You are here:

Ceapacháin ar Bhord TG4 le gairid fógartha ag an Aire Naughten

Baile Átha Cliath, 5 Nollaig 2017
Fuair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., faomhadh an Rialtais chun trí chomhalta nua a cheapadh ar Bhord TG4. 

Ar ainmniúchán an Aire, ceapadh Siobhán Ní Ghadhra, Mairéad Ní Nuadháin agus Darach Ó Tuairisg ar an mBord ar feadh tréimhse 5 bliana le héifeacht ón 21 Samhain 2017.

Dúirt an tAire Naughten gur daoine sárchumasacha iad na comhaltaí Boird nua, daoine a roghnaíodh mar go raibh taithí nach beag acu, nó mar gur léirigh siad cumas, faoi cheann amháin nó níos mó de na critéir riachtanacha atá leagtha amach in Alt 82(1) den Acht Craolacháin 2009. Agus fáilte á cur aige roimh na ceapacháin, dúirt an tAire, "Leanann TG4 ar aghaidh de bheith ag cur tacaíocht ollmhór ar fáil d'fhorbairt na hearnála neamhspleáiche léiriúcháin agus do chur chun cinn agus d'fhorbairt na Gaeilge go háirithe. Cuireann an cainéal seirbhís Ghaeilge ar fáil ar fud an domhain trí Sheinnteoir TG4 agus trí sheirbhísí ar líne freisin. Creidim go gcuirfidh na ceapacháin seo go mór leis an saineolas atá ar fáil don Bhord agus go n-ullmhóidh siad an Bord agus é ag baint a chuid oibleagáidí amach ar bhonn leanúnach.

Roghnaíodh na ceapaithe ar fad tar éis próiseas roghnúcháin iomaíoch a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar stateboards.ie

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

Beathaisnéisí gairide na gceapaithe nua ar Bhord TG4

• Siobhán Ní Ghadhra

Is í Siobhán Ní Ghadhra úinéir/léiritheoir Danú Media Teo ó bhí Aibreán 2014 ann. Ar feadh 11 bhliain roimhe sin bhí sí ag obair le Telegael, mar Cheannasaí Léiriúcháin ar dtús agus mar Phríomhoifigeach Oibriúcháin ó 2012 ar aghaidh.

• Darach Ó Tuairisg

Tá Darach Ó Tuairisg ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Mheangadh Fíbín ó bhí 2003 ann. Bhí sé ina léachtóir cónaitheach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh idir 2008 agus 2014.

• Mairéad Ni Nuadháin

Ba í Mairéad Ní Nuadháin Ceannasaí Caidrimh Sheachtraigh RTÉ ó 2013 go 2016. Bhí sí ina Leas-Stiúrthóir Clár Teilifíse do RTÉ roimhe sin.

Press Release Documents