You are here:

Luann an tAire Naughten foilsiú Thuarascáil Bhliantúil RTÉ

​Chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., Tuarascáil Bhliantúil RTÉ agus Ráitis Airgeadais an Ghrúpa don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016 faoi bhráid Thithe an Oireachtais inniu.

Thuairiscigh RTÉ glaneasnamh iarchánach €19.7 milliún, i ndiaidh chaillteanas €2.8 milliún in 2015. Luaigh an tAire gur chóir breathnú ar fheidhmíocht RTÉ i gcomhthéacs na laghduithe leanúnacha i maoiniú poiblí le blianta beaga anuas, thionchar an Bhreatimeachta ar ioncaim thráchtála agus i gcomhthéacs an chaiteachais ar roinnt príomhimeachtaí i rith na bliana, Comóradh 1916, an tOlltoghchán agus Euro 2016 san áireamh. 

Thug an tAire Naughten aitheantas do na hiarrachtaí leanúnacha a rinne RTÉ le roinnt blianta anuas chun smacht a choimeád ar chostais, agus dúirt sé, "Ó 2008, d'fhreagair RTÉ don chúngú géar ar ioncam le laghdú ar chostais oibríochtúla agus le mórbhearta eagraíochtúla athstruchtúraithe. Tá costais oibríochtúla 27% níos ísle anois ná leibhéil 2008. Is fearr a bheidh RTÉ in ann dul i ngleic leis na dúshláin atá roimhe sna blianta beaga amach romhainn ach talamh in Montrose a dhíol.

Luaigh an tAire Naughten na fadhbanna fadtréimhseacha atá le sárú ag RTÉ maidir le maoiniú, "Cé go gcabhróidh an díol talún in Montrose le RTÉ sa ghearrthréimhse, tá saincheisteanna fadtréimhseacha fós ann i dtaca le sruthanna inbhuanaithe ioncaim a fháil. Cé nach méadóidh an táille reatha cheadúnais, táimid ag leanúint orainn ag scrúdú bealaí lena bhféadfaí ioncam ón struchtúr reatha a uasmhéadú. Ina theannta sin, táim ag fanacht leis an tuarascáil a fháil ón bhfóram ar Thodhchaí na Craoltóireachta Seirbhíse Poiblí, a scrúdóidh bealaí lena bhféadaí craoltóireacht seirbhíse poiblí a mhaoiniú sa mheántréimhse agus san fhadtréimhse." 

Press Release Documents