You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten riachtanais slándála éigeantacha nua do sholáthraithe infreastruchtúr criticiúil náisiúnta na hÉireann le cosaint ar chibear-ionsaithe

19 Meán Fómhair 2018   

Ag labhairt dó inniu ag an gCruinniú Mullaigh Sonraí, d'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil riachtanais nua thábhachtacha slándála, a bhaineann le córais líonraí agus faisnéise na soláthraithe infreastruchtúr criticiúil náisiúnta in Éirinn, i réimsí amhail fuinneamh, cumarsáid dhigiteach, iompar, soláthar uisce óil agus cúram sláinte. Is riachtanais éigeantacha iad, a mbeidh ar Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha (OES) a chur i bhfeidhm ina gcuid eagraíochtaí.

Cinntíonn na riachtanais slándála, a pléadh ag comhairliúchán poiblí roimhe seo, go mbeidh uaschosaint ag infreastruchtúr criticiúil náisiúnta na hÉireann ar chibear-ionsaithe agus ar bhagairtí ar líne.

Dúirt an tAire Naughten: "Tá an teicneolaíocht faisnéise agus an teicneolaíocht dhigiteach ina gcuid bhunúsach de na seirbhísí ar fad beagnach, ar a mbrathann indibhidí, gnónna, teaghlaigh agus pobail sa Stat seo. De bharr na teicneolaíochta ar líne, tá barr feabhais curtha ar Infreastruchtúr Criticiúil Náisiúnta, amhail fuinneamh, agus líonraí teileachumarsáide agus ar sheirbhísí amhail cúram sláinte, seirbhísí airgeadais, oideachas, agus ar sholáthar agus dáileachán uisce óil ach tá méadú ar an mbaol ó chibear-ionsaithe.

Tá na riachtanais slándála rangaithe faoi chúig théama lárnacha, Aithin, Cosain, Aimsigh, Freagair agus Athshlánaigh. Tugann siadsan forléargas ar bhainistíocht eagraíochta i leith riosca cibearshlándála. Ní mór do gach oibritheoir, bearta cuí slándála a mheas agus a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic leis na cúig réimse, ag cur san áireamh cúinsí ar leith earnála agus na rioscaí atá aitheanta ina eagraíocht féin agus sa timpeallacht.

Le tamall anuas tá proiséas ar bun le OES a aithint, agus cuirfear tús leis an bproiséas aitheantais láithreach, toisc go bhfuil fógra neamhfhoirmiúil curtha chuig na heagraíochtaí cheana, ag léiriú go bhfuil siad aitheanta. Ach, beidh an modh agus uainiú maidir le cur i bhfeidhm na mbeart faoi gach téama, difriúil ag Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha (OES), ag brath ar na measúnuithe riosca agus cúinsí ar leith na n-earnálacha ina bhfuil siad ag feidhmiú.

Lean an tAire Naughten mar seo: "Nuair a aithnítear na hOibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha in Éirinn cabhróidh sé le tosaíocht a thabhairt do chibearshlándáil laistigh de na heagraíochtaí sin; cinnteoidh sé freisin go mbeidh ar oibríochtaí sna hearnálacha ábhartha den infreastruchtúr criticiúil náisiúnta, na hullmhúcháin is fearr a dhéanamh dá gcuid ríomhlíonraí teicneolaíochta agus faisnéise maidir le cibearshlándáil.

Ach, leag an tAire Naughten béim ar an bpointe, go mbeidh OES freagrach as córais líonraí agus faisnéise a aithint, ar ghá dóibh riachtanais slándála, atá sa Treoir, a chomhlíonadh maidir le slándáil na seirbhíse riachtanaí a chuireann siad ar fáil; agus beidh orthu a thaispeáint go bhfuil prionsabail slándála agus bearta cuí teicniúla á gcur i bhfeidhm acu, rud a chinnteoidh cosaint na gcóras líonraí agus faisnéise laistigh dá n-eagraíochtaí.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire: "Tá dul chun cinn maith déanta leis na bearta slándála seo sa mhéid is go mbeidh ar oibritheoirí seirbhísí riachtanacha sna hearnálacha a bhaineann leis an infreastruchtúr criticiúil náisiúnta, a gcórais líonraí agus faisnéise a chosaint ar chibearionsaithe. Bíonn dúshláin leanúnacha ag oibritheoirí na seirbhísí riachtanacha, sa réimse seo gach lá agus tá sé tábhachtach go bhfuil sé ar chumas na hÉireann leanúnachas na seirbhísí seo a chinntiú."

Éilíonn an Treoir go gcuirfear córas rialála i bhfeidhm in Éirinn maidir le Soláthraithe Seirbhísí Digiteacha (DSPanna). Beidh soláthraithe néalríomhaireachta, soláthraithe inneall cuardaigh agus soláthraithe ríomh-mhargaí san áireamh ansin. Chuige seo, tá comhairliúchán leanúnach ar siúl leis na rannpháirtithe sna hearnálacha Teicneolaíocht Faisnéise is Cumarsáide le comhordú a dhéanamh ar an bproiséas chun na Soláthraithe Seirbhísí Digiteacha a aithint.

Críoch

Press Release Documents