You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten maoiniú méadaithe d'uasghráduithe fuinnimh baile agus pobail agus deontais nua do theaghlaigh sa Scéim Chúitimh do Lucht Bainte Móna

  • Faigheann Naughten ceadú ón gComh-aireacht do mhaoiniú méadaithe le haghaidh uasghráduithe fuinnimh baile agus pobail
  • Deontais nua do theaghlaigh sa Scéim Cúitimh do Lucht Bainte Móna

Fuair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, ceadú ón gComh-aireacht do bhearta nua agus do mhaoiniú méadaithe a thabhairt isteach le haghaidh scéimeanna baile agus pobail um éifeachtúlacht fuinnimh.   D'fhógair an tAire freisin tacaíocht nua deontais, ar bhonn píolótach, do dhaoine atá páirteach sa Scéim Cúitimh do Lucht Bainte Móna.

  • Tá áthas ar an Aire Naughten a fhógairt go bhfuil 'Scéim Tithe Níos Teo' an Rialtais, atá saor in aisce, á leathnú aige go teaghlaigh a fhaigheann an Liúntas Cúraim Baile ón 1 Eanáir 2018.

Íocaíocht mhíosúil is ea Líuntas Cúraim Baile a dhéantar le teaghlach nó le caomhnóir páiste faoi 16 bliana atá faoi mhíchumas trom atá.

Tá Scéim na dTithe Níos Teo oscailte do dhaoine atá ag fáil:

               

• Liúntas breosla;

               

• Liúntas Cuardaitheora Poist ar feadh níos mó ná sé mhí;

               

• Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh;

               

• Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora.

 

Cuireann Scéim Fuinnimh na dTithe Níos Teo réimse leathan beart ar fáil saor in aisce do shealbhóirí tí a dteastaíonn uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh uathu, gur fiú €3,000 iad ar an meán. Áirítear insliú áiléir agus cuasbhalla, tithe a dhéanamh díonmhar ar shéideáin, seaicéid fálaithe, bolgáin solais ísealfhuinnimh etc. ar cuid de na bearta.

  • Fuair an tAire dreasacht do dhaoine, a dteastaíonn uathu imeacht ó bhreoslaí iontaise a úsáid chun a dtithe a théamh, le deontas suntasach nua de €3,500 le haghaidh teaschaidéal, le héifeacht ó Aibreán 2018.  Tiocfaidh méadú 33% ar an deontas leis seo d'insliú ballaí seachtracha agus cuirfear deontas níos airde le haghaidh rialtáin téimh in áit deontais d'athsholáthar coire breosla iontaise.

Is gléasanna leictreacha iad teaschaidéil atá in ann teas a aistriú ón taobh amuigh go dtí an taobh istigh den fhoirgneamh chun é a théamh.  Ní theastaíonn tumthéitheoir cúltaca, coire nó gléas téimh ar bith eile ó theach nuair atá teaschaidéal suiteáilte ann.  Téitear teaschaidéil foirgnimh ag teocht sheasmhach.

  • Tá an tAire Naughten ag fógairt go méadófar an deontas do chórais rialaithe téimh ó €600 go dtí €700, beag beann ar chóras téimh an tí. Rialaíonn rialtáin téimh úsáid fuinnimh teaghlaigh agus feabhsaíonn siad compord. Is éard atá i gceist leis seo i dtéarmaí praiticiúla ná go mbeidh €700 ar fáil d'úinéirí tí atá ag iarraidh rialtáin téimh a chur isteach in áit a gcoire.  Ós rud é go mbainfidh an deontas le rialtáin téimh amháin anois, léiríonn sé go bhfuil an Rialtas ag imeacht ó thacú le teicneolaíochtaí breosla iontaise le deontais SEAI.
  • Tá an tAire Naughten ag fógairt freisin go méadófar an maoiniú atá ar fáil d'insliú ballaí seachtracha go mór agus leibhéil deontais ó €2,750 go dtí €6,000 á gcur ar fáil.  Dúirt an tAire Naughten go spreagfaidh sé seo níos mó úinéirí tí le hinfheistiú in éifeachtúlacht fuinnimh a dtithe. Is é infheistiú in uasghráduithe, insliú dín agus ballaí, tithe a dhéanamh díonmhar ar shéideáin agus rialtáin téimh, an bealach is cost-éifeachtúla don chuid is mó d'úinéirí tí chun billí leanúnacha fuinnimh a laghdú.
  • Maidir le pobail, tá tiomantas nua tugtha ag an Aire Naughten maidir le maoiniú ráthaithe do thionscadail fuinnimh pobail. Bronnfar luach €28 milliún de dheontais in 2018 a mbeidh aistriú ó thacaíocht do bhreosla iontaise mar chuid de.

Thug an tAire tiomantas ráthaithe maoinithe do gach grúpa pobail, faoi réir dul i gcomhpháirtíocht le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) agus faoi réir caighdeán áirithe cáilíochta a bhaint amach.   Leis an maoiniú ráthaithe seo spreagfar grúpaí pobail chun tionscadail a fhás agus a fhorbairt ina gceantar áitiúil.

Dúirt an tAire Naughten: "Tá sé in am imeacht ó bhreoslaí iontaise a úsáid chun ár dtithe a théamh. Le leathnú na scéimeanna reatha agus maoiniú méadaithe d'fhearais a rialaíonn úsáid fuinnimh teaghlaigh, rialtáin téimh agus teaschaidéil ina measc, go háirithe in éineacht le bearta níos doimhne amhail insliú ballaí, déanfar fíordhifríocht dár dtithe, dár bpobail agus dár gcomhshaol. Ach an maoiniú atá ar fáil a mhéadú agus scéimeanna reatha a leathnú, tá súil agam go spreagfar níos mó daoine le hinfheistiú in éifeachtúlacht fuinnimh a dtithe.

Maoiníonn an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil agus oibríonn Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann na scéimeanna deontais seo ar fad.

Dúirt Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ÚFIÉ, Jim Gannon:  "Tugann ÚFIÉ an-tacaíocht don chinneadh a rinneadh inniu maidir leis an réimse teicneolaíochtaí a dtacaítear leo sna cláir iarfheistithe.  Is céim shuntasach chun cinn é na cistí atá ar fáil a chaitheamh ar bhearta níos éifeachtaí agus tacaíochtaí a bhogadh ó theicneolaíochtaí atá níos déine ar charbón agus léiríonn sé d'úinéirí tí agus don slabhra soláthair an treo ina bhfuil Éire ag dul. Cuirimid fáilte roimh an infheistiú méadaithe sna bearta seo ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, agus ag an státchiste, agus leanfaimid ar aghaidh ag iarraidh teacht ar bhealaí níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla chun ár sainordú a chur i gcrích."

 

Tacaíocht nua deontais do theaghlaigh sa Scéim Cúitimh do Lucht Bainte Móna

  • Fógraíonn an tAire Naughten scéim tacaíochta nua um éifeachtúlacht fuinnimh ar bhonn píolótach atá dírithe ar dhaoine sa Scéim Cúitimh do Lucht Bainte Móna de chuid an Rialtais.

Cuirfidh an deontas tacaíocht airgeadais 50% ar fáil do theaghlaigh atá ag iarraidh infheistiú i bhfeabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh a thabharfadh Rátáil Fuinnimh Foirgnimh A3 dá dteach. I dtéarmaí praiticiúla, beidh orthu infheistiú i mbearta cosúil le hinsliú ballaí seachtracha, fuinneoga, doirse agus i gcórais téimh a úsáideann fuinneamh in-athnuaite, ar nós teaschaidéal. Beidh Roinn an Aire Naughten, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Bord na Móna páirteach sa scéim phíolótach nua a d'fhógair an tAire.

Ainmníodh sé phortach cheana féin ina gcuirfear pacáiste saincheaptha d'fheabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh, a bhfuil tacaíochtaí suntasacha stáit ag gabháil leis, ar fáil do na teaghlaigh ar fad, a bhfuil cearta acu ar an bportach sin. Tá Nasc Tuaithe na hÉireann ag dul i gcomhairle le teaghlaigh sna ceantair sin agus cuirfear tús le ceardlanna poiblí ar an scéim in Eanáir 2018.

Seo a leanas na portaigh:

 

1. Loch Coirib, Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta (SAC)Contae na Gaillimhe
2. Portach Mhaigh Cláir, SACContae Uíbh Fhailí
3. Portach Ard an Chuilinn, SACContae an Longfoirt
4. Portach an Chairn, SACContae na hIarmhí
5. Portach Choill na Croise, SACContae na hIarmhí
6. Portach Bhaile na Móna agus Chorr an ChipContae Ros Comáin

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí - Sonraí airgeadais ar dheontais éifeachtúlachta fuinnimh

ReathaNua in 2018
Teaschaidéal (aer go huisce, foinse talún, foinse uisce, aer sceite) i bhfeidhm Aibreán 2018-€3,500
Teaschaidéal (aer go haer)-€600
Rialtáin Téimh €600€700
Insliú Ballaí SeachtrachaTeach Scoite€4,500€6,000
Teach leathscoite/Teach deireadh sraithe€3,400€4,500
Teach lár sraithe nó árasán€2,250€2,750

 

Press Release Documents