You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten ceapacháin ar Bhord ÚFIÉ le gairid

1 Lúnasa 2017

Cheap an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, dhá chomhalta nua, Ann Markey agus Andrew Ennis, ar Bhord Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) le gairid.

Bunaíodh ÚFIÉ mar údarás náisiúnta fuinnimh na hÉireann faoin Acht um Fhuinneamh Inbhuanaithe 2002. Is é misean ÚFIÉ na príomhról a bheith aige maidir le hÉirinn a athrú ina sochaí atá bunaithe ar struchtúir, teicneolaíochtaí agus cleachtais fuinnimh inbhuanaithe.

Agus é ag caint ar na ceapacháin, dúirt an tAire Naughten: "Tá an-áthas orm Ann agus Andrew a cheapadh ar Bhord ÚFIÉ. Creidim go neartóidh a réimse taithí saineolas an Bhoird agus go gcuirfidh sé le cumas ÚFIÉ agus é i mbun Éire a ghluaiseacht i dtreo todhchaí dícharbónaithe atá tíosach ar fhuinneamh.

Tréimhse cúig bliana a bheidh sa cheapachán seo le héifeacht ón 14 Iúil 2017.

Roghnaíodh na ceapaithe ar fad tar éis próiseas roghnúcháin iomaíoch a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar stateboards.ie

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí
Beathaisnéisí gairide na gceapaithe nua ar Bhord ÚFIÉ

Ann Markey
Is comhairleoir gnó ina gnólacht comhairleoireachta féin i dtaca le hairgeadas/le cúrsaí gnó í Ann Markey. Bhí sí ina ceannasaí Airgeadais ar roinnt gnólachtaí BSL roimhe seo agus tá sí ina comhalta boird/ ina cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca, an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach, ó Mheitheamh 2016.

Andrew Ennis
Is Stiúrthóir na bhFoinsí In-athnuaite Fuinnimh in Bartra Capital Property Management é Andrew Ennis. Bhí sé ina
Chomhairleoir Sinsearach um Airgeadas Corparáideach san Aonad NewEra de Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta roimhe seo agus bhí sé ina Stiúrthóir ar Airgeadas Corparáideach NCB freisin(atá mar chuid de Investec Ireland anois).

Press Release Documents