You are here:

Geoffrey Meagher ceaptha ina Chathaoirleach nua ar Bhord na Móna ag an Aire Naughten

27 Deireadh Fómhair 2017

Cheap an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., Geoffrey Meagher ina Stiúrthóir agus ina Chathaoirleach Ainmnithe ar Bhord na Móna ar feadh tréimhse cúig bliana le héifeacht láithreach.

Is cuideachta faoi úinéireacht an Stáit é Bord na Móna a oibríonn sna tionscail seo a leanas ar fud na hÉireann, go háirithe i lár na tíre: giniúint cumhachta, soláthar breosla, táirgeadh móna, soláthar gairneoireachta, soláthar bithmhaise agus athshaothrú acmhainní. Tá athrú suntasach á dhéanamh ar an gcuideachta de réir mar a leanann sí uirthi de bheith ag éagsúlú amach ó mhóin a shábháil, arb é a príomhghnó é.

Agus an ceapachán á fhógairt aige, dúirt an tAire Naughten: "Tá áthas orm gur ghlac Geoffrey Meagher le mo chuireadh le bheith ina Stiúrthóir agus ina Chathaoirleach Ainmnithe ar Bhord na Móna. Tugann Geoffrey taithí agus saineolas fairsing leis isteach sa phost seo, chomh maith le tuiscint ar an ról a mbeidh ar Bhord na Móna glacadh leis amach anseo chun tacú le forbairt eacnamaíochta agus shóisialta i gceantair thuaithe, go háirithe i lár na tíre. Faoina cheannaireacht, táim muiníneach go leanfaidh Bord na Móna ar aghaidh le go mbainfidh sé na dúshláin sa timpeallacht athraithe ina n-oibríonn sé amach.

Dúirt an tAire Naughten freisin go ndearnadh an ceapachán tar éis don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí próiseas iomaíoch roghnúcháin a dhéanamh ar www.stateboards.ie.

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí
Déanfar socruithe le go rachaidh Geoffrey Meagher os comhair Choiste an Oireachtais um Chumarsáid, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, ar aon dul le nósanna imeachta athbhreithnithe an Rialtais maidir le Cathaoirligh mholta ar Bhoird Stáit.

Beathaisnéis Ghairid
Geoffrey Meagher
Is sainchomhairleoir bainistíochta é Geoffrey Meagher agus tá sé ag oibriú ina chuideachta sainchomhairleoireachta bainistíochta féin ó bhí 2009 ann. Is Cuntasóir Deimhnithe Poiblí é agus tá breis is 30 bliain de thaithí aige ag leibhéal sinsearach bainistíochta in aonáin Éireannacha agus idirnáisiúnta in earnálacha éagsúla, Glanbia plc, PwC agus Kilkenny Engineering Products ina measc.

 

Press Release Documents