You are here:

Dhá cheapachán ar Bhord BSL fógartha ag an Aire Naughten

Baile Átha Cliath, 5 Deireadh Fómhair 2016

 

Tá ceadú faighte ón Rialtas ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil, Denis Naughten, TD, an tUas. Alf Smiddy agus an tUas. Paul Lynam a cheapadh ar Bhord BSL go ceann tréimhse cúig bliana.  Tagann na ceapacháin seo i bhfeidhm ar an 4 Deireadh Fómhair 2016.

 

Arsa an tAire Naughten, "Tá áthas orm a fhógairt go bhfuil an tUas. Smiddy agus an tUas. Lynam ceaptha ar Bhord BSL. Creidim go gcinnteofar leis na ceapacháin seo go mbeidh saineolas agus inniúlacht ar fáil do ghrúpa cuideachtaí BSL, eagraíocht a bhfuil ról thar a bheith tábhachtach aige i margadh fuinnimh na hÉireann.

 

Críoch

 

Nóta d'Eagarthóirí:

Is cuntasóir cairte é an tUas. Smiddy (BComm, FCA, MMII, MSc) a bhíodh ag obair le PricewaterhouseCoopers, agus a raibh róil cheannaireachta aige ina dhiaidh sin san earnáil fáilteachais, bia agus deochanna in Éirinn agus go hidirnáisiúnta le breis is 20 bliain anuas. Bhí sé ina Chathaoirleach agus ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Beamish & Crawford, a raibh a cheanncheathrú acu i gCorcaigh, agus ar bhord a mháthairchuideachta Scottish & Newcastle (UK) Ltd (cuideachta FTSE 100) go dtí táthcheangal an ghrúpa in 2008. Faoi láthair tá sé ar bhord The Dalata Hotel Group Plc – an grúpa óstán is mó in Éirinn – mar Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin Neamhspleách Sinsearach. Roimhe sin bhí sé ar bhord Aerfort Chorcaí.

 

Tá taithí ag an Uas. Lynam mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus róil shinsearacha aige in airgeadas, díolacháin agus i mbainistíocht ghinearálta le heagraíochtaí ilnáisiúnta gormshlise i dtíortha éagsúla. Bhí sé ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Cathaoirleach agus Stiúrthóir ar Siemens Limited Ireland idir 2010 agus 2015 agus ina Phríomhoifigeach Airgeadais agus ina Stiúrthóir ar Siemens idir 2008 agus 2010.

 

Próiseas Ceapacháin

Faoi alt 2(4) den Acht Leictreachais (Soláthar), 1927, ceapann an Rialtas comhaltaí BSL. Tá na ceapacháin teoranta do thréimhse nach mó ná cúig bliana. Ar a dhul in éag do théarma an Bhoird, beidh comhalta cáilithe lena athcheapadh má bheartaíonn an Rialtas amhlaidh.

 

Bhí folúntais ann don dá phost ó mhí Iúil 2015 nuair a ceapadh an Iníon Elvena Graham ina Cathaoirleach agus ó mhí Bhealtaine 2016 nuair a chuaigh dara téarma an tUas. Seamus Mallon in éag.

               

Cuireadh chun feidhme ina n-iomláine na Treoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit (an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe) i gcomhréir le Cinneadh Rialtais S180/20/10/1617 an 30 Meán Fómhair 2014 maidir leis an dá cheapachán.

Press Release Documents