You are here:

Cuireann an Roinn soiléiriú ar fáil i bhfianaise thuairisciú na meán ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

4 Iúil 2017

Ag freagairt do thráchtaireacht maidir leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda le déanaí, teastaíonn ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a shoiléiriú nár stopadh próiseas soláthair an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus go bhfuil sé ag leanúint ar aghaidh ar aon dul le himlonnú tráchtála an leathanbhanda ardluais ag oibritheoirí tráchtála. Leagtar na fíricí amach thíos:

  • Is tionscnamh beartais de chuid an Rialtais é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a bhfuil sé mar chuspóir leis leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach saoránach agus do gach gnólacht in Éirinn. Tá sé i gceist leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda clúdach 100% de leathanbhanda ardluais a bhaint amach ar fud na hÉireann. Bainfear é seo amach ach infheistíocht luathaithe tráchtála a fháil ó oibritheoirí teileachumarsáide, chomh maith le hidirghabháil Stáit a fháil chun rochtain ar leathanbhanda ardluais a sholáthar do cheantair sa tír nach féidir bheith cinnte go ndéanfaidh an earnáil tráchtála infheistíocht iontu.
  • Tá ag éirí go han-mhaith le Plean Náisiúnta Leathanbhanda an Rialtais i dtaca le níos mó infheistíochta a spreagadh i measc oibritheoirí tráchtála. Ciallaíonn sé seo go mbeidh rochtain ag níos mó daoine ar leathanbhanda ardluais go luath agus laghdaíonn sé líon na n-áitreabh a bheidh le cur san áireamh san idirghabháil Stáit.
  • Agus é ag freagairt do cheisteanna sa Dáil an tseachtain seo caite, rinne an tAire Naughten tagairt don chaoi nach raibh rochtain ach ag 52% d'áitribh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais in 2016 ach go n-ardóidh an figiúr sin go 77% ar a laghad faoi dheireadh 2018 mar gheall ar thiomantas an Rialtais don Phlean Náisiúnta Leathanbhanda.
  • Tá leathanbhanda ardluais, snáithín go dtí an teach (FTTH) den chuid is mó, á chur ar fáil ag eir faoi láthair do bhreis is 300,000 áitreabh i gceantair thuaithe na hÉireann. Tá an feidhmiú céimneach seo faoi réir Comhaontú Gealltanais idir eir agus an tAire, inar gheall eir bonneagar leathanbhanda ardluais a thógáil chun freastal ar an 300,000 áitreabh seo agus ní chuirfear na háitribh seo in idirghabháil Stáit an NBP dá bharr.
  • Ag féachaint do na tiomantais ó oibritheoirí tráchtála, feidhmiú céimneach tuaithe 300,000 de chuid eir san áireamh, tugadh an léarscáil do limistéar Idirghabhála an Stáit chun críche ag 542,000 don chuid eile de phróiseas soláthair an NBP. Tá an próiseas soláthair ag leanúint ar aghaidh ar aon dul le feidhmiú céimneach bonneagair atá á dhéanamh ag oibritheoirí tráchtála. Tógfar líonra leathanbhanda ardluais de chuid idirghabháil Stáit an NBP nuair a thabharfar próiseas soláthair phoiblí an NBP chun críche agus nuair a bhronnfar conradh, nó conarthaí.
  • Tá próiseas soláthair an NBP á bhainistiú go géar ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus tar éis rannpháirtíocht mhion le tairgeoirí trí phróiseas idirphlé iomaíoch, tugadh cuireadh do thairgeoirí le déanaí a Réitigh Mhionsonraithe a chur isteach i Meán Fómhair. Is mórchéim shuntasach sa phróiseas soláthair é seo. Is iad na Réitigh Mhionsonraithe an chéim dheireanach den phróiseas soláthair sula mbogfar ar aghaidh go dtí Tairiscintí Deireanacha.
  • Tá próiseas soláthair an NBP casta agus braitheann an t-uainiú foriomlán ar roinnt cúinsí, an méid ama a bheidh ag teastáil ó thairgeoirí san áireamh.
  • Tá Léarscáil Leathanbhanda Ardluais idirghníomhach na Roinne ar fáil ag www.broadband.gov.ie agus beidh duine ar bith in ann a sheiceáil an bhfuil siad i limistéar tráchtála nó i Limistéar Idirghabhála an Stáit nó nach bhfuil ach a n-éirchód a úsáid.
  • Tá tuilleadh eolais ar fheidhmiú céimneach eir ar fáil ag http://www.fibrerollout.ie

Press Release Documents