You are here:

Deir an tAire Naughten go raibh an cleachtadh cibearshlándála rathúil

Rinneadh tástáil ar ullmhacht chibearshlándála an Rialtais mar chuid den chleachtadh Cyber Europe 2018

 

8 Meitheamh 2018

Ghlac an tIonad Náisiúnta um Chibearshlándáil (NCSC), atá ina bhrainse oibríochtúil den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son na hAeráide agus Comhshaoil páirt i gcleachtadh chibearshlándála uile-Eorpach darbh ainm Cyber Europe 2018 (CE2018) ar an 6-7 Meitheamh 2018.

Ba í gníomhaireacht chibearshlándála an AE (ENISA) a d'eagraigh an cleachtadh i gcomhar le húdaráis agus gníomhaireachtaí cibearshlándála na hEorpa, NSCS na hÉireann san áireamh.

Chuir Cyber Europe 2018 (CE 2018) ar chumas lucht cibearshlándála na hEorpa cur lena n-acmhainní bagairtí ar scála mór a aithint agus dul i ngleic leo, agus tuiscint níos fearr a chur ar fáil den tógálacht thras-teorann a bhaineann le heachtraí mar seo. Dhírigh CE 2018 ar chabhair a thabhairt d'eagraíochtaí chun a bpleananna inmheánacha le haghaidh leanúnachais gnó agus bainistíochta géarchéime a thástáil (cumarsáid ghéarchéime sna meáin san áireamh), agus bhí comhoibriú idir eagraíochtaí pobail agus eagraíochtaí príobháideacha á neartú ag an am céanna.

Dhírigh an cleachtadh ar earnáil na heitlíochta go príomha, agus bhí roinnt aerlínte agus údaráis eitlíochta páirteach ann. Thástáil na cleachtaí na Foirne Freagartha Cibearshlándála agus eagraíochtaí san earnáil eitlíochta i réimse leathan cásanna, a dearadh chun seans a thabhairt triail a bhaint as pleananna leanúnachais gnó, pleananna freagartha do 'chibeareachtra' agus pleananna bainistíochta géarchéime.

Bhí cúig chatagóir imeachta ar siúl le linn an chleachtaidh dhá lá, lena n-áirítear gnéithe faoi na meáin nuair a cuireadh fíornuacht, bréagnuacht agus bolscaireacht ó na meáin shóisialta os comhair na rannpháirtithe, rinne iriseoirí bréige glaonna teileafóin agus chuir siad ceisteanna preas; 'gabháil na gcóras géarchéime', nuair a bhí sonraí le baint de líonraí na rannpháirtithe; ionsaithe ar aerfoirt inar díchumasaíodh iad nuair a ionfhabhtaigh 'bogearraí éirice' na droichid tuirlingthe agus na beilteanna bagáiste; ionsaithe ar aeriompróirí ina ndearna dróin ionsaithe ar eitleáin agus cuireadh roinnt gnáthaimh slándála agus anailís chuimsitheach ar bhogearraí mailíseacha i gcrích; ionsaithe ar bhainistiú aerthráchta inar tharla eachtra a chuir isteach ar na bogearraí pleanála eitilte a chomhordaíonn eitiltí san Eoraip agus cuireadh isteach ar oibríochtaí ar fud an domhain.

Agus é ag caint faoi thábhacht an chleachtaidh, dúirt an tAire Denis Naughten, "Ba dheis fhíorluachmhar é an cleachtadh Eorpach seo ár n-ullmhacht a thástáil maidir le réimse eachtraí móra in earnáil atá fíorthábhachtach. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an bhfoireann san NCSC, agus leis an lucht oibre ón earnáil eitlíochta in Éirinn atá ag obair air seo le roinnt míonna anuas agus a chabhraigh linn an cleachtadh rathúil agus fiúntach seo a dhéanamh. Tá cleachtaí mar seo fíorthábhachtach agus is deis luachmhar iad rudaí a thástáil agus a fhoghlaim. Bhí leibhéal ard tiomantais ann ó gach taobh den earnáil eitlíochta, agus ba chuid lárnach é den rath a bhí ar an gcleachtadh tástála seo, agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a bhí páirteach, agus iad a mholadh. Tá an t-eolas a bailíodh á thabhairt le chéile agus á mionscrúdú anois lena chinntiú go bhfanfaidh ár n-ullmhacht ar leibhéal ard."

CRÍOCH

 

Fonóta:

Is é ENISA an Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise atá ina ionad barr feabhais do chibearshlándáil san Eoraip. Is é misean ENISA ná cur le sábháilteacht shochaí faisnéise na hEorpa trí fheasacht a ardú maidir le slándáil gréasáin agus faisnéise, agus trí chultúr slándála maidir le gréasáin agus faisnéis a fhorbairt agus a chur chun cinn sa tsochaí le leas saoránach, gnólachtaí agus eagraíochtaí ón earnáil phoiblí san Eoraip.

Press Release Documents