You are here:

Ceapann an tAire Naughten BT Ireland mar oibritheoir na Seirbhíse Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) in Éirinn

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, inniu gur bronnadh an conradh ar BT Ireland chun an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) a oibriú ar feadh seacht mbliana i ndiaidh phróiseas an tsoláthair phoiblí a bhí á reáchtáil ag a Roinn.

Freagraíonn SFGÉ na glaonna ar fad a chuirtear ar Uimhir Gutháin Éigeandála an AE 112 nó 999 agus cuireann sí glaonna ar aghaidh chuig an tSeirbhís Éigeandála ábhartha. D'fhreagair sí níos mó ná 16 milliún glao ó seoladh i mí Iúil 2010 í agus d'fhreagair sí 1.8 milliún glao in 2017.

Agus an fógra á dhéanamh aige, dúirt an tAire "ní mór don tseirbhís a bheith láidir agus éifeachtach mar gheall ar shábháilteacht na ngnéithe saoil a bhaineann le soláthar na seirbhíse, 24 uair an chloig sa lá, 365 lá sa bhliain. Rinneadh roinnt feabhsuithe ar an tseirbhís le blianta beaga anuas, lena n-áirítear seirbhís SMS éigeandála agus Éirchóid a thabhairt isteach agus seoladh an Ardsuímh Mhóibíligh, caighdeán a forbraíodh i gcomhar le BT. Táim ag tnúth le tuilleadh feabhsuithe a fheiceáil ar feadh na seacht mbliana den chonradh nua a chabhróidh leis na Seirbhísí Éigeandála pearsanra éigeandála a chur amach agus freagairt do ghlaoiteoirí in am an ghátair ar fud na hÉireann." 

Dúirt Shay Walsh, Stiúrthóir Bainistíochta, BT Ireland "Táimid ag tnúth le tógáil ar ár gcuntas teiste rathúil maidir leis an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) a sholáthar le seacht mbliana anuas.  Mar thoradh ar ár dtiomantas do phróiseáil thapa agus éifeachtach glaonna éigeandála a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann, tá SFGÉ ar cheann de na seirbhísí is fearr i measc a piaraí san AE.  Mar chuid den chonradh nua seo, déanfaimid infheistíocht teicneolaíochta ar fiú na milliúin euro í chun an tseirbhís seo a nuachóiriú agus le cinntiú go mbainimid na leibhéil ardchaighdeáin feidhmíochta a bhfuiltear ag súil leo amach i gcónaí."

Tá glaonna agus téacsanna chuig 112/999 saor in aisce don ghlaoiteoir. Maoinítear SFGÉ trí Tháille Láimhseála Glaonna a ghearrtar ar sholáthraithe seirbhíse teileachumarsáide nuair a chuirtear glao ar SFGÉ.

 

Nóta d'Eagarthóirí

Leagtar an bonn dlíthiúil don tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) amach san Acht um Rialáil Cumarsáide (Leasú) 2007. Forálann an tAcht do bhunú agus d'oibriú SFGÉ agus chuir sé ar chumas an Aire conradh a dhéanamh le haonán san earnáil phríobháideach chun an tseirbhís a sholáthar. D'fhoráil an tAcht go ngearrtar Táille Láimhseála Glaonna (táille in aghaidh an ghlao) ar oibritheoirí teileachumarsáide le haghaidh gach glao éigeandála a chuirtear ar aghaidh chuig SFGÉ. Tá glaonna éigeandála agus teachtaireachtaí téacs ón bpobal saor in aisce.

Tar éis tairiscint phoiblí a fháil ón Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, bronnadh an conradh ar BT Communications Ireland Limited chun seirbhís SFGÉ a sholáthar, a tháinig i bhfeidhm ón 14 Iúil 2010. Chuir an Roinn tús le próiseas an tsoláthair phoiblí le haghaidh oibritheoir nua in 2016 agus síníodh conradh nua le BT Communications Ireland Limited chun seirbhís SFGÉ a sholáthar ar feadh seacht mbliana.

Press Release Documents