You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten go leanfaidh an Rialtas le maoiniú stáit don Ionad Náisiúnta um Thaighde Digiteach (NDRC)

Fuair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., faomhadh rialtais chun leanúint le maoiniú stáit don chlár NDRC (Ionad Náisiúnta um Thaighde Digiteach) agus faomhadh rialtais dá Roinn comórtas a eagrú chun lamháltóir a cheapadh.

Bunaíodh an NDRC in 2006 faoi chonradh lamháltais leis an Aire agus feidhmíonn sé chun moltaí taighde sa réimse digiteach a bhfuil gealladh fúthu a fhorbairt chun go mbeidh siad ina bhfiontair nua tráchtála a bheidh réidh le lainseáil san earnáil phríobháideach. An bhliain seo caite, d'fhostaigh an Roinn Indecon International Economic Consultants chun athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar an bpolasaí atá mar bhonn ag an gclár NDCR.

Cheap na comhairleoirí go raibh an t-infheistiú i gclár an NDRC éifeachtach, agus meastar gur  €73.5m an buntáiste eacnamaíoch glan a bhí aige. Luadh sa tuarascáil go bhfuil níos mó ná 680 post ard-luacha cruthaithe ag comhlachtaí a fuair tacaíocht ón NDRC agus go bhfuil €152m d'infheistiú leantach faighte ag na comhlachtaí. Tháinig Indecon ar an tuairim go bhfuil aidhm an pholasaí atá mar bhonn ag an gclár NDRC bailí fós, agus mhol siad gur chóir don Stát leanúint lena thacaíocht do ghnólachtaí nuathionscanta san earnáil dhigiteach.

Agus an cinneadh á fhógairt aige, dúirt an tAire, "Tá gach gné den tsochaí, nach mór, á athrú ag teicneolaíochtaí digiteacha, agus is é ceann de na spriocanna atá againne sa Rialtas ná timpeallacht tráchtála a chruthú inar féidir le fiontair nua theicneolaíocha a bheith rathúil. Is é conclúid na tuarascála Indecon ná gur polasaí tábhachtach agus rathúil é an NDRC a bheith ann chun tacaíocht a thabhairt d'fhiontair Éireannacha dhigiteacha nua, agus molann an tuarascáil don Rialtas leanúint lena thacaíocht don chlár,

Ar bhonn cinnte an Rialtais, eagróidh mo Roinn próiseas soláthair iomaíoch chun lamháltóir a roghnú a reáchtálfaidh clár an NDRC agus a thabharfaidh tacaíocht luathchéime do ghnólachtaí nua san earnáil dhigiteach."

 

Cúlra

Bunaíodh an NDRC i 2006 faoi chonradh lamháltais leis an Roinn i ndiaidh próisis iomaíoch. Feidhmíonn sé chun moltaí taighde a bhfuil gealladh fúthu sa réimse digiteach a fhorbairt nó go mbíonn siad ina bhfiontair nua tráchtála atá réidh le lainseáil san earnáil phríobháideach.

Roghnaíodh cuibhreannas d'institiúidí tríú leibhéal go déanach sa bhliain 2006 chun an NDRC a bhainistiú agus a reáchtáil trí chonradh lamháltais i ndiaidh próisis soláthair iomaíoch. Lean an chéad chonradh idir an Roinn agus an National Digital Research Centre Limited (NDRC), comhlacht a chuir an cuibhreannas tús leis, ó 2006 go 2013, agus bhí €25 milliún de mhaoiniú ón Roinn ag baint leis. Baineadh úsáid as rogha sa chomhaontú lamháltais chun an conradh a athnuachan go ceann 5 bliana eile i 2013 le €17.5 milliún de mhaoiniú (€3.5 milliún sa bhliain) go dtí deireadh Mhí an Mheithimh 2018.

San athbhreithniú rinneadh scrúdú ar (i) na hoibríochtaí, feidhmíocht go dtí seo i gcomparáid le haidhmeanna an togra NDRC agus a éifeachtaí eacnamaíocha ar bhonn níos leithne agus (ii) tábhacht an togra amach anseo agus cé chomh réasúnach is atá sé (má tá sé réasúnach in aon chor), tacaíocht Stáit a thabhairt  tar éis don Chomhaontú Lamháltais reatha imeacht as feidhm (an t-éiceachóras ina fheidhmíonn an NDRC á chur san áireamh).

Rinne Grúpa Stiúrtha a raibh oifigigh ón Roinn (Rannóg na Straitéise Digití Náisiúnta, Comhairleoir Airgeadais agus Eacnamaí Sinsearach), ón Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus ó Fhiontraíocht Éireann páirteach ann maoirseacht ar an tuarascáil.

Tá an NDRC dírithe go príomha ar thacaíocht gnó d'fhiontair nua luathchéime nach bhfuil airgead síl faighte acu go fóill. Cuireann sé roinnt tacaíochta 'síl' agus fiontair ar fáil freisin. Tá tréithe aige atá cosúil leo siúd atá ag cláir eile a luathaíonn fás comhlachtaí nuathionscanta, ach tá saintréithe aige freisin, lena n-áirítear:

  • a bhéim ar an earnáil dhigiteach
  • an maoiniú a chuireann sé ar fáil (airgead síl agus airgead eile sula mbíonn na comhlachtaí réidh  chun airgid síl a fháil), go minic ar leibhéal atá níos airde ná cláir eile.

Deir Indecon gur tionscnamh ardfheidhmíochta é NDRC a thagann le dea-chleachtais idirnáisiúnta.

Mar gheall ar thionchar eacnamaíoch an NDRC ar bhonn níos leithne, deir Indecon go raibh an t-infheistiú san NDRC éifeachtach agus meastar go bhfuil luach glan de €906 milliún ag ionchur na comhlachtaí a ghlac páirt i ngníomhaíochtaí NDRC. Tugann meastacháin Indecon le fios go raibh buntáiste eacnamaíoch de €73.5 milliún ag baint leis an togra nuair a chuirtear deischostais na n-acmhainní agus iomarcaíocht/ualach san áireamh – cóimheas glan buntáiste-costas 1.3:1, agus €55.25 milliún mar chostas iomlán don Stát. Ní chuirtear san áireamh seo buntáistí teagmhasacha ó thaighde a dhéanann na comhlachtaí a dtugtar tacaíocht dóibh.

Ar na slata tomhais feidhmíochta eile, is féidir a lua gur cruthaíodh 680 post agus go bhfuair na comhlachtaí €152m eile tar éis dóibh tacaíocht a fháil ón NDRC.

Press Release Documents