobh fuinnimh de.

"Tá a lán nasc san earnáil fuinnimh go háirithe ar bhonn Thuaidh/Theas agus Thoir/Thiar. Tá an Margadh Leictreachais Aonair ar cheann de na chéad mhargaí leictreachais trasteorann i mbun oibre san Eoraip agus tá sé ar cheann de na comhoibrithe trasteorann is feiceálaí agus is rathúla," arsa an tAire Naughten.

Bhí sé mar aidhm ag imeacht an lae inniu na deacrachtaí a bheidh ag tionscail de réir mar a théann idirbheartaíocht an Bhreatimeachta i dtreo na dara céime, trádáil san áireamh, a thuiscint. Sa chomhthéacs sin, arsa an tAire: "Leanfaidh na hearnálacha fuinnimh orthu de bheith ag trádáil, ach níl an neamhchinnteacht go maith do mhargaí agus d'fhéadfaí cinntí nach bhfuil chomh héifeachtúil sin agus atá níos costasaí a dhéanamh sa ghearrthréimhse dá deasca.

I measc na bpríomhdheacrachtaí do ghnólachtaí mar gheall ar an mBreatimeacht tá iomaíochas, cinntí bonneagair agus fothaca rialála agus dlíthiúil margaí.

Phléigh rannpháirtithe na príomhimpleachtaí fuinnimh a eascraíonn as próiseas an Bhreatimeachta, go háirithe na himpleachtaí a d'fhéadfadh cur isteach ar fheidhmiú laethúil i ngach earnáil, mar shampla leictreachas, gás agus breoslaí iompair, chomh maith leis na himpleachtaí forleathana gnó agus tionscail. Dhírigh an plé ar thuairimí na rannpháirtithe ar an gcaoi a bhféadfaí dul i ngleic le héifeachtaí imeacht na Ríochta Aontaithe ón AE, chomh maith leis an gcaoi ar chuir an Breatimeacht isteach ar ghnó cheana féin.

D'fhógair an Rialtas sraith beart i gCáinaisnéis 2018 chun geilleagar na hÉireann a ullmhú tuilleadh do na dúshláin shuntasacha atá amach romhainn. Tá scéim iasachta ísealchostais do ghnólachtaí ar na bearta seo, scéim a dhíríonn go háirithe ar an mBreatimeacht agus ar fiú €300 milliún í. Chomh maith leis sin, tá bearta ann chun cabhrú le gnólachtaí éagsúlú agus margaí nua a bhaint amach. Cuimsíonn bearta fuinnimh agus aeráide méadú in infheistíochtaí a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh d'fhoirgnimh san earnáil phoiblí, chónaithe agus tráchtála, an Plean Náisiúnta Leathanbhanda, agus tacaíochtaí do ghnólachtaí beaga agus do scileanna digiteacha.

Cinnteoidh na hinfheistíochtaí seo freagra iomaíoch, athléimneach, agus cabhróidh siad le saoránaigh agus le gnólachtaí aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí díobhálacha an Bhreatimeachta.

Is é seo an dara hIdirphlé Saoránach i sraith óstáilte ag an Aire Naughten. Dhírigh an chéad idirphlé ar shochaí shibhialta agus bhí sé ar siúl i gCo. Ros Comáin i mí Feabhra na bliana seo.

Críoch

Press Release Documents