You are here:

Éilíonn an tAire Naughten aighneachtaí ar an Scéim Tacaíochta nua um Leictreachas In-athnuaite (RESS) roimh an spriocdháta Dé hAoine beag seo

8 Samhain 2017

Molann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, do na daoine nach ndearna aighneachtaí mar chuid den chomhairliúchán poiblí ar dhearadh Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite (RESS) ceann a dhéanamh roimh an spriocdháta, Dé hAoine beag seo, an 10 Samhain ag a 4.00 pm.

Sheol an tAire Naughten an chéim comhairliúcháin phoiblí ar an 4 Meán Fómhair 2017. Cuireadh seachtain leis an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí go dtí Dé hAoine beag seo mar gheall ar stoirm Ophelia agus ar an gcaoi ar chuir sí isteach ar líonraí. Ní chuirfear síneadh ama eile leis an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí.

Tá an Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite á forbairt chun dreasacht a thabhairt do ghiniúint dhóthanach leictreachais in-athnuaite a thabhairt isteach ionas go mbainfear amach spriocanna náisiúnta agus an AE, a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite agus dícharbónú, faoi 2030.

Dúirt an tAire Denis Naughten: "Ní féidir an iomarca béime a chur ar scála an athraithe atá ag teastáil chun ár spriocanna ísealcharbóin a bhaint amach. Má táimid chun na spriocanna sin a bhaint amach, caithfimid leas a bhaint as iarrachtaí na tíre ar fad. Táim ag moladh don phobal a gcuid tuairimí a chur isteach ar an doiciméad comhairliúcháin roimh an spriocdháta ar an Aoine. Tá sé ríthábhachtach go n-éistear leis na tuairimí ar fad. Tá ról tábhachtach ag earnáil na tionsclaíochta, ar ndóigh, i roghanna teicneolaíochta a thabhairt chuig an margadh, roghanna a chuireann réitigh ar fáil, ar scála, a laghdaíonn agus a bhainistíonn costais do theaghlaigh agus do ghnóthaí. Ní féidir le hearnáil na tionsclaíochta é seo a dhéanamh ina haonar, áfach. D'éist mo Roinn le saoránaigh, le pobail agus le grúpaí páirtithe leasmhara eile. D'fhorbair siad cur chuige atá ag teacht chun cinn faoin mbealach is fearr a mbeidh Éire in ann a huaillmhianta leictreachais in-athnuaite a bhaint amach agus luach ar airgead, inbhuanaitheacht agus sláine an tsoláthair á gcur san áireamh mar phríomhchúiseanna leis an mbeartas. Is cur chuige é a ligfidh dúinn ár n-uaillmhianta leictreachais in-athnuaite a bhaint amach, dar liom. Tá an comhairliúchán don chur chuige seo i leith na scéime nua ag críochnú go luath agus mar sin, spreagaim gach páirtí leasmhar a thuairimí a thabhairt ar bheartas tábhachtach atá á fhorbairt, beartas ag a mbeidh tionchar orainn ar fad."

I rith fhorbairt an doiciméid comhairliúcháin, choimisiúnaigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil dhá staidéar – chuir an chéad cheann le Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) measúnú eacnamaíoch ar theicneolaíochtaí in-athnuaite ar fáil agus rinne an dara ceann le Ricardo Energy and Environment (Ricardo) measúnú ar shamhlacha tacaíochta d'úinéireacht phobail ar fhuinneamh in-athnuaite in Éirinn. Is féidir an dá thuarascáil a fheiceáil ar shuíomh gréasáin na Roinne.

Ar bhonn na staidéar sin, aithníodh réimse bearta polasaí agus tá aiseolas ón bpobal á lorg ag an Roinn orthu ón 4 Meán Fómhair nuair a thosaigh an chéim chomhairliúcháin. Ós rud é go gcuireann an páipéar comhairliúcháin an cur chuige atá ag teacht chun cinn maidir le prionsabail deartha RESS i láthair, spreagann an tAire Denis Naughten páirtithe leasmhara a dtuairimí a chur isteach roimh 16:00 ar an 10 Samhain 2017.

Pobail
Ceapfar an scéim nua chun rannpháirtíocht an phobail agus na saoránach san athrú fuinnimh i dtreo geilleagar ísealcharbóin a mhéadú. Glacfaidh pobail agus saoránaigh páirt ghníomhach sna tionscadail a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite sa cheantar áitiúil agus bainfidh siad tairbhe astu. Leagann an comhairliúchán roinnt roghanna beartas amach chun tacú le tionscadail atá faoi stiúir an phobail agus faoi stiúir an fhorbróra agus baint ábhartha an phobail leis. Léiríonn na roghanna seo rannpháirtíocht mhór sa phobal in Éirinn chomh maith le taithí tíortha ar nós na Danmhairge, Cheanada agus na hAlban atá ina gceannairí domhanda i gcur chun cinn rannpháirtíocht an phobail i dtionscadail a bhaineann le leictreachas in-athnuaite.

Éagsúlú
Ceapfar an scéim nua chun cabhrú le cuspóir an Rialtais maidir le meascán an fhuinnimh in-athnuaite a leathnú. Agus teicneolaíochtaí in-athnuaite ag aibiú agus costais ag titim, tá Éire san áit cheart chun leas a bhaint as a punann in-athnuaite agus í a éagsúlú go mór. Mar go gcosnóidh roinnt teicneolaíochtaí níos mó ná teicneolaíochtaí eile le cur ar fáil, áfach, tá tuairimí an phobail á lorg ar cé chomh tapa, agus cé chomh domhain, ar chóir an uaillmhian éagsúlaithe seo a chur chun cinn.

Struchtúr RESS
Beidh tionchar mór ag Treoirlínte an AE um Chúnamh Stáit ar an RESS nua, treoirlínte a éilíonn ceantanna agus tairiscint iomaíoch idir forbróirí tionscadail trí thacaíocht stáit. Is féidir leis an Roinn níos mó brú anuas a chur ar chostais fuinnimh in-athnuaite, áfach, ach scéim a cheapadh a bhaineann an leas is fearr is féidir as na costais teicneolaíochta in-athnuaite atá ag titim agus a mhéadaíonn glacadh poiblí. Ligeann an dearadh molta don Rialtas costais agus leibhéal uaillmhéine RES-E a rialú. Tá sé thar a bheith solúbtha, is féidir leis freagairt do thorthaí atá faoi thionchar an mhargaidh agus leas a bhaint as teicneolaíochtaí atá ag aibiú.

Micrighiniúint
I rith ullmhú na scéime nuaí, rinneadh iniúchadh ar dheiseanna do mhicrighiniúint agus do ghiniúint mhionscála. Rinneadh iniúchadh ar mheicníochtaí airgeadais agus scrúdaíodh taithí bhallstáit eile an AE maidir le struchtúir agus táillí líonra a leasú, déileáil le comhroinnt na gcostas agus cúiteamh cóir a chinntiú do thomhaltóirí féinghinte. Léiríonn an fhianaise eacnamaíochta go mbaintear spriocanna leictreachais in-athnuaite agus uaillmhianta éagsúlachta na hÉireann amach ar bhealach níos cost-éifeachtúla ar mhórscála agus ar mheánscála. Níor cuireadh micrighiniúint isteach go díreach faoi phrionsabail nua RESS atá ag teacht chun cinn dá bharr sin. Tá an tAire Naughten fós tiomanta do mheicníocht cheart a fháil chun giniúint mhionscála agus mhicreascála a fhorbairt in Éirinn, áfach. D'eagraigh Roinn an Aire agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ceardlann ar ghiniúint mhicreascála ar an 17 Deireadh Fómhair 2017 chun í a chur chun cinn. Tá staid bheartais á forbairt ag an Roinn agus ag SEAI ar an gcaoi is fearr chun tacú le giniúint mhionscála agus mhicreascála agus na tuairimí éagsúla a cuireadh i láthair ag an gceardlann sin á gcuimsiú acu. Aithníonn an Rialtas an tairbhe shochaíoch níos leithne a d'fhéadfadh a bheith ag giniúint mhicreascála agus mhionscála ar an nglacadh le tionscadail fuinnimh in-athnuaite a mhéadú agus na tionscadail a chur chun cinn.

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an gComhairliúchán Poiblí, chomh maith le cáipéisí breise, a fháil anseo.

CRÍOCH

Press Release Documents