You are here:

Na ceapacháin is déanaí chuig Boird An Post agus EirGrid fógartha ag an Aire Naughten

Baile Átha Cliath, 23 Meitheamh 2017

Tá beirt stiúrthóirí nua, Carol Bolger agus Deirdre Burns, ceaptha le déanaí ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, chuig Bord An Post agus ceathrar stiúrthóirí nua, John Trethowan, Lynne Crowther, Theresa Donaldson agus Eileen Maher chuig Bord EirGrid.

Ag caint dó faoi cheapacháin Carol Bolger agus Deirdre Burns chuig Bord An Post dúirt an tAire Naughten “Cuireann sé an-áthas orm Carol Bolger agus Deirdre Burns a cheapadh chuig Bord An Post. Creidim go gcuirfidh an dá cheapachán seo go mór le saineolas an Bhoird agus é ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin a bhaineann leis an timpeallacht athraitheach ina mbíonn sé ag feidhmiú”. Beidh na ceapacháin seo éifeachtach go ceann tréimhse chúig bliana ón 11 Bealtaine 2017.

Maidir leis na ceapacháin chuig Bord EirGrid, dúirt an tAire Naughten, “Creidimse go gcinnteoidh raon agus réimse taithí an cheathrair seo atá ceaptha agam go mbeidh fáil ag Bord EirGrid ar an saineolas agus ar an inniúlacht a theastaíonn chun a chúram tábhachtach straitéiseach a chomhlíonadh. Beidh na ceapacháin seo éifeachtach go ceann tréimhse chúig bliana ón 2 Meitheamh 2017.

Rinneadh na ceapacháin seo i ndiaidh próiseas roghnúcháin iomaíoch a rith an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar stateboards.ie.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

Beathaisnéisí gairide den bheirt nua a ceapadh chuig Bord An Post

Deirdre Burns
Is Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin le Wembar Pharmacy í Deirdre Burns. Roimhe sin bhí sí ina stiúrthóir miondíola agus Stiúrthóir Straitéise Uile-Chainéil le EE Ltd sa Ríocht Aontaithe.

Carol Bolger
Is í Carol Bolger Stiúrthóir Bunaidh Carthena Consulting Ltd, 2014 – Dáta. Ba Chomhalta Boird í den Údarás Sláinte agus Sábháilteachta ó 2014 agus roimhe sin ba cheannasaí eatramhach í ar bhainistíocht gnó RBS Londan.

Beathaisnéisí gairide den cheathrar nua a ceapadh chuig Bord EirGrid

John Trethowan
Is é John Trethowan Cathaoirleach an Progressive Building Society ó mhí Eanáir 2014. Is é ceannasaí na hOifige um Athbhreithniú Creidmheasa in Éirinn é ó 2009.

Lynne Crowther
Tá Lynne Crowther ina comhalta de bhord Chomhairle Tomhaltóirí Thuaisceart Éireann ó mhí Eanáir 2015. Is í úinéir na cuideachta comhairliúcháin cumarsáide, Lynne Crowther Consulting, ó 2013.

Theresa Donaldson
Is í Theresa Donaldson Príomhfheidhmeannach agus Príomhoifigeach Airgeadais Chomhairle Cathrach Lios na gCearrbhach agus an Chaisleáin Riabhaigh ó Mheitheamh 2014. Is comhalta boird í faoi láthair d’Fhóram Phríomhfheidhmeannaigh Thuaisceart Éireann.

Eileen Maher
Tá Eileen Maher ina Stiúrthóir Bainistíochta le Ireland Warande ó mhí Feabhra 2015. Bhí sí ina Stiúrthóir Straitéise agus Cúrsaí Seachtracha le Vodafone ó Bhealtaine 2013 go Samhain 2014. I mí Feabhra 2017, ceapadh í chuig Bord Údarás Craolacháin na hÉireann do thréimhse cúig bliana.​

Press Release Documents