You are here:

Fáiltíonn an tAire Naughten roimh fhógra An Post maidir leis an bhfís athnuaite atá acu le haghaidh Líonra na nOifigí Poist

​Tá an-áthas go deo ar An Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten fáilte a chur roimh fhógra An Post a bhaineann leis an bhfís nua atá acu do Líonra na nOifigí Poist. Tacaíocht don fhógra seo is ea comhaontú a rinneadh le coiste feidhmiúcháin Cheardchumann na Máistrí Poist maidir le moltaí a bhaineann le todhchaí líonra na n-oifigí poist.

Bhí trí mhí d'idirbheartaíocht dhian ann faoi threoir an Uas. Turlough O' Donnell SC sular thángthas ar an gcomhaontú idir Bord An Post agus Coiste Feidhmiúcháin an IPU. Áirítear sa chomhaontú chomh maith cur chuige ar leith chun nuachóiriú an líonra a bhainistiú ar bhealach trédhearcach agus a mbeidh riachtanais an phobail mar chuid lárnach de. Faoi bhaill an IPU atá sé glacadh leis an socrú seo nó diúltú dó agus caithfidh siad vóta ina fhabhar nó ina aghaidh níos deireanaí sa mhí.

Ag cur fáilte roimh an bhfógra dó, ghabh an tAire Naughten buíochas ar leith leis an Uas. Turlough O'Donnell SC, le hoifigigh ó An Post agus le hoifigigh ó choiste feidhmiúcháin an IPU a bhí tiomanta don chomhaontú seo ó mhí Eanáir i leith. Dúirt an tAire: "Tá a fhios agam gur faoi bhaill an IPU atá sé vóta a chaitheamh i bhfabhar nó i gcoinne an chomhaontaithe seo agus nach mbeidh glactha leis go mbeidh an móramh ina fhabhar ach is céim chun tosaigh é fógra an lae inniu ó thaobh líonra náisiúnta na n-oifigí poist atá againn a athbheochan agus seirbhís sheasmhach a dhéanamh de, ar seirbhís í a fhreastalóidh ar riachtanais pobal timpeall na tíre, go háirithe pobail tuaithe. Is toradh thar a bheith tábhachtach é nach ndéanfar aon dúnadh éigeantach ar oifigí poist de thoradh na hidirbheartaíochta seo."

Dúirt an tAire Naughten chomh maith: "Is rímhaith atá a fhios ag An Post cé na freagrachtaí sóisialta atá air agus tá céimeanna tábhachtacha á nglacadh chun an straitéis nua atá acu a chur i bhfeidhm. Cé go bhfuil dúshláin struchtúracha agus airgeadais fós ann, is rud an-tábhachtach é dearcadh comhchoiteann a bhaint amach maidir leis na gníomhartha is gá a dhéanamh chun an líonra a athnuachan de réir mar a bheidh an chuideachta á hatógáil féin sa chaoi is go mbeidh rath ar an gcuideachta agus ar an líonra atá aici."

Anuas air sin thug an tAire aitheantas do thorthaí airgeadais an Post i mbliana a léiríonn "an obair chrua a rinneadh le bliain anuas chun an chuideachta a atógáil sa chaoi is go mbeidh brabús oibriúcháin aici don bhliain 2017."

Cuid lárnach den fhís atá ag An Post d'athnuachan Líonra na nOifigí Poist is ea seirbhísí nua a chur ar fáil ar fud an líonra a dhéanfar a nuachóiriú agus a thabhairt cothrom le dáta. Ar na seirbhísí seo beidh réimse níos fearr de Sheirbhísí Rialtais, Sheirbhísí Airgeadais agus sheirbhísí r-thráchtála le haghaidh siopadóirí agus úinéirí gnóthaí beaga.

Lena chois sin dúirt an tAire Naughten: "Is é an fheidhm is fearr atá ag an Oifig Phoist áitiúil ná tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine nach bhfuil ag iarraidh dul ar líne chun a gcuid gnó laethúil a dhéanamh. Is é an líonra seo an líonra miondíola is mó in Éirinn agus luífeadh sé le réasún go ndéanfaí "geata as líne" de líonra na n-oifigí poist mar gheall ar a leithne agus a iontaofa atá an tseirbhís agus mar gheall ar a láidre atá an caidreamh idir An Post agus ár bpobail áitiúla cheana féin."

Sa chomhthéacs seo, d'iarr mé ar An Post coincheap ar a dtugtar 'Cuidiú Digiteach' a fhorbairt. Is éard a chiallaíonn sé sin go gcuirfeadh an Oifig Poist réimse leathan de sheirbhísí Rialtais ar fáil don phobal. Tá maoiniú de €80,000 ar fáil chuige seo a sholáthair comhghleacaí Comh-aireachta liom an tAire Gnóthaí Comhphobail agus Tuaithe, Michael Ring, chun cabhrú le scéim phíolótach 'Cuidiú Digiteach' a chur ar bun.

Déanfar athchóiriú ar 10 gcinn d'oifigí phoist mar chuid den scéim phíolótach seo chun go mbeidh fáil ag an bpobal ar sheirbhísí Rialtais go héasca. Faoin tuath a bheidh na 10 n-oifig poist sin agus déanfar é sin sna seachtainí atá amach romhainn.

Dúirt an tAire Ring: "Tá gliondar orm a bheith i riocht an maoiniú seo a chur ar fáil don scéim phíolótach seo mar chuid d'athchóiriú líonra na n-oifigí poist. D'fhéadfadh an tionscnamh seo feabhas a chur ar an gcaoi a dtagann an pobal ar sheirbhísí rialtais riachtanacha agus a bheith ina heiseamláir d'athnuachan oifigí poist faoin tuath. Is cuid lárnach de phobal na tuaithe in Éirinn oifigí poist agus tá teacht ar sheirbhísí rialtais iontu a mbaineann cuid mhaith seandaoine agus daoine leochaileacha úsáid astu.

Dúirt an tAire Ring chomh maith: "Molaim an IPU agus An Post as teacht ar an gcomhaontú stairiúil seo a dhéanfaidh todhchaí líonra na n-oifigí poist a chosaint ar feadh na mblianta agus a cheadóidh do mháistrí poist seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil faoin tuath in Éirinn.

"Rinne an Grúpa Forbartha Gnó Líonra na nOifigí Poist, a raibh an tUas. Bobby Kerr mar cheannaire air, agus Grúpa Oibre Mhol na nOifigí Poist, mórchuid oibre tábhachtaí le muid a thabhairt go dtí an pointe seo. Is mithid tiomantas agus dúthracht gach duine san dá ghrúpa seo a aithint."

 Mar fhocail scoir dúirt an tAire Naughten: "Ócáid thábhachtach a bhí i bhfógra an lae inniu a léiríonn gur féidir leis An Post, an IPU agus na Máistrí Poist a bheith ag obair le chéile agus leis an Rialtas le todhchaí rathúil agus inmharantha a chinntiú do líonra na n-oifigí poist ar mhaithe le leas phobal na hÉireann agus is cinnte go n-éireoidh leo é sin a dhéanamh."

Críoch

Press Release Documents