You are here:

Cuireann an tAire Naughten fáilte roimh chomhdháil IGEM go Baile Átha Cliath

Chuir an tAire Denis Naughten, T.D., fáilte roimh Institiúid na nInnealtóirí agus na mBainisteoirí Gáis chuig a céad chomhdháil in Éirinn.

Tugadh aitheasc fáiltithe thar ceann an Aire don chomhdháil i Mullach Íde ar maidin, agus dúirt sé:

"Céad míle fáilte roimh gach duine, go háirithe roimh na daoine nach as Éirinn dóibh agus a thaistil le bheith anseo inniu. Cuirim fáilte roimh Sheila Lauchlan, Uachtarán IGEM, agus a comhghleacaithe go hÉirinn, agus roimh na toscairí ar fad chuig lá a bheidh suimiúil agus luachmhar, is cosúil.

Is breosla tábhachtach trasdultach é gás in iarrachtaí na hÉireann chun ár ngeilleagar a dhícharbónú agus na spriocanna a leagamar síos maidir le beartas náisiúnta fuinnimh agus maidir lenár n-oibleagáidí idirnáisiúnta a bhaint amach. Is príomhghné é bonneagar fuinnimh - cad atá oiriúnach agus conas é a chur i bhfeidhm - de bheartas fuinnimh reatha. Tá an chomhdháil seo an-tráthúil agus muid ag smaoineamh ar na ceisteanna seo.

Ina thaobh seo, is ceannródaí é ár ngnólacht líonraí gáis atá faoi úinéireacht an stáit, Líonraí Gáis Éireann, ina chuid oibre, ó thaobh líonra gás nádúrtha a leathnú ar fud na tíre agus úsáid an gháis amach ón gcósta a éascú. Is ceannródaí i nuálaíocht é freisin maidir le gás comhbhrúite nádúrtha in iompar agus ullmhúchán le haghaidh bithgháis (d'fhéadfadh hidrigin a bheith i gceist freisin) sa mheascán fuinnimh. Déanaim comhghairdeas leo as cabhrú leis an gcomhdháil seo a thabhairt go hÉirinn.

Tá ár ngairme innealtóireachta, le hurraitheoirí comhdhála RPS, Murphy agus Fingleton White chun cinn inti, sa líne thosaigh in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus níos faide i gcéin ó thaobh réitigh shábháilte, éifeachtúla agus nuálacha soláthar gás ar fhadhbanna a bhaineann le héileamh fuinnimh a chur i bhfeidhm.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh as teacht le mo roinn féin chun tacú leis an gcomhdháil thábhachtach seo, agus tá súil agam go mbeidh an t-imeacht rathúil."

Denis Naughten, T.D.
An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Nótaí d'Eagarthóirí:
Is comhlachas cairte gairmiúil é IGEM (Institiúid na nInnealtóirí agus na mBainisteoirí Gáis), a dtugann an Chomhairle Innealtóireachta ceadúnas dó agus a chabhraíonn le réimse leathan daoine gairmiúla i dtionscal idirnáisiúnta an gháis trí Bhallraíocht, imeachtaí agus trí shraith chuimsitheach de Chaighdeáin Theicniúla.

Aidhmeanna
Gnóthachtáil agus caomhnú na gcaighdeán is airde d'inniúlacht ghairmiúil a chur chun cinn
Táirgí, seirbhísí agus forbairt phearsanta agus ghairmiúil ardchaighdeáin a sholáthar
Leanúint ar aghaidh ag aithint agus ag feabhsú beartais gháis i gcomhar le páirtithe leasmhara eile
Ár ngníomhaíochtaí ar fad a dhéanamh le rialú láidir agus ar bhonn maith airgeadais agus ballraíocht a chur chun cinn, a spreagadh agus a fheabhsú trí na rudaí seo a dhéanamh

Fís
Le bheith mar an Institiúid is mó le rá do dhaoine gairmiúla i réimse an gháis ar fud an domhain.

Press Release Documents