You are here:

Fáilte curtha ag an Aire Naughten roimh Chomhaontú Kigali

15/10/16

Cuireann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, fáilte inniu roimh chomhaontú a rinneadh ag cruinniú de chuid na Náisiún Aontaithe in Kigali, Ruanda. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo, laghdóidh idir thíortha forbartha agus tíortha i mbéal forbartha an úsáid a bhaineann siad as gáis hidreafluaracarbóin (HFC).  

 

D'fhéadfadh an comhaontú téamh suas le 0.5oC a sheachaint faoi dheireadh an chéid agus is céim nach beag í i dtreo spriocanna Chomhaontú COP 21 Pháras a bhaint amach.  Is gáis cheaptha teasa chumhachtacha iad HFCanna a úsáidtear in aerchóiriú, i gcuisniú, i gcúir agus in aerasóil in ionad a lán substaintí a ídíonn an Ciseal Ózóin.

 

Ba chuid de Phrótacal Montréal um Shubstaintí a Ídíonn an Ciseal Ózóin é an cruinniú in Kigali agus osclaíodh é Dé Luain, 10 Deireadh Fómhair. Thángthas ar chomhaontú i ndiaidh tréimhse dianidirbheartaíochta.

 

Dhearbhaigh an tAire Naughten go bhfuil Éire ar cheann de shé thír déag a gheall go dtabharfaidh siad €160,000 don chiste iltaobhach. Bunaíodh an ciste faoin bPrótacal chun cabhrú le tíortha i mbéal forbartha a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoin bprótacal dá nglacfaí le leasú HFC uaillmhianach ag cruinniú Kigali. 

 

Dúirt an tAire Naughten, "Cuirim fáilte roimh an gcomhaontú stairiúil seo atá ina chloch mhíle eile inár gcuid iarrachtaí an pláinéad a chosaint ar gháis agus substaintí díobhálacha. Tá Éire agus ár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta san AE agus níos faide anonn ag tabhairt ceannaireachta le dea-shampla ó tharla go bhfuilimid tosaithe cheana féin ar an úsáid a bhainimid as HFCanna a laghdú. Trínár gcuid ranníocaíochtaí breise leis an gciste, táimid ag léiriú fíorthiomantas inbhraite d'ardaidhmeanna Phrótacal Montréal. An comhaontú a rinneadh ag Kigali, spreagfaidh sé ár gclár cur i bhfeidhm agus soláthróidh sé deiseanna nua chun roghanna eile seachas HFCanna a fhorbairt a thuilleadh." 

 

Críoch 15/10/16

Press Release Documents