You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten tacaíocht don Chrios Mór Glas agus molann sé an tionscnamh Crann Laudato

8 Lúnasa 2018

Thug an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten,TD, eolas breise inniu ar a chuid tacaíochta don tionscnamh Crios Mór Glas agus ag seoladh an tionscnaimh Crann Laudato mhol sé iarrachtaí Chumann na Misean chun na hAfraice.

Ag plandú siombalach cuireadh 14 chrann i Ros Comáin, agus thug an tAire aitheantas don obair a rinne Cumann na Misean chun na hAfraice ar an tionscnamh go dtí seo. Bhí an méid seo le rá aige:

"Táim anseo le haitheantas a thabhairt do Chumann na Misean chun na hAfraice as an ngaisce atá déanta le seoladh an tionscnaimh Crann Laudato inniu- is siombail é ar an aithint chomhroinnte in Éirinn agus in Aontas na hAfraice maidir leis an dúshlán domhanda a bhaineann leis an athrú aeráide. Le Crann Laudato méadófar bithéagsúlacht na hÉireann agus cuirfidh sé lenár gcuid iarrachtaí chun athrú aeráide a mhaolú. Cabhróidh sé le heolas a scaipeadh agus tacaíocht a thabhairt don mhórthionscnamh Crios Mór Glas. Táim thar a bheith sásta tacú leis an gcoincheap iontach Crios Mór Glas, crios 8,000km de thírdhreacha glasa torthúla  a chuirfidh srian le  leathadh an Ghaineamhlaigh Sahara ó dheas."."

Ag labhairt dó ar a chuid tacaíochta don mhórthionscnamh Crios Mór Glas, thug an tAire cuntas ar an rannphairtíocht le Coinbhinsiún na NA chun an gaineamhlú a chomhrac (UNCCD):

"Bhí cruinniú agam le Rúnaí Feidhmiúcháin UNCCD i Nua Eabhrac an mhí seo caite. Léirigh mé tacaíocht na hÉireann don obair thábhachtach atá ar bun leis an tionscnamh Crios Mór Glas a chur chun cinn. D'fhógair mé maoiniú suas le €1.2 milliún chun an tionscnamh seo a fhorbairt a thuilleadh laistigh den UNCCD, chun plean a dhréachtú don choincheap iontach seo, ag súil go gcuirfear an tionscadal i gcrích faoi 2030.

Ag labhairt dó ar thábhacht an tionscnaimh Crios Mór Glas i gcomhthéacs na himirce a tharlaíonn mar gheall ar athruithe aeráide, dúirt an tAire:

"Tá suim mhór agam sa tionscnamh Crios Mór Glas toisc go bhfuil dúshlán domhanda ann mar gheall ar athruithe aeráide. I dtuarascáil Groundswell le déanaí, léirigh an Banc Domhanda go bhféadfaí iallach a chur ar 140 milliún duine dul ar imirce faoi 2050 mar gheall ar athruithe aeráide. Tá seo ag tarlú ar scála beag in Éirinn. B'éigean do theaghlaigh bogadh as tithe a raibh siad ina gcónaí iontu leis na cianta, mar gheall ar thuilte.

Tá níos mó i gceist leis an tionscnamh Crios Mór Glas ná crios glas a thógáil le srian a chur le leathadh an ghaineamhlaigh; cuirtear deiseanna agus forbairt eacnamaíoch ar fáil do phobail feadh an bhealaigh, cruthaítear dóchas don todhchaí san áit dúchais agus tugtar deis chun cur leis an eacnamaíocht áitiúil."

Dúirt an tAire go raibh na sonraí tacaíochta á réiteach ag a Roinn agus an UNCCD agus go raibh an dá eagraíocht ag tacú go hiomlán leis an mórathrú chun an Crios Mór Glas a chríochnú faoi 2030.

"Aontaíonn an UNCCD go hiomlán leis an measúnú gur gá tacaíocht straitéiseach a thabhairt do na príomhthionscadail má táthar chun an Crios Mór Glas a chríochnú taobh istigh den achar ama atá leagtha amach. Spreagfaidh an tacaíocht straitéiseach as Éirinn agus an UNCCD sainscileanna agus iarrachtaí an Aontais Afracaigh, trí thír déag sa Chrios Mór Glas, chomh maith leis na páirtithe leasmhara agus na maoinitheoirí áitiúla, reigiúnda, náisiúnta agus idirnáisiúnta."

 

Nótaí le haghaidh Eagarthóirí

 

Coinbhinsiún na NA chun an gaineamhlú a chomhrac

Tháinig Coinbhinsiún na NA chun an gaineamhlú a chomhrac (UNCCD) i bhfeidhm in 1994 glactha ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Chomhshaol agus Forbairt in Rio de Janeiro in 1992 agus san am céanna ag Creat-Choinbhinsiún na NA maidir leis an Athrú Aeráide. Is é an Coinbhinsiún an t-aon chomhaontú idirnáisiúnta atá ina cheangal dlí ag nascadh an comhshaoil agus forbartha le bainistíocht inbhuanaithe talún. Tugann an Coinbhinsiún aird go háirithe ar réigiúin atá tur, breacthur agus fo-bhogthais, réigiúin ar a dtugtar tailte tirime. Is anseo atá roinnt de na héiceachórais is somhillte agus roinnt de na daoine is leochailí.

Comhoibríonn na 196 páirtí sa Choinbhinsiún le cúinsí maireachtála na ndaoine a fheabhsú ar na tailte tirime, le talamh a chothabháil agus a athchóiriú agus le tionchair thriomaigh a mhaolú. Tá an UNCCD tiomanta do chur chuige ón mbun aníos, ag spreagadh daoine áitiúla le bheith páirteach chun an gaineamhlú agus an díghrádú talún a chomhrac. Éascaíonn rúnaíocht an UNCCD comhoibriú idir tíortha forbartha agus tíortha i mbéal forbartha, go háirithe i gcás aistriú eolais agus teicneolaíochta le haghaidh bainistíocht inbhuanaithe talún.

 

Tionscnamh Crios Mór Glas

Sheol an tAontas Afracach an tionscnamh Crios Mór Glas i 2007 le tacaíocht ó rúnaíocht an UNCCD agus ó Fheachtas Gnímh na NA ar Spriocanna Inbhuanaithe Forbartha. Leis an tionscnamh seo táthar ag iarraidh 8,000 km de thírdhreacha torthúla a chruthú trí thacú le pobail áitiúla chun foraoisí, féaraigh agus acmhainní nádúrtha eile sna tailte tirime a bhainistiú go hinbhuanaithe. Ón uair a seoladh an tionscnamh d'fhás sé ina chlár iomlánaíoch forbartha ag díriú ar shlite maireachtála, ar chruthú fostaíochta agus ar theacht aniar aeráide sna tíortha éagsúla atá páirteach ann. Faigh eolas breise arhttps://www.unccd.int/actions/great-green-wall-initiative

 

Crann Laudato

Thionscain Cumann na Misean chun na hAfraice an tionscnamh Crann Laudato i Márta 2018. Seoladh an Crann Laudato go foirmiúil i Ros Comáin ar an 8 Márta 2018. Tá sé mar aidhm aige cur leis an tionscnamh Crios Mór Glas trí chrainn a chur in Éirinn agus tacaíocht níos mó a thabhairt do phlandú crann feadh réigiúin Sahel na hAfraice.

 

Críoch.

Press Release Documents