You are here:

Foilsíonn an tAire Naughten Comhairliúchán Poiblí ar an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí

1 Nollaig 2017

Inniu sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., comhairliúchán poiblí ar na harduithe atá molta ar an ráta oibleagáide bithbhreosla. 

Ó 2010, tá ar sholáthraithe breoslaí mótair a chinntiú gur bithbhreoslaí iad céatadán áirithe den bhreosla a dhíoltar gach bliain sa tír. Tugtar an ráta oibleagáide bithbhreosla air seo agus tá sé leagtha síos ag 8% faoi láthair. 

Is éard is bithbhreosla ann ná breosla mótair a ghintear as foinsí in-athnuaite, amhail bitheatánól (ar féidir a chumasc le peitreal) agus bithdhíosal. Is féidir bitheatánól a ghiniúint as barra ar nós siúcra, cruithneachta nó arbhair. Is féidir ábhair ar nós plandolaí agus saillte ainmhíocha a úsáid chun bithdhíosal a dhéanamh. 

Gabhann réimse leathan buntáistí le bithbhreoslaí, ó spleáchas na hÉireann ar ola a laghdú go hastaíochtaí gás ceaptha teasa a ísliú. Tá ról tábhachtach ag an ráta oibleagáide breosla freisin maidir le cabhrú le hÉirinn a spriocanna fuinnimh in-athnuaite don bhliain 2020 a bhaint amach. Tá Éire tiomanta a chinntiú go dtiocfaidh 10% den fhuinneamh a ídítear san earnáil iompair as foinsí in-athnuaite fuinnimh faoi 2020. Chun an sprioc seo a bhaint amach, caithfear an ráta oibleagáide bithbhreosla a mhéadú go dtí thart ar 12%. 

Dúirt an tAire Naughten, "Tá ról tábhachtach ag an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí chun earnáil an iompair bóthair a dhícharbónú in Éirinn. Ligfidh an comhairliúchán seo don tionscal agus do pháirtithe leasmhara eile a dtuairimí a chur isteach ar an gcaoi a bhféadfaimis tógáil ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo agus dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an úsáid a bhainimid as bithbhreoslaí inbhuanaithe a mhéadú."

Leagann an comhairliúchán roinnt moltaí amach, lena n-áirítear an t-ardú ar an ráta oibleagáide bithbhreosla a thabhairt isteach de réir a chéile mar seo a leanas:-

  • 10% ón 1 Eanáir 2019
  • c.12% ón 1 Eanáir 2020

Tabharfaidh an feidhmiú céimnithe am don tionscal ullmhú agus oiriúnú ionas gur féidir leis na harduithe dul ar aghaidh go héifeachtach agus go héifeachtúil. Tá aiseolas ó pháirtithe leasmhara ar na harduithe molta seo agus tuairimí ar an gcaoi a bhféadfaí an scéim a fhorbairt sa todhchaí á lorg ag an gcomhairliúchán. Tá aiseolas ar an bpoitéinseal do scéim oibleagáide den chineál céanna san earnáil téimh tí á iarraidh freisin.

Agus cuireadh á thabhairt aige do pháirtithe leasmhara páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán, dúirt an tAire Naughten, "Caithfimid féachaint chun cinn go dtí 2020 agus ina dhiaidh sin agus iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir linn sciar an fhuinnimh in-athnuaite a mhéadú ar fud na n-earnálacha ar fad.“

Beidh an comhairliúchán poiblí oscailte go dtí an 19 Eanáir 2018. Tá sonraí faoin gcaoi ar féidir leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara a dtuairimí a thabhairt ar an gcomhairliúchán seo ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil anseo https://www.dccae.gov.ie/en-ie/news-and-media/consultations/Pages/default.aspx

CRÍOCH

Press Release Documents