You are here:

Tugann an tAire Naughten cuairt ar thionscadal Pobail Fuinnimh Níos Fearr i mBaile Átha Luain

Baineann Ros Comáin tairbhe as tionscadal €650k um uasghrádú ar fhuinneamh i bhfoirgnimh lena dtacaíonn Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) 

 

Dé Luain, 28 Samhain 2016

Thug an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., cuairt ar Ganly's Hardware i mBaile Átha Luain Dé hAoine an 25 Samhain chun ceiliúradh a dhéanamh ar thionscadal de chuid Pobail Fuinnimh Níos Fearr an SEAI i Ros Comáin a bheith tugtha chun críche ag Midlands Warmer Homes agus NCE Insulation. Thug an SEAI (Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann) maoiniú de bhreis is €360,000 don tionscadal seo ina ndearnadh uasghrádú fuinnimh ar 33 teach, ionad spóirt, eagraíocht phobail agus dhá ghnóthas.

 

Rinneadh na hoibreacha thar thréimhse cheithre mhí agus tugadh fostaíocht do 20 conraitheoir áitiúil. I measc na n-uasghráduithe a rinneadh bhí insliú ar dhíonta agus ar bhallaí, insliú ar bhallaí seachtracha, uasghrádú ar choirí, ar shoirn téite seomra, agus fuinneoga nua a chur isteach i dtithe, a raibh tearcrochtain fuinnimh ina lán díobh. Rinneadh oibreacha den saghas céanna ar fhoirgnimh phobail agus ar ghnóthais, agus rinneadh uasghrádú ar shoilsiú Ganly's Hardware agus Mharglann Ros Comáin. 

 

Ag caint dó ag an ócáid, ar ar fhreastail ionadaithe ón SEAI agus ó Bhord Gáis Energy, a raibh tacaíocht airgeadais tugtha acu freisin, dúirt an tAire Naughten: "Is tosaíocht thar a bheith tábhachtach domsa é ár dtiomantais agus ár mbearta domhanda nó náisiúnta a chur i ngníomh mar scéimeanna atá tairbheach do phobail áitiúla.  Nuair a d'fhógair mé leithdháileadh buiséid mo Roinne do 2017 an mhí seo caite, luaigh mé go mbeadh €100 milliún ar fáil d'éifeachtúlacht fuinnimh in 2017. Leis an méadú seo ar mhaoiniú beidh mo Roinn agus an SEAI in ann na scéimeanna rathúla um éifeachtúlacht fuinnimh atá againn cheana féin a leathnú, amhail an scéim Pobail Fuinnimh Níos Fearr faoinar tugadh maoiniú don tionscadal seo i Ganly's. Leis an mbuiséad méadaithe seo beimid in ann scéimeanna nua um éifeachtúlacht fuinnimh a chur ar bun a thabharfaidh tacaíocht níos fearr do dhaoine aonair, pobail agus gnóthais chun dul i ngleic lena n-úsáid fuinnimh."

 

Tá tionscadal Pobail Fuinnimh Níos Fearr Ros Comáin ar cheann de 38 tionscadal dá leithéid ar fud na tíre lena bhfuil an SEAI ag tacú i mbliana. Ag caint dó ag an ócáid dúirt John Randles, Ceannasaí Soláthair, SEAI; "Agus an spreagadh anois ann dóibh, tá pobail ar fud na hÉireann ag obair ar mhórthionscadail coigilte fuinnimh le cabhair ó Phobail Fuinnimh Níos Fearr an SEAI agus ó thacaíochtaí líonraithe eile.  De thoradh air sin tá tithe níos teo agus níos seascaire ag úinéirí tí, tá grúpaí deonacha anois i bhfoirgnimh atá níos compordaí, agus tá gnóthais lonnaithe i bhfoirgnimh atá níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de agus níos saoire lena rith. I ngach réimse tá na daoine ag baint tairbhe as seo. Anseo i Ros Comáin tá coigilteas mór fuinnimh á dhéanamh agus molaim do phobail eile sa chontae machnamh a dhéanamh ar an mbealach ab fhearr dóibh a bheith rannpháirteach i dtionscadail um uasghrádú fuinnimh amach anseo."

 

Ba iad Midlands Warmer Homes agus NCE Insulation a stiúir an tionscadal agus dúirt John O'Leary ó NCE; "Tá NCE Insulation ag obair le líonra CBO, agus le Midland Warmer Homes go háirithe, chun scéimeanna Pobail Fuinnimh Níos Fearr a sheachadadh ón mbliain 2012. Le ceithre bliana anuas táimid ag obair i bpáirt le Midland Warmer Homes chun bearta coigilte fuinnimh a sheachadadh do bhreis is 300 teach tearcrochtana fuinnimh chomh maith le gnóthais áitiúla agus cumainn phobail i mórlimistéar Ros Comáin. In 2016, de thoradh ar mhúnla nuálach airgeadais faoi riar Midlands Warmer Homes, tá sé níos fusa anois do ghnóthais áitiúla uasghráduithe fuinnimh a fháil leis an airgead caipitil atá curtha ar fáil, airgead a aisíocfar leis an gcoigilteas fuinnimh ón uasghrádú. Tréaslaímidne, NCE Insulation, an príomhiarratasóir, seachadadh rathúil an tionscadail Pobail Fuinnimh Níos Fearr 2016 le Midland Warmer Homes, agus táimid ag súil go mór le bheith ag comhoibriú leo in 2017."

 

Tá liosta iomlán na dtionscadal Pobail Fuinnimh Níos Fearr a fuair maoiniú le fáil ANSEO

 

CRÍOCH


Nótaí don Eagarthóir

 

Maidir le SEAI

Tá sé mar mhisean ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ról ceannasaíochta a ghlacadh maidir le hÉirinn a aistriú go sochaí atá bunaithe ar struchtúir, teicneolaíochtaí agus cleachtais fuinnimh inmharthana. Faigheann SEAI maoiniú ó Chistí Struchtúracha an Aontais Eorpaigh a chomh-mhaoiníonn Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach.

 

Maidir le Pobail Fuinnimh Níos Fearr

Tacaíonn clár Pobail Fuinnimh Níos Fearr le huasghráduithe fuinnimh d'fhoirgnimh agus do shaoráidí atá ann cheana féin san earnáil pobail.  Díríonn sé ar thithe/cheantair i limistéir áirithe gheografacha atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh agus tá siad seo a leanas incháilithe:


 

  • Soláthraithe Fuinnimh Rannpháirteacha (nó comhpháirtí seachadta atá ainmnithe acu) atá ag gníomhú i bpáirt-chomhlíonadh a sprice coigilte fuinnimh.
  • An earnáil phoiblí, lena n-áirítear údaráis áitiúla
  • Eagraíochtaí pobalbhunaithe a bhfuil seirbhís bhunaithe acu chun na bearta riachtanacha a sheachadadh; nó eagraíochtaí eile den chineál pobail.
  • An earnáil phoiblí
  • Eagraíochtaí deonacha

Maidir le NCE Insulation

Tá NCE Insulation ag obair i gcomhpháirt le SEAI ó 2003 i leith chun bearta atá tíosach ar fhuinneamh a sheachadadh d'fhoirgnimh chónaithe, phobail agus thráchtála faoin Scéim 'Fuinneamh Níos Fearr Tithe Níos Teo', an Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr, agus faoin gclár Pobail Fuinnimh Níos Fearr. Mar eagraíocht phobalbhunaithe bhí NCE Insulation mar phríomhiarratasóir ar 20 tionscadal Pobail Fuinnimh Níos Fearr le ceithre bliana anuas agus 26 contae á gclúdach againn agus ciste iomlán de €20m i gcomhair uasghráduithe fuinnimh á riar againn.

 

Maidir le Midlands Warmer Homes

Tá Scéimeanna um Pobail Fuinnimh Níos Fearr á seachadadh le tacaíocht ón SEAI ón mbliain 2012.  Thar na blianta rinneadh iarfheistiú domhain ar thart ar 185 teach; agus rinneadh uasghrádú ar éifeachtúlacht fuinnimh ar fhoirgnimh phobail agus thráchtála chomh maith.  Cruthaíonn na tionscadail seo fostaíocht áitiúil, agus tá siad chun leasa úinéirí tí, gnóthas beag agus an chomhshaoil.


Grianghraf

Ó chlé: Michael Ganly, John Randles, Ceannasaí Soláthair SEAI, an tAire Naughten agus Paul Kilmartin ó Midlands Warmer Homes.

Press Release Documents