You are here:

Fógraíonn an tAire Naughten Leasuithe ar an Acht Craolacháin 2009 a chuirfidh borradh faoi raidió áitiúil agus a rachaidh i ngleic le himghabháil na táille ceadúnais

Dé Máirt 9 Bealtaine

Fuair an tAire Cumarsáide Denis Naughten faomhadh an Rialtais inniu dá mholtaí chun Leasuithe ar an Acht Craolacháin 2009 a dhréachtú.  Cabhróidh na Leasuithe leis na nithe seo a leanas; ualach an tobhaigh ar chraoltóirí neamhspleácha a laghdú; Scéim Sparánachtaí a chur ar fáil d'iriseoirí atá ag obair i raidió áitiúil nó pobail; tairiscint a eisiúint chun táille an cheadúnais teilifíse a bhailiú.

Tá dúshláin mhóra tráchtála, struchtúracha agus mhargaidh roimh earnáil craoltóireachta na hÉireann - an earnáil phoiblí, tráchtála agus phobail - a chuireann isteach ar a cumas cláir shainiúla agus ardchaighdeáin a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann ar an raidió agus ar an teilifís, cláir a léiríonn ár n-eispéireas coiteann agus a thugann dearcadh Éireannach ar ócáidí nuachta agus ar chúrsaí reatha. Chomh maith le hathrú tapa teicneolaíochta, tháinig meath suntasach de thart ar 40% ar an ioncam tráchtála atá ar fáil do chraoltóirí Éireannacha ó 2009.  An cúlú eacnamaíochta agus treochtaí atá ag athrú sa mhargadh fógraíochta is cúis leis seo. Agus go leor de na príomhghnólachtaí fógraíochtaí lonnaithe i Londain, tá tionchar suntasach an Bhreatimeachta le feiceáil cheana féin agus cuireann sé go mór leis an mbrú atá ar ioncaim fhógraíochta.  Coinbhéirseacht na meán agus an t-athrú i dtreo na fógraíochta digití a tharla dá bharr ba chúis le hathruithe suntasacha freisin agus tá siad ag cur isteach go mór ar an gcraoltóireacht agus ar na meáin chlóite go háirithe.

An tAire Denis Naughten:  "Tá an-áthas orm go bhfuair mé faomhadh na Comh-aireachta ionas gur féidir ualach an tobhaigh craolacháin a ghearrtar ar gach stáisiún raidió pobail agus áitiúil a laghdú. Tá áit speisialta ag an raidió i gcroíthe mhuintir na hÉireann agus is cuid lárnach de shochaí thuaithe na hÉireann é.  Caithfear an earnáil a chothú agus tacaíocht a thabhairt di. Ba mhaith liom níos mó solúbthachta a sholáthar d'Údarás Craolacháin na hÉireann (ÚCÉ) maidir leis an gcaoi a ngearrann sé an tobhach ar gach craoltóir, stáisiúin raidió pobail agus ospidéil san áireamh.  Is é is cuspóir leis na hathruithe beartaithe seo cead a thabhairt do ÚCÉ deimhin a dhéanamh de go ndéanann gach seirbhís a rialaíonn sé ranníocaíocht chothrom agus chomhréireach leis an tobhach agus nach bhfuil ualach míchuí á chur ag an tobhach ar an earnáil. Ina theannta sin, tá sé i gceist agam scéim nua maoinithe a thabhairt isteach chun sparánachtaí a chur ar fáil d'iriseoirí atá ag obair i stáisiúin raidió pobail nó áitiúla. Aithneoidh an scéim bheartaithe, a bheidh á maoiniú mar chuid den Chiste Craolacháin, iriseoireacht ardchaighdeáin ag leibhéal áitiúil. Seans go mbeidh spéis ar leith ag iriseoirí óga nach bhfuil ach tar éis tosú sa raidió áitiúil - agus is minic a thosaíonn siad sa raidió áitiúil."

"Tá sé d'aidhm leis an leasú suntasach eile a d'fhaomh an Chomh-aireacht inniu dul i ngleic leis na deacrachtaí a bhaineann le córas reatha na gceadúnas teilifíse agus leis an leibhéal ard imghabhála, a mheastar gurb ionann é agus breis is 13.75%, nó thart ar €40 milliún," a dúirt an tAire Naughten.  Cé gur cealaíodh cuid de na laghduithe a cuireadh i bhfeidhm le blianta beaga anuas mar gheall ar an €6 milliún a fuarthas  i gCáinaisnéis 2017 do chraoltóireacht seirbhíse poiblí, tuigim go gcaithfear dul i ngleic le leibhéal imghabhála na táille ceadúnais má táthar chun ranníocaíocht shochaíoch agus earnála RTÉ a choinneáil," a dúirt an tAire Naughten.

Críoch.

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Alt 145 (Gníomhaire Eisiúna Ceadúnais Teilifíse)

Ceann de na deacrachtaí a bhaineann le córas reatha na gceadúnas teilifíse is ea an leibhéal ard imghabhála, a mheastar gurb ionann é agus níos mó ná 13.75%. Tá sé seo an-ard i gcomparáid le caighdeáin na hEorpa, mar shampla, níl ach ráta imghabhála 7% ag an Ríocht Aontaithe.  Is ionann an figiúr in Éirinn agus caillteanas de thart ar €40 milliún sa bhliain do chraoltóireacht seirbhíse poiblí (lena n-áirítear an Ciste Craolacháin a thacaíonn leis an earnáil neamhspleách closamhairc).

Thit an ráta imghabhála sa Ríocht Aontaithe ó 13% in 1991 go dtí an 7% atá ann anois tar éis don BBC cuideachtaí tráchtála a cheapadh trí chomórtais soláthair phoiblí.  Ar bhonn na comhairle dlí a fuarthas ó Oifig an Ard-Aighne, ní thugann an reachtaíocht reatha cead don Aire gníomhaire ceadúnais teilifíse a cheapadh trí thairiscint phoiblí.  Ceartóidh na leasuithe beartaithe ar alt 145 é seo. 

D'iarr an tAire ar an Oifig um Sholáthar Rialtais Iarraidh ar Fhaisnéis a eisiúint le fáil amach cé na seirbhísí a d'fhéadfadh an margadh a sholáthar sa réimse seo.  Is réamhchéim riachtanach é an próiseas seo sula n-eisítear Iarraidh ar Thairiscint a d'fhéadfaí a eisiúint nuair a leasófar an reachtaíocht.  D'fhreagair naoi gcuideachta don Iarraidh poiblí ar Fhaisnéis go dtí seo.

 

Alt 33 (Maoiniú ÚCÉ)/Alt 123 (Leithdháileadh Maoiniú Poiblí) - Tobhach ÚCÉ - Tobhach ÚCÉ a pháirtmhaoiniú trí Tháillí Ceadúnais Teilifíse

Cuireadh na leasuithe ar ailt 33 agus 123 den Acht Craolacháin 2009 le chéile chun cead a thabhairt d'Údarás Craolacháin na hÉireann (ÚCÉ) maoiniú poiblí a fháil ó fháltais an Cheadúnais Teilifíse le caiteachas oibriúcháin a íoc.

Cuireann leasú eile ar Alt 33 critéir ar fáil a d'fhéadfadh an tÚdarás a mheas agus cinntí á ndéanamh aige i dtaca le díolúintí, iarchuir nó laghduithe ar an tobhach do chraoltóirí aonair nó d'aicmí craoltóirí.  Beartaítear go gcuirfeadh ÚCÉ na laghduithe ar ranníocaíochtaí tobhaigh i bhfeidhm ar bhonn uilechoiteann ionas go mbainfeadh gach craoltóir leas cothrom as an mbeart. Moltar nach mbeidh ar stáisiúin raidió bheaga pobail an tobhach a íoc.

 

Alt 154 (Scéim maoinithe craoltóireachta)

Leasú ar fhorálacha alt 154 chun scéim nua maoinithe a chruthú chun sparánachtaí a bhronnadh ar iriseoirí i stáisiúin áitiúla nó pobail.

Press Release Documents