You are here:

Foilsíonn an tAire Naughten Plean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d'earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis

An tseachtain seo, d'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., an chéad phlean oiriúnaithe um athrú aeráide d'earnáil na líonraí leictreachais agus gáis.

Is é cuspóir an Phlean seo roghanna a shainaithint a chabhróidh le hathléimneacht a thógáil in aghaidh thionchair an athraithe aeráide.  Díríonn sé ar mheasúnú a dhéanamh ar ár leochaileacht agus ar na tionchair dhóchúla ar ár líonraí leictreachais agus gáis, bunaithe ar ár dtuiscint reatha ar athrú aeráide agus ar a iarmhairtí d'Éirinn.  Leagtar béim freisin ar chuid den obair shuntasach oiriúnaithe atá ar siúl cheana féin ag na cuideachtaí líonra laistigh den earnáil a chosnaíonn seirbhísí agus bonneagar fuinnimh.

Dúirt an tAire "Tá an earnáil fuinnimh ríthábhachtach maidir le feidhmiú an gheilleagair nua-aimseartha agus, mar is eol dúinn ó theagmhais adhaimsire, nuair a chuirtear isteach ar an soláthar fuinnimh is féidir leis drochthionchair a imirt ar an ngeilleagar agus ar an saoránach.  Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach ár gcóras fuinnimh a oiriúnú agus féachaint chuige go seasfaidh sé an aimsir, ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag baint tairbhe as na buntáistí éagsúla fuinnimh do gheilleagar agus do shochaí na hÉireann i gcoitinne."

Ullmhaíodh an chéad phlean seo d'earnáil na líonraí leictreachais agus gáis i gcomhthéacs an Chreata Náisiúnta um Ghníomhaíocht Oiriúnúcháin maidir leis an Athrú Aeráide, 2012.  Mar sin, is réamhtheachtaí agus bonn eolais é an plean seo d'ullmhú an chéad phlean reachtúil in 2018 don earnáil faoin Acht um Ghníomh Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015.

Chuir ionchur ó na cuideachtaí líonra fuinnimh, páirtithe leasmhara san earnáil fuinnimh, an Coiste Comhairleach um Athrú Aeráide, agus aighneachtaí a fuarthas mar chuid de chomhairliúchán poiblí a reáchtáladh ar dhréacht tosaigh sa ráithe dheiridh de 2017 bonn eolais faoin bplean.

Is féidir teacht ar an bplean anseo.

Press Release Documents