You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh níos doimhne do thithe

Leathnaíonn Naughten na bearta do dhaoine nach bhfuil sé d'acmhainn acu a dtithe a théamh chun go gcuirfear insliú ballaí seachtracha agus téamh in-athnuaite san áireamh

 

29 Márta 2018

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, inniu go leathnófar na bearta uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh atá ar fáil faoin Scéim um Thithe Níos Teo, atá á riar ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ), chun bearta amhail insliú ballaí seachtracha, córais in-athnuaithe téimh agus fuinneoga nua a chur san áireamh.

Ciallaíonn sé seo go mbeifear in ann an Scéim a chur i bhfeidhm i dtithe nach ndearnadh oibreacha iontu roimhe seo.  Déanfar uasghrádú níos doimhne sna tithe seo. Spárálfar níos mó fuinnimh agus laghdófar astaíochtaí carbóin mar thoradh air seo.

Ach na tithe seo a dhéanamh tíosach ar fhuinneamh, beidh tithe níos teo, níos tirime agus níos sláintiúla ag daoine a raibh deacrachtaí acu an costas a bhaineann lena dteach a théamh a sheasamh. 

Is é seo an chéad chéim eile i gcur i bhfeidhm chinneadh an Aire aistriú ó thacaíochtaí deontais a thabhairt do bhreoslaí iontaise. 

Agus é á fhógairt seo ag comhdháil bhliantúil Energy Action i bPáirc an Chrócaigh inniu, dúirt an tAire Denis Naughten: "Is í an Scéim um Thithe Níos Teo an phríomhscéim tacaíochta deontais do thithe atá faoi thearcrochtain fuinnimh. Cuirtear uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh saor in aisce ar fáil do thithe leochaileacha agus bíonn na tithe níos teo agus níos saoire le téamh dá bharr. Leithdháil mé €24 milliún ar an scéim don bhliain 2018.  Go dtí seo, dhíríomar ar thacaíocht a thabhairt do bhearta níos éadoimhne leis an scéim seo. Spáráiltear a lán fuinnimh ar chostas íseal mar gheall ar na bearta seo, agus bíonn tionchar acu i dtaca le teach a dhéanamh níos teo agus níos éifeachtúla.  Is túsphointe ciallmhar é seo.  Leathnaíodh scéim na bliana seo caite chun bearta níos doimhne iarfheistithe a sholáthar do thithe a bhfuil drochbhail orthu. Caithfimid an chéim bhreise a ghlacadh anois, áfach, agus iarracht a dhéanamh níos mó fuinnimh agus carbóin a spáráil, go háirithe do thithe a bhfuil sé níos deacra cóireáil a dhéanamh orthu. Ní bhainfear iad seo amach ach amháin trí bhearta níos doimhne.  Dá bhrí sin, tá an-áthas orm a fhógairt go dtacóidh an Scéim um Thithe Níos Teo le gach cineál inslithe ballaí, lena n-áirítear ballaí seachtracha agus thar aon rud eile, tacófar le fuinneoga nua faoin leathnú seo. Ní hamháin go bhfreastalóidh an Scéim seo ar thithe nach rabhthas in ann oibreacha a dhéanamh iontu roimhe seo, ach is féidir uasghrádú níos doimhne a sholáthar dóibh anois.  Ach na bearta níos doimhne seo a sholáthar faoin Scéim um Thithe Níos Teo, ina gcaithfear córais téimh a shuiteáil nó córais nua a chur in áit na seanchóras breoslaí iontaise, cruthóimid an deis chun teicneolaíochtaí glana in-athnuaite téimh a shuiteáil.    Is tuilleadh dul chun cinn é seo maidir leis an gcinneadh a rinne mé ag deireadh na bliana seo caite aistriú ó thacaíochtaí deontais do bhreoslaí iontaise go dtí ábhair in-athnuaite a chur i bhfeidhm."

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin Scéim um Thithe Níos Teo téigh chuig suíomh gréasáin ÚFIÉ[1] nó déan teagmháil le ÚFIÉ ag warmerhomes@seai.ie nó glaoigh ar 1800 250 204.

 

Nótaí

Agus í á maoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus á hoibriú ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ), is í an Scéim um Thithe Níos Teo príomhthacaíocht an Rialtais do thithe faoi thearcrochtain fuinnimh. Tá leathnú na scéime chun bearta níos doimhne iarfheistithe a sholáthar do thithe atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh á fhógairt ag an Aire.

Cuireann an Scéim um Thithe Níos Teo uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh saor in aisce ar fáil do thithe atá, nó baol ann go mbeidh siad, faoi thearcrochtain fuinnimh. Cabhraíonn na huasghráduithe seo, lena n-áirítear insliú áiléir agus cuasbhalla, tithe a dhéanamh díonmhar ar shéideáin agus seaicéid fálaithe, le feidhmíocht fuinnimh an tí. Bíonn daoine níos compordaí agus bíonn billí níos ísle leictreachais acu dá bharr. Leithdháileadh €24 milliún ar an Scéim um Thithe Níos Teo don bhliain 2018.

[1] https://www.seai.ie/grants/home-grants/warmer-homes-scheme/

Press Release Documents