You are here:

Cuireann Naughten fáilte roimh thoghadh Garrett Blaney mar Chathaoirleach ACER agus mar Uachtarán CEER

21 Meán Fómhair 2017
Tá fáilte curtha ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, an tUasal Denis Naughten TD, roimh an Uasal Garrett Blaney, a toghadh le déanaí mar an gcéad Chathaoirleach eile ar Bhord Rialálaithe na Gníomhaireachta um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) agus mar an gcéad Uachtarán eile ar Chomhairle Rialtóirí Fuinnimh na hEorpa (CEER). Tiocfaidh sé i gcomharbacht ar Lord Mogg sa dá ról ón 6 Samhain 2017 ar feadh téarma dhá bhliain go leith.

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í ACER agus chruthaigh an Tríú Pacáiste Fuinnimh í chun críochnú an mhargaidh inmheánaigh fhuinnimh do leictreachas agus do ghás nádúrtha a chur chun cinn. Bunaíodh CEER in 2000 do chomhoibriú rialtóirí neamhspleácha fuinnimh na hEorpa.

Is coimisinéir é Garrett Blaney ag rialálaí neamhspleách fuinnimh na hÉireann, an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) ó 2010.

Agus é ag caint ar na ceapacháin, dúirt an tAire Naughten "Is éacht suntasach é gur thogh piaraí Garrett Blaney é chuig na poist seo. Is mór an teist ar a thaithí agus ar a shaineolas idirnáisiúnta agus Eorpach rialála, a bhí le feiceáil go soiléir ina phoist mar Choimisinéir CER agus mar chomhchathaoirleach an Ghrúpa Oibre CEER um Chórais Dáilte, é freisin. D'fhéadfaí breathnú air mar aitheantas ar thiomantas na hÉireann do rialáil láidir neamhspleách fuinnimh, a bhfuil bonn láidir reachtach léi.

Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an Uasal Blaney agus gach rath a ghuí air sa dá phost thábhachtacha thofa seo mar chathaoirleach ag leibhéal an AE. Táim ag tnúth le leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth leis agus lena chomhghleacaithe atá ina gCoimisinéirí CER agus muid ag gluaiseacht i dtreo fuinnimh ísealcharbóin sa todhchaí."

Críoch

Nóta:

Garrett Blaney
Tá Garrett Blaney ina bhall den Choimisiún um Rialáil Fuinnimh ó mhí Feabhra 2010, agus bhí sé ina Chathaoirleach ó mhí Feabhra 2014 go dtí Feabhra 2017. Baineann príomhfhreagrachtaí Garrett sa Choimisiún le Líonraí Leictreachais (Idirnasc, Naisc Ghaoithe), Mórdhíol (SEM/I-SEM), Giniúint (Traidisiúnta, In-athnuaite, Ceadúnú) agus Sláine an tSoláthair. Tá sé i gceannas ar chaidreamh idirnáisiúnta freisin. Sular oibrigh sé le CER, bhí Garrett ina Stiúrthóir Forbartha Straitéisí ar Viridian Power and Energy, agus ba é Stiúrthóir Réigiúnach na hÁise do ESB International roimhe sin.

Toghadh Garrett mar Chathaoirleach ar Bhord Rialtóirí na Gníomhaireachta um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ar an 18 Meán Fómhair 2017.

Toghadh Garrett Blaney mar Uachtarán Chomhairle Rialálaithe Fuinnimh na hEorpa ar an 20 Meán Fómhair 2017.

ACER
Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER), ar chruthaigh an Tríú Pacáiste Fuinnimh í chun críochnú an mhargaidh inmheánaigh fhuinnimh do leictreachas agus do ghás nádúrtha a chur chun cinn. Seoladh ACER go hoifigiúil i Márta 2011, agus is i Ljubljana, an tSlóivéin atá a ceanncheathrú. Mar struchtúr neamhspleách Eorpach a chothaíonn comhoibriú i measc rialálaithe fuinnimh na hEorpa, cinntíonn ACER go mbaintear comhtháthú margaidh agus comhchuibhiú na gcreataí rialála amach faoi chuimsiú an chreata a bhaineann le cuspóirí bheartas fuinnimh an AE.

Tá ionadaithe sinsearacha na nÚdarás Náisiúnta Rialála (NRA) agus ionadaí amháin an Choimisiúin Eorpaigh gan cheart vótála ar Bhord Rialtóirí ACER. Toghann Bord Rialtóirí ACER an Cathaoirleach óna Bhaill. Rúnbhallóid atá i gceist leis an toghadh.

CEER
Bunaíodh an Chomhairle Rialálaithe Fuinnimh na hEorpa (CEER) in 2000 do chomhoibriú rialálaithe neamhspleácha fuinnimh na hEorpa. Is mian léi éascaíocht a dhéanamh ar mhargadh inmheánach, aonair, iomaíoch, éifeachtúil agus inbhuanaithe fuinnimh an AE a chruthú. Comhlánaíonn obair CEER obair na Gníomhaireachta um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (agus ní thagann siad trasna ar a chéile). Is Gníomhaireacht de chuid an AE í ACER, a bhfuil a ceanncheathrú lonnaithe i Ljubljana. Is cumann neamhbhrabúis Beilgeach é CEER. Roinneann siad cuspóirí den chineál céanna. Díríonn ACER ar a dteastaíonn sa rialáil agus déanann CEER gach rud eile a bhaineann le rialáil fuinnimh. An mana atá ag CEER ná margaí fuinnimh a chothú, cumhacht a thabhairt do chustaiméirí. Tá comhoibriú idirnáisiúnta, greillí cliste, inbhuanaitheacht, Oibreoirí an Éilimh agus ceisteanna custaiméirí i gceist le hobair CEER.

Toghann an Comhthionól Ginearálta Uachtarán CEER. Tá baill CEER ar fad sa Chomhthionól Ginearálta - Tá 29 rialálaí, atá ina mbaill, ann faoi láthair.

Press Release Documents