You are here:

Iarrann an tAire Naughten ar lucht caite tobac agus lucht coganta guma a gcuid bunanna toitíní agus guma coganta a chur i mboscaí bruscair seachas ar an tsráid agus an Tuarascáil Náisiúnta ar Thruailliú Bruscair, 2015 á nochtadh aige

Luan, 26 Meán Fómhair 2016

D'fhógair an tUas. Denis Naughten, T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, inniu (26 Meán Fómhair 2016), foilsiú na Tuarascála Náisiúnta ar Thruailliú Bruscair, 2015.  Sa Tuarascáil seo tugtar sonraí maidir le méid, cúiseanna agus comhdhéanamh an bhruscair in Éirinn.  Léiríonn na sonraí gurb iad bunanna toitíní agus guma coganta na príomhábhair bhruscair ar ár sráideanna.

Agus foilsiú Thuarascáil 2015 á fhógairt aige, d'aithin an tAire an ról tábhachtach a ghlac údaráis áitiúla agus pobail áitiúla maidir le dul i ngleic le fadhb an bhruscair in Éirinn.  Thagair an tAire do na torthaí, a bhí dearfach ar an mórgóir, agus dúirt sé go raibh sé sásta don chuid is mó leis an dul chun cinn atá déanta go dtí seo cé go bhfuil dúshláin ann fós, go háirithe i limistéir uirbeacha faoi mhíbhuntáiste ina bhfuil fós láithreacha atá an-truaillithe. 

"Cé go dtaispeánann an Tuarascáil ar Thruailliú Bruscair bliain i ndiaidh bliana go bhfuil feabhas ag teacht ar an timpeallacht in Éirinn ó thaobh bruscair de, is den riachtanas é go ndéanann gach duine a chion féin chun an bóthar, an chomharsanacht agus an contae a choimeád saor ó bhruscar, nó an fhadhb a mhaolú pé áit ina bhfuil sé. Baineann sé le bheith mórálach as ár bpobail agus a bheith freagrach go pearsanta as ár mbearta féin."

Go hachomair, nochtann an Tuarascáil ar Chóras Náisiúnta Monatóireachta maidir le Truailliú ó Bhruscar, 2015:

  • Gurb iad bruscar a bhaineann le toitíní (59.8%), le bia (guma coganta) (12.4%), le bruscar ó phacáistiú (11.95%), le milseáin (7.22%) na príomhábhair bhruscair sa tír.

Na tosca is cúis leis

  • Aithníodh gurb iad coisithe ag imeacht thar bráid (40.1%), tiománaithe ag imeacht thar bráid (18.1%), siopaí miondíola (10.4%), ionaid áineasa agus siamsaíochta (5.1%), ionaid teacht le chéile (7.9%), scoileanna/daltaí scoile (5.3%) agus ionaid mhearbhia (4.4%) na príomhthosca is cúis le bruscar sa tír.

Mhol an tAire na grúpaí úd atá gníomhach sa chomhrac in aghaidh bruscair agus luaigh sé "go gcuireann a Roinn maoiniú ar fáil do thionscnaimh éagsúla, lena n-áirítear Glantachán Náisiúnta Earraigh An Taisce, ach gurb é na hiarrachtaí a dhéanann údaráis áitiúla, grúpaí pobail agus gnó a dhéanann an beart ag an leibhéal áitiúil. Inniu (Dé Luain, an 26ú lá) tá feachtas náisiúnta scoileanna á sheoladh agam ar a dtugtar Cuir sa Bhruscar É (Bin It) chun eolas agus feasacht ar Cuir sa Bhruscar É a ardú i measc daltaí scoile. Is cuid thábhachtach é Cuir sa Bhruscar É d'fheachtas oideachais Thascfhórsa an Bhruscair Guma. Mar chuid den fheachtas seo tá póstaeir á gcur suas taobh amuigh mar aon le fógraíocht ar an teilifís agus ar líne."

Ag an seoladh i bPobalscoil an Chaisleáin Riabhaigh, Ros Comáin fógrófar pleananna le haghaidh ceardlann faoi stiúir aisteoirí do mheánscoileanna i 26 ceantar údaráis áitiúil. Beidh na ceardlanna dírithe ar dhaltaí na chéad bhliana agus déanfar scagadh ar chaitheamh bruscair agus ar fhreagracht shóisialta. Is é seo an 10ú bliain den fheachtas 'Cuir sa Bhruscar É!' agus faoin tráth seo tá páirt glactha ag breis is 39,218 dalta ann agus d'fhreastail 6,324 dalta ar na saotharlanna in 2015 amháin.

Achoimre ar an Tuarascáil Náisiúnta ar Thruailliú Bruscair, 2015

  • Tá méadú tagtha ar líon na limistéar a ndearnadh suirbhé orthu ina bhfuarthas go raibh siad saor ó bhruscar ó 12.3% in 2014 go 16.4% in 2015, an leibhéal is airde a baineadh amach go dtí seo;
  • Bhí 62.8% de na limistéir ar a ndearnadh suirbhé rud beag truaillithe, ar laghdú 1.6% é ar leibhéil 2014;
  • Bhí titim ar an líon limistéar a fuarthas go raibh siad measartha truaillithe ó 3.2% go 19.9% i gcomparáid le torthaí 2014 don chatagóir chéanna;
  • Tháinig ardú ar na céatadáin de limistéir a bhí truaillithe go mór agus limistéir a bhí thar a bheith truaillithe le hathrú 0.6% agus 0.1% faoi seach i gcomparáid le torthaí 2014.

CRÍOCH

Press Release Documents

 

 

2015 National Litter Pollution Reporthttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Documents/508/NLPMS Report 2015.compressed.pdf2015 National Litter Pollution Report24/09/2016 23:00:00pdf3299084